Otázky a odpovede
Čo to v skratke je Terra Incognita?

Program Terra Incognita – Krajina nespoznaná je dotačný program Košického samosprávneho kraja, ktorý zo svojho rozpočtu poskytuje financie na podporu cestovného ruchu v rámci celého regiónu.

Podporou sa snaží pomôcť rôznym subjektom zatraktívniť kraj, skvalitniť služby cestovného ruchu a podporou podujatí rozšíriť možnosti kultúrneho vyžitia v celom regióne

Program Terra Incognita vznikol v roku 2013 v nadväznosti na získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013 (EHMK) a je ojedinelý nielen na území Košického kraja, ale aj celého Slovenska.

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Aký je hlavný cieľ programu Terra Incognita?
 • propagácia atrakcií kraja,
 • podpora aktívnych ľudí v regiónoch,
 • podpora vzniku nových atrakcií,
 • motivácia cestovať a rozvíjať cestovný ruch,
 • prehĺbenie ponuky cestovného ruchu. 

Dlhodobým cieľom programu je zvýšenie návštevnosti Košického kraja 

 

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Pre koho je program Terra Incognita určeny?

O podporu sa môžu uchádzať právnické a fyzické osoby (podnikatelia) so sídlom či trvalým pobytom na území KSK alebo tie, ktoré poskytujú služby obyvateľom na území KSK a organizácie, ktorých zakladateľom je KSK.

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Aké povinnosti vznikajú úspešným žiadateľom?
  • Dodržať všetky náležitosti a ciele, ktorým sa žiadateľ zaviazal, a to do dátumu, ktorý prislúcha k danej oblasti podpory. 
  • Označiť projekt značkou programu Terra Incognita a informovať verejnosť, že projekt vznikol vďaka podpore Košického samosprávneho kraja
  • Dva roky od získania dotácie musí žiadateľ pri akejkoľvek forme propagácie projektu uviesť fakt, že projekt vznikol z programu Terra Incognita a bol financovaný Košickým samosprávnym krajom

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Pre koho je určená aktuálne výzva Terra Incognita pre rok 2022?

  Výzva z dotačného programu Terra Incognita pre rok 2022 bola uzavretá k 31. 1. 2022.

  Aktuálna výzva je zameraná na podporu silných medzinárodných a regionálnych/TOP podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu v Košickom kraji. 

  Kto môže požiadať o podporu

  • právnická osoba so sídlom na území KSK alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť alebo poskytuje služby obyvateľom na území KSK (napr. obce a združenia obcí, občianske združenia, neziskové organizácie),
  • fyzická osoba – podnikateľ so sídlom alebo trvalým pobytom na území KSK alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť alebo poskytuje služby obyvateľom na území KSK,
  • organizácia, ktorej zakladateľom je KSK.
  Ako treba postupovať pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie dotácie?

  Výzva z dotačného programu Terra Incognita pre rok 2022 bola uzavretá k 31. 1. 2022.

  Žiadate o podporu z výzvy Terra Incognita prvýkrát a potrebujete pomôcť? Postupujte podľa príručky pre žiadateľa. V prípade potreby, sa obráťte sa projektové manažérky:

  Kontaktovať nás môžete počas pracovných dní od 8:00 do 16:00
  na tel. číslach: +421 910 924 823 / +421 910 393 878 / +421 911 279 898 alebo emailom na info@terraincognita.sk

  Podľa čoho zistím, že moja žiadosť o podporu je formálne správna a obsahuje všetky náležitosti, ktoré má?

  Výzva z dotačného programu Terra Incognita pre rok 2022 bola uzavretá k 31. 1. 2022.

  Ku kontrole formálnej správnosti žiadosti vám pomôže dokument: Kontrolný zoznam pre kontrolu formálnej správnosti žiadosti o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z programu TERRA INCOGNITA na podporu cestovného ruchu na rok 2022

  Spomínaný dokument nájdete TU

  Aký môžem požiadať o podporu z programu Terra Incognita pre rok 2022?

  Výzva z dotačného programu Terra Incognita pre rok 2022 bola uzavretá k 31. 1. 2022.

  Žiadosť o dotáciu sa predkladá elektronicky prostredníctvom aplikácie e-Grant.

  Presný postup podávania žiadosti bližšie upravuje Príručka pre žiadateľao poskytnutie dotácie, účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v programe Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2022.

  Termín uzávierky podávania žiadostí: 31. január 2022 do 17:00 hod. Žiadosti podané po termíne budú
  zamietnuté.

  Aké sú oprávnené výdavky v jednotlivých oblastiach podpory?

  Výzva z dotačného programu Terra Incognita pre rok 2022 bola uzavretá k 31. 1. 2022.

  OPATRENIE č. 1.1 Medzinárodné podujatia

  • realizácia programu podujatia,
  • organizačno-technické zabezpečenie podujatia,
  • materiálové zabezpečenie podujatia,
  • marketing.

  OPATRENIE č. 1.2 Regionálne/TOP podujatia

  • realizácia programu podujatia,
  • organizačno-technické zabezpečenie podujatia,
  • materiálové zabezpečenie podujatia,
  • marketing (Odporúča sa tieto výdavky pri písaní projektovej žiadosti
   konzultovať so sprostredkovateľským orgánom.) Tieto výdavky by
   nemali tvoriť zásadnú časť rozpočtu projektu.
  Koľko projektových zámerov môžem v rámci aktuálnej výzvy Terra Incognita predložiť?

  Výzva z dotačného programu Terra Incognita pre rok 2022 bola uzavretá k 31. 1. 2022.

  Oprávnení žiadatelia môžu predložiť maximálne jednu žiadosť o poskytnutie dotácie/účelových finančných prostriedkov.

  Jednému žiadateľovi môže byť úhrnom poskytnutá dotácia/účelové finančné prostriedky maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc.

  Podporovaný môže byť iba projekt, ktorý nezískal na rovnakú aktivitu dotáciu/účelové finančné prostriedky, resp. inú finančnú pomoc priamo od Košického samosprávneho kraja počas doby realizácie projektu.

  Je potrebné priložiť samostatný bankový účet k žiadosti o dotáciu?

  Nie. Kópiu zmluvy o zriadení bankového účtu slúžiaceho výlučne pre účely projektu predloží žiadateľ len v prípade úspešnosti projektu ako povinnú prílohu k zmluve o poskytnutí dotácie. 

  Je možné zapojiť sa do programu Terra Incognita opakovane?
   • Áno, do výzvy sa môže jeden žiadateľ zapojiť opakovane aj v prípade, že v predchádzajúcom období bol úspešný. 
   • Oprávnení žiadatelia môžu predložiť maximálne jednu žiadosť o poskytnutie dotácie/účelových finančných prostriedkov v rámci jedného opatrenia – pri aktuálnej výzve na podporu podujatí to znamená, že oprávnený žiadateľ môže podať len jeden projektový zámer.

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Je možné, že schválenú dotáciu musí žiadateľ vrátiť?

  Áno, v prípade, že žiadateľ:

  • nedodržal všetky náležitosti vyplývajúce zo zmluvy, 
  • nesplní všetky ciele, ktorými sa v zmluve zaviazal,
  • dotáciu použil na iné účely, ako bola určená,
  • porušil niektorý z bodov Zmluvy o dotáciu.

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Aký je následný proces po ukončení prijímania žiadostí?
   • Nasleduje formálne hodnotenie žiadostí. 
   • Ak budú zistené formálne nedostatky, žiadateľ bude písomne vyzvaný, aby ich do 10 dní odstránil. 
   • Po sfinalizovaní všetkých prijatých výziev, sú odoslané na posúdenie hodnotiteľom – tí zostavia poradie úspešnosti žiadateľov. 
   • Po schválení Riadiacim výborom je táto informácia posunutá úspešnému žiadateľovi a nasleduje podpis zmluvy, čerpanie dotácie a realizácia projektu.

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Do kedy je možné požiadať o dotáciu z aktuálnej výzvy?

  Výzva z dotačného programu Terra Incognita pre rok 2022 bola uzavretá k 31. 1. 2022.

  Aktuálna výzva z programu Terra Incognita pre podporu poduajtí pre rok 2022 je otvorená do 31. januára 2022 do 17:00. Kompletné žiadosti môžete predkladať do vyššie uvedeného času na www.terraincognita.egrant.sk

  Aké oblasti podpory budú dotačne podporené z aktuálnej výzvy Terra Incognita 2022?

  Výzva z dotačného programu Terra Incognita pre rok 2022 bola uzavretá k 31. 1. 2022.

  Najnovšia výzva na podporu rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji Terra Incognita pre rok 2022 sa zameriava na  podporu poduajatí:

  MEDZINÁRODNÉ PODUJATIA

  Podpora medzinárodných podujatí je viazaná na kvalitnú publicitu podujatí a potenciál podpory dobrého mena Košického samosprávneho kraja v rámci propagácie podujatia a na podujatí samotnom. Budú podporené medzinárodné podujatia s minimálne 3-ročnou históriou, ktoré majú významný dopad na rozvoj cestovného ruchu v Košickom kraji. Medzinárodný charakter podujatia sa týka účastníkov podujatia alebo jeho návštevníkov. Dotácia nie je určená na organizovanie podujatí lokálneho charakteru.

  REGIONÁLNE/TOP PODUJATIA

  Cieľom podpory regionálnych podujatí je rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom rozšírenia ponuky cestovného ruchu za účelom prilákania väčšieho počtu návštevníkov do územia. Tieto podujatia by mali propagovať a zvyšovať atraktivitu miesta realizácie a jeho blízkeho okolia, zapájať lokálnu komunitu, podporovať medzisektorovú spoluprácu a podporovať budovanie partnerstiev.

  Podľa čoho mám postupovať pri vypĺňaní žiadosti?

  Výzva z dotačného programu Terra Incognita pre rok 2022 bola uzavretá k 31. 1. 2022.

  Pri vypĺňaní žiadosti o podporu vám pomôže PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA o poskytnutie dotácie, účelových finančných prostriedkov z programu TERRA INCOGNITA na podporu cestovného ruchu na rok 2022

  Cieľom príručky je poskytnúť žiadateľom dotácie a účelových finančných prostriedkov v rámci programu Terra Incognita „VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z programu TERRA INCOGNITA na podporu cestovného ruchu na rok 2022 – Oblasť podpory: 1. Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu“ základné informácie o dotačnom systéme programu Terra Incognita, postupe pri podávaní žiadostí o dotáciu/účelových finančných prostriedkov, povinných prílohách a zmluvných podmienkach v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita  a spôsobe jej vyúčtovania.

  O akú výšku dotácie môžem požiadať?

  Výzva z dotačného programu Terra Incognita pre rok 2022 bola uzavretá k 31. 1. 2022.

  Dotácia sa môže poskytnúť vo výške max. 90 % z celkového schváleného rozpočtu projektu. Celkový schválený rozpočet môže obsahovať len oprávnené výdavky.

  V rámci jednotlivých opatrení je možné požiadať o maximálnu výšku podpory:

  OPATRENIE č. 1.1 Medzinárodné poduajtia
  Minimálna výška podpory: 5 000 €
  Maximálna výška podpory: 50 000 €

  Opatrenie 1.2 Regionálne/TOP podujatia
  Minimálna výška podpory: 3 000 €
  Maximálna výška podpory: 20 000 €

  Do kedy je potrebné ukončiť realizáciu

  Výzva z dotačného programu Terra Incognita pre rok 2022 bola uzavretá k 31. 1. 2022.

  Najskorší termín začiatku realizácie projektu: 1.3.2022
  Najneskorší termín ukončenia realizácie projektu: 31.10.2022

  Realizáciou projektu sa rozumie obdobie medzi začiatkom a koncom realizácie projektu uvedené
  v projektovej žiadosti.

  Aké doklady je potrebné priložiť k žiadosti?

  Výzva z dotačného programu Terra Incognita pre rok 2022 bola uzavretá k 31. 1. 2022.

  Povinné prílohy pre Opatrenie 1.1. Medzinárodné podujatia:

  1. Podrobný rozpočet projektu
  2. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie
  3. Kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa
  4. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa
  5. Stručný popis minimálne trojročnej histórie medzinárodného podujatia vrátane dokladovania príkladov  mediálnej odozvy, fotodokumentácie a uvedenia počtu návštevníkov za
   predchádzajúce ročníky v rozsahu max. 2 strany formátu A4.
  6. Mediálny plán alebo plán publicity podujatia v danom roku.

  Povinné prílohy pre Opatrenie 1.2 Regionálne/TOP podujatia:

  1. Podrobný rozpočet projektu
  2. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie
  3. Kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa
  4. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa
  5. Stručný popis histórie podujatia (vrátane dokladovania príkladov mediálnej odozvy,
   fotodokumentácie a uvedenia počtu návštevníkov) sa prikladá v prípade, ak ide o podujatie
   s minimálne jednoročnou históriou v rozsahu max. 3 strany formátu A4. V prípade nových
   podujatí sa vyžaduje Koncepcia smerovania podujatia na 3 roky.
  Je možné zapojiť sa do výzvy ak sme už žiadali o podporu v rámci ekoturizmu?

  Výzva z dotačného programu Terra Incognita pre rok 2022 bola uzavretá k 31. 1. 2022.

  Áno. Žiadatelia, ktorí podávali projekt v rámci Výzvy pre Oblasti podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja sa môžu zapojiť aj do aktuálnej výzvy na podporu podujatí v Košickom kraji.  

  Je potrebné uviesť presný dátum podujatia do žiadosti?

  Výzva z dotačného programu Terra Incognita pre rok 2022 bola uzavretá k 31. 1. 2022.

  Do žiadosti je potrebné uviesť predpokladaný termín realizácie projektu. Tento termín ale nie je záväzný. Záväzným termínom je obdobie realizácie projektu, ktorý žiadateľ tiež uvádza v žiadosti (Začiatok realizácie projektu, Koniec realizácie projektu).  

  Máte otázku, na ktorú ste nenašli odpoveď? 

  Chcem dostávať novinky z kraja :)

  Chcem dostávať novinky z kraja :)

  Príhlaste sa k odberu nášho newslettra a dostávajte aktuálne informácie o dianí v Košickom regióne.

  Boli ste úspešne prihlásený k odberu nášho newslettra.