fbpx
Otázky a odpovede
Čo to v skratke je Terra Incognita?

Program Terra Incognita – Krajina nespoznaná je dotačný program Košického samosprávneho kraja, ktorý zo svojho rozpočtu poskytuje financie na podporu cestovného ruchu v rámci celého regiónu.

Podporou sa snaží pomôcť rôznym subjektom zatraktívniť kraj, skvalitniť služby cestovného ruchu a podporou podujatí rozšíriť možnosti kultúrneho vyžitia v celom regióne

Program Terra Incognita vznikol v roku 2013 v nadväznosti na získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013 (EHMK) a je ojedinelý nielen na území Košického kraja, ale aj celého Slovenska.

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Aký je hlavný cieľ programu Terra Incognita?
 • propagácia atrakcií kraja,
 • podpora aktívnych ľudí v regiónoch,
 • podpora vzniku nových atrakcií,
 • motivácia cestovať a rozvíjať cestovný ruch,
 • prehĺbenie ponuky cestovného ruchu. 

Dlhodobým cieľom programu je zvýšenie návštevnosti Košického kraja 

 

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Pre koho je program Terra Incognita určeny?

Žiadosť o dotáciu na svoj projekt môže podať právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ so sídlom alebo trvalým pobytom na území Košického kraja, ale aj organizácia, ktorej zakladateľom je Košický samosprávny kraj.

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Akým spôsobom sa podáva žiadosť?

Žiadosť sa vypĺňa elektronicky a zároveň je potrebné poslať ju aj poštou.

Formulár je v čase vyhlásenia výzvy publikovaný na webe programu Terra Incognita. Ten “dohliadne” na správne a kompletné vyplnenie žiadosti. Vo vyplnení formuláru Vám príde emailom, ktorého prílohu – pdf žiadosti, si vytlačíte a spolu s povinnými prílohami pošlete poštou na adresu: Košice Región Turizmus, Hlavná 48, 040 01 Košice

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Ako vyzerá žiadosť na podporu?

Ide o dokument, ktorý musí obsahovať všetky náležitosť, kde vychádzajú z príručky danej výzvy. 

Spravidla ide o 

 • Základné informácie o žiadateľovi
 • Popis projektu
  • Názov, ciele, cieľová skupina, východisková situácia, miesto realizácie
 • Spôsob realizácie projektu – popis aktivít
 • Časový plán prípravy a realizácie projektu
 • Plán publicity
 • Podrobný rozpočet projektu
 • Stratégia financovania projektu
  • Celkové oprávnené výdavky
  • Požadovaná výška dotácie
  • Percentuálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch
  • Zdroje žiadateľa
 • Udržateľnosť výsledkov projektu
 • Plán propagácie projektu
 • Spôsoby prezentácie značky programu Terra Incognita

 

K Žiadosti o dotáciu musia byť priložené všetky povinné prílohy 

 

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Aké doklady je potrebné k žiadosti priložiť?
  • online formulár – 3 x originál vytlačený a podpísaný, 
  • rozpočet, 
  • prehlásenie o disponovaní finančnými prostriedkami na spolufinancovanie projektu,
  • čestné vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie dotácie, 
  • čestné vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie dotácie – iné dotačné výzvy, v prípade investičných projektov, 
  • súhlas vlastníka nehnuteľnosti s realizáciou projektu a udržateľnosťou jeho výstupov.

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Aké doklady je potrebné k žiadosti priložiť?
  • online formulár – 3 x originál vytlačený a podpísaný, 
  • rozpočet, 
  • prehlásenie o disponovaní finančnými prostriedkami na spolufinancovanie projektu,
  • čestné vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie dotácie, 
  • čestné vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie dotácie – iné dotačné výzvy, v prípade investičných projektov, 
  • súhlas vlastníka nehnuteľnosti s realizáciou projektu a udržateľnosťou jeho výstupov.

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Aké povinnosti vznikajú úspešným žiadateľom?
  • Dodržať všetky náležitosti a ciele, ktorým sa žiadateľ zaviazal, a to do dátumu, ktorý prislúcha k danej oblasti podpory. 
  • Označiť projekt značkou programu Terra Incognita a informovať verejnosť, že projekt vznikol vďaka podpore Košického samosprávneho kraja
  • Dva roky od získania dotácie musí žiadateľ pri akejkoľvek forme propagácie projektu uviesť fakt, že projekt vznikol z programu Terra Incognita a bol financovaný Košickým samosprávnym krajom

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Je možné zapojiť sa do programu Terra Incognita opakovane?
   • Áno, do výzvy sa môže jeden žiadateľ zapojiť opakovane aj v prípade, že v predchádzajúcom období bol úspešný. 
   • V rámci jednej výzvy v danom roku, sa jeden žiadateľ môže taktiež zapojiť viackrát, no nie v rovnakej oblasti. 

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Do kedy môžem podať žiadosť

  Najneskorší možný termín odoslania žiadosti je zverejnený vždy v aktuálnej výzve – rozhodujúci je termín na poštovej pečiatke.

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Je možné, že schválenú dotáciu musí žiadateľ vrátiť?

  Áno, v prípade, že žiadateľ:

  • nedodržal všetky náležitosti vyplývajúce zo zmluvy, 
  • nesplní všetky ciele, ktorými sa v zmluve zaviazal,
  • dotáciu použil na iné účely, ako bola určená,
  • porušil niektorý z bodov Zmluvy o dotáciu.

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Akú maximálnu podporu pre môj projekt/podujatie môžem získať?

  Výška podpory pre jednotlivé projekty a podujatia v rámci jednotlivých opatrení výzvy je rôzna. Rozpätie minimálnej a maximálnej podpory pre jedného žiadateľa je uvedené na podstránke príslušného opatrenia.

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Aký je následný proces po ukončení prijímania žiadostí?
   • Nasleduje formálne hodnotenie žiadostí. 
   • Ak budú zistené formálne nedostatky, žiadateľ bude písomne vyzvaný, aby ich do 10 dní odstránil. 
   • Po sfinalizovaní všetkých prijatých výziev, sú odoslané na posúdenie hodnotiteľom – tí zostavia poradie úspešnosti žiadateľov. 
   • Po schválení Riadiacim výborom je táto informácia posunutá úspešnému žiadateľovi a nasleduje podpis zmluvy, čerpanie dotácie a realizácia projektu.

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Chcem dostávať novinky z kraja :)

  Chcem dostávať novinky z kraja :)

  Príhlaste sa k odberu nášho newslettra a dostávajte aktuálne informácie o dianí v Košickom regióne.

  Boli ste úspešne prihlásený k odberu nášho newslettra.