Otázky a odpovede
Čo to v skratke je Terra Incognita?

Program Terra Incognita – Krajina nespoznaná je dotačný program Košického samosprávneho kraja, ktorý zo svojho rozpočtu poskytuje financie na podporu cestovného ruchu v rámci celého regiónu.

Podporou sa snaží pomôcť rôznym subjektom zatraktívniť kraj, skvalitniť služby cestovného ruchu a podporou podujatí rozšíriť možnosti kultúrneho vyžitia v celom regióne

Program Terra Incognita vznikol v roku 2013 v nadväznosti na získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013 (EHMK) a je ojedinelý nielen na území Košického kraja, ale aj celého Slovenska.

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Aký je hlavný cieľ programu Terra Incognita?
 • propagácia atrakcií kraja,
 • podpora aktívnych ľudí v regiónoch,
 • podpora vzniku nových atrakcií,
 • motivácia cestovať a rozvíjať cestovný ruch,
 • prehĺbenie ponuky cestovného ruchu. 

Dlhodobým cieľom programu je zvýšenie návštevnosti Košického kraja 

 

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Pre koho je program Terra Incognita určeny?

O podporu z výzvy na rok 2021 sa môžu uchádzať právnické a fyzické osoby (podnikatelia) so sídlom či trvalým pobytom na území KSK alebo tie, ktoré poskytujú služby obyvateľom na území KSK a organizácie, ktorých zakladateľom je KSK.

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Aké povinnosti vznikajú úspešným žiadateľom?
  • Dodržať všetky náležitosti a ciele, ktorým sa žiadateľ zaviazal, a to do dátumu, ktorý prislúcha k danej oblasti podpory. 
  • Označiť projekt značkou programu Terra Incognita a informovať verejnosť, že projekt vznikol vďaka podpore Košického samosprávneho kraja
  • Dva roky od získania dotácie musí žiadateľ pri akejkoľvek forme propagácie projektu uviesť fakt, že projekt vznikol z programu Terra Incognita a bol financovaný Košickým samosprávnym krajom

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Pre koho je určená aktuálne výzva Terra Incognita pre rok 2022?

  Aktuálna výzva je zameraná na podporu infraštruktúry. Košický samosprávny kraj, preto z nej podporí autentické a dlhodobo udržateľné zelené projekty, ktoré pomôžu budovať infraštruktúru, ale nebudú mať masový charakter. 

  Prioritou výzvy na rok 2022 je podporovať projekty založené na princípoch ekoturizmu s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy cestovného ruchu na životné prostredie.

  Kto môže požiadať o podporu

  • právnická osoba so sídlom na území KSK alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť alebo poskytuje služby obyvateľom na území KSK (napr. obce a združenia obcí, občianske združenia, neziskové organizácie),
  • fyzická osoba – podnikateľ so sídlom alebo trvalým pobytom na území KSK alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť alebo poskytuje služby obyvateľom na území KSK,
  • organizácia, ktorej zakladateľom je KSK.
  Ako treba postupovať pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie dotácie?

  Žiadate o podporu z výzvy Terra Incognita prvýkrát a potrebujete pomôcť? Nevyznáte sa v príručke a nie ste si 100% istý, že správne chápete otázky vo formári?

  Stiahnite/pozrite si pomôcku, vďaka ktorej lepšie pochopíte, čo sa od vás očakáva pri popise projektu a na čo sa máte zameriavať.

  Pomôcku k vypĺňaniu žiadosti nájdete tu: https://www.terraincognita.sk/wp-content/uploads/2021/09/Formular-ziadosti_Popisy.pdf

  Podľa čoho zistím, že moja žiadosť o podporu je formálne správna a obsahuje všetky náležitosti, ktoré má?

  Ku kontrole formálnej správnosti žiadosti vám pomôže dokument: Kontrolný zoznam pre kontrolu formálnej správnosti žiadosti o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z programu TERRA INCOGNITA na podporu cestovného ruchu na rok 2022

  Spomínaný dokument nájdete TU

  Aký môžem požiadať o podporu z programu Terra Incognita pre rok 2022?

  Žiadosť o dotáciu sa predkladá elektronicky prostredníctvom aplikácie e-Grant.

  Presný postup podávania žiadosti bližšie upravuje Príručka pre žiadateľa o poskytnutie dotácie, účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v programe Terra
  Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2022, Oblasť podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja – Bod 6.

  Termín uzávierky podávania žiadostí: 24.10.2021, do 17:00 hod. Žiadosti podané po termíne budú
  zamietnuté.

  Aké sú oprávnené výdavky v jednotlivých oblastiach podpory?

  OPATRENIE č. 2.1. EKOTURIZMUS

  • práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu,
   vrátane stavebných a iných odborných prác,
  • nájom techniky na realizáciu projektu,
  • náklady na prepravu techniky,
  • navigácia k výstupom projektu s cieľom nasmerovať návštevníka,
  • materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu,
  • obstaranie/nákup hmotného a nehmotného majetku, hnuteľných
   a nehnuteľných vecí,
  • nákup mobiliáru a prvkov drobnej architektúry.

  OPATRENIE č. 2.2. VEĽKÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY

  • práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu,
   vrátane stavebných a iných odborných prác,
  • nájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení,
  • náklady na prepravu techniky,
  • navigácia k výstupom projektu s cieľom nasmerovať návštevníka
  • obstaranie/nákup hmotného a nehmotného majetku, hnuteľných
   a nehnuteľných vecí,
  • materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu,
  • nákup mobiliáru a prvkov drobnej architektúry,
  • náklady súvisiace s verejným obstarávaním max. vo výške 2000 €

  OPATRENIE č. 2.3. CYKLOTURIZMUS

  • práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu,
   vrátane stavebných a iných odborných prác,
  • nájom techniky na realizáciu projektu,
  • náklady na prepravu techniky,
  • navigácia k výstupom projektu s cieľom nasmerovať návštevníka,
  • materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu,
  • obstaranie/nákup hmotného a nehmotného majetku, hnuteľných
   a nehnuteľných vecí,
  • nákup mobiliáru a prvkov drobnej architektúry
  Koľko projektových zámerov môžem v rámci aktuálnej výzvy Terra Incognita predložiť?

  Oprávnení žiadatelia môžu predložiť maximálne jednu žiadosť o poskytnutie dotácie/účelových finančných prostriedkov.

  Jednému žiadateľovi môže byť úhrnom poskytnutá dotácia, účelové finančné
  prostriedky maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc.

  Je možné zapojiť sa do programu Terra Incognita opakovane?
   • Áno, do výzvy sa môže jeden žiadateľ zapojiť opakovane aj v prípade, že v predchádzajúcom období bol úspešný. 
   • V rámci jednej výzvy v danom roku, sa jeden žiadateľ môže taktiež zapojiť viackrát, no nie v rovnakej oblasti. 

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Je možné, že schválenú dotáciu musí žiadateľ vrátiť?

  Áno, v prípade, že žiadateľ:

  • nedodržal všetky náležitosti vyplývajúce zo zmluvy, 
  • nesplní všetky ciele, ktorými sa v zmluve zaviazal,
  • dotáciu použil na iné účely, ako bola určená,
  • porušil niektorý z bodov Zmluvy o dotáciu.

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Aký je následný proces po ukončení prijímania žiadostí?
   • Nasleduje formálne hodnotenie žiadostí. 
   • Ak budú zistené formálne nedostatky, žiadateľ bude písomne vyzvaný, aby ich do 10 dní odstránil. 
   • Po sfinalizovaní všetkých prijatých výziev, sú odoslané na posúdenie hodnotiteľom – tí zostavia poradie úspešnosti žiadateľov. 
   • Po schválení Riadiacim výborom je táto informácia posunutá úspešnému žiadateľovi a nasleduje podpis zmluvy, čerpanie dotácie a realizácia projektu.

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Do kedy je možné požiadať o dotáciu z aktuálnej výzvy?

  Aktuálna výzva z programu Terra Incognita pre rok 2022 je otvorená do 24. októbra 2021 do 17:00. Kompletné žiadosti môžete predkladať do vyššie uvedeného času na www.terraincognita.egrant.sk 

  Aké oblasti budú dotačne podporené z aktuálnej výzvy Terra Incognita 2022?

  Najnovšia výzva na podporu rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji Terra Incognita pre rok 2022 sa zameriava na tri oblasti:

  EKOTURIZMUS
  Zámerom opatrenia je podpora infraštruktúrnych projektov založených na princípoch ekoturizmu s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy cestovného ruchu na životné prostredie, vytvárať povedomie o environmentálnych a kultúrnych hodnotách, podporiť vznik produktov, ktoré vytvárajú nezabudnuteľné zážitky a produktov podporujúcich lokálnu identitu a zapojenie miestnych komunít.

  VEĽKÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY
  Podpora je určená na realizáciu veľkých investičných projektov zameraných na vytvorenie silnej turistickej atrakcie pre širokú verejnosť, ktorá podporí motiváciu navštíviť územie Košického kraja, vytvorí úplne nový zážitok pre návštevníka, je prepojená s ďalšou turistickou ponukou v lokalite, podporuje vytvorenie nového pracovného miesta, poskytovanie novej služby a pod.

  CYKLOTURIZMUS
  Zámerom opatrenia je podpora budovania a rozširovania infraštruktúrnych projektov spojených s rozvojom cykloturistiky, ako atraktívnej trvalo udržateľnej formy cestovného ruchu, zabezpečujúcej skĺbenie športu, rekreácie a poznávania jedinečných prírodných a kultúrno-historických pamiatok Košického kraja. Opatrenie kladie dôraz aj na zlepšenie orientácie a vytvorenie povedomia o tomto území, ako o modernej cykloturistickej destinácii.

  Podľa čoho mám postupovať pri vypĺňaní žiadosti?

  Pri vypĺňaní žiadosti o podporu vám pomôže PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA o poskytnutie dotácie, účelových finančných prostriedkov z programu TERRA INCOGNITA na podporu cestovného ruchu na rok 2022

  Cieľom príručky je poskytnúť žiadateľom dotácie a účelových finančných prostriedkov v rámci programu Terra Incognita „Výzva na podporu cestovného ruchu na rok 2022“ základné informácie
  o dotačnom systéme programu Terra Incognita, postupe pri podávaní žiadostí o dotáciu/účelových finančných prostriedkov, povinných prílohách a zmluvných podmienkach v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita a spôsobe jej vyúčtovania.

  Je potrebný biznis plán aj v prípade, že o podporu žiada obec?

  V prípade, že sa o podporu z programu Terra Incognita pre rok 2022 uchádza obec (ako žiadateľ) je potrebné spolu so žiadosťou predložiť aj biznis plán.

  O akú výšku dotácie môžem požiadať?

  Dotácia sa môže poskytnúť vo výške max. 90 % z celkového schváleného rozpočtu projektu. Celkový schválený rozpočet môže obsahovať len oprávnené výdavky.

  V rámci jednotlivých opatrení je možné požiadať o maximálnu výšku podpory: 

  OPATRENIE č. 2.1. EKOTURIZMUS
  Minimálna výška podpory: 5 000 €
  Maximálna výška podpory: 50 000 €

  Opatrenie 2.2 Veľké rozvojové projekty
  Minimálna výška podpory: 50 000 €
  Maximálna výška podpory: 200 000 €

  Opatrenie 2.3 Cykloturizmus
  Minimálna výška podpory: 5 000 €
  Maximálna výška podpory: 50 000 €

  Do kedy je potrebné ukončiť realizáciu

  Projekt je možné začať realizovať:

  1. v prípade uzavretia zmluvy o dotácii – deň nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie
   (zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
   poskytovateľa dotácie),
  2. v prípade schválenia účelových finančných prostriedkov – doručením rozpočtového opatrenia
   danej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
   Projekt je potrebné ukončiť najneskôr do: 

  Opatrenie 2.1. Ekoturizmus: 31. 10. 2022
  Opatrenia 2.2. Veľké rozvojové projekty: 31. 10. 2023
  Opatrenie 2.3. Cykloturizmus: 31. 10. 2022

  Aké doklady je potrebné priložiť k žiadosti?

  Prílohy relevantné pre Opatrenie 2.1. EKOTURIZMUS:

  1. Podrobný rozpočet projektu 
  2. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie 
  3. Kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa
  4. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa
  5. Doklad preukazujúci vlastnícke resp. iné práva k nehnuteľnostiam, na alebo v ktorých sa
   realizuje projekt 
  6. Projektová dokumentácia alebo zjednodušená projektová dokumentácia 
  7. Povolenie na realizáciu projektu vydané príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné
   povolenie), resp. iným povolením/vyjadrením v súlade s platnou právnou úpravou (napr.
   ohlásenie drobnej stavby). 

  Prílohy relevantné pre Opatrenie 2.2. VEĽKÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY:

  1. Podrobný rozpočet projektu 
  2. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie
  3. Kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa
  4. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa
  5. Doklad preukazujúci vlastnícke resp. iné práva k nehnuteľnostiam, na alebo v ktorých sa realizuje projekt 
  6. Biznis plán 
  7. Projektová dokumentácia v prípade stavieb
  8. Povolenie na realizáciu projektu vydané príslušným povoľovacím orgánom 

  Prílohy relevantné pre Opatrenie 2.3. CYKLOTURIZMUS:

  1. Podrobný rozpočet projektu
  2. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie
  3. Dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa 
  4. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa
  5. Doklad preukazujúci vlastnícke resp. iné práva k nehnuteľnostiam, na ktorých sa realizuje
   projekt 
  6. Projektová dokumentácia alebo zjednodušená projektová dokumentácia
  7. Povolenie na realizáciu projektu vydané príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné
   povolenie), resp. iným povolením/vyjadrením v súlade s platnou právnou úpravou (napr.
   ohlásenie drobnej stavby). V prípade, že v čase podania žiadosti žiadateľ nedisponuje takýmto
   dokladom predkladá potvrdenie o jeho vyžiadaní.

  Máte otázku, na ktorú ste nenašli odpoveď? 

  Chcem dostávať novinky z kraja :)

  Chcem dostávať novinky z kraja :)

  Príhlaste sa k odberu nášho newslettra a dostávajte aktuálne informácie o dianí v Košickom regióne.

  Boli ste úspešne prihlásený k odberu nášho newslettra.