Otázky a odpovede
Čo to v skratke je Terra Incognita?

Program Terra Incognita – Krajina nespoznaná je dotačný program Košického samosprávneho kraja, ktorý zo svojho rozpočtu poskytuje financie na podporu cestovného ruchu v rámci celého regiónu.

Podporou sa snaží pomôcť rôznym subjektom zatraktívniť kraj, skvalitniť služby cestovného ruchu a podporou podujatí rozšíriť možnosti kultúrneho vyžitia v celom regióne

Program Terra Incognita vznikol v roku 2013 v nadväznosti na získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013 (EHMK) a je ojedinelý nielen na území Košického kraja, ale aj celého Slovenska.

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Aký je hlavný cieľ programu Terra Incognita?
 • propagácia atrakcií kraja,
 • podpora aktívnych ľudí v regiónoch,
 • podpora vzniku nových atrakcií,
 • motivácia cestovať a rozvíjať cestovný ruch,
 • prehĺbenie ponuky cestovného ruchu. 

Dlhodobým cieľom programu je zvýšenie návštevnosti Košického kraja 

 

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Aké povinnosti vznikajú úspešným žiadateľom?
  • Dodržať všetky náležitosti a ciele, ktorým sa žiadateľ zaviazal, a to do dátumu, ktorý prislúcha k danej oblasti podpory. 
  • Označiť projekt značkou programu Terra Incognita a informovať verejnosť, že projekt vznikol vďaka podpore Košického samosprávneho kraja
  • Zabezpečiť udržateľnosť projektu – pri investičných projektoch – aktivity a výstupy projektu musia byť najmenej päť rokov udržiavané v minimálne rovnakej kvalite a intenzite ako pri ukončení realizácie projektu.

  • Dodržať všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí dotácie a jej príloh.

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Pre koho je určená aktuálne výzva Terra Incognita pre rok 2024?

  Žiadateľom o poskytnutie dotácie / účelových finančných prostriedkov môže byť:

  a) právnická osoba so sídlom na území KSK alebo právnická osoba, ktorá pôsobí, vykonáva činnosť
  alebo poskytuje služby obyvateľom na území KSK (napr. obce a združenia obcí, občianske združenia, neziskové organizácie),

  b) fyzická osoba – podnikateľ so sídlom alebo trvalým pobytom na území KSK alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá pôsobí, vykonáva činnosť alebo poskytuje služby obyvateľom na území KSK,

  c) organizácia, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je KSK, pokiaľ sa nezúčastňuje procesu výberu alebo hodnotenia projektov na realizáciu cieľov programu alebo nezabezpečuje implementáciu programu.

  Informácie o tom, komu nemožno poskytnúť dotáciu/účelové finančné prostriedky sú obsiahnuté v Príručkách:

  V rámci akých opatrení môžem žiadať o podporu z aktuálne výzvy 2024?

  Podpora Medzinárodných podujatí 2024

  Podpora je určená pre medzinárodné festivaly v oblasti kultúry, umenia a medzinárodné športové
  podujatia.

  Viac informácií >>TU

   

  Podpora Jedinečných zážitkových/TOP podujatí 2024

  Podpora je zameraná na regionálne podujatia v oblasti kultúry, umenia, športu, prezentácie tradícií, histórie regiónu a gastronómie.

  Viac informácií >>TU

   

  Podpora Ekoturistických projektov

  Zámerom opatrenia je vytvoriť také produkty a služby cestovného ruchu, ktoré ponúkajú pre návštevníkov nový a jedinečný zážitok*, ktorý vytvára nezabudnuteľné spomienky a pocity, a motivuje tak turistu k opakovanej návšteve danej atraktivity.

  Viac informácií >>TU

   

  Podpora veľkých investičných projektov

  Podpora je určená na realizáciu veľkých investičných projektov zameraných na vytvorenie silnej turistickej atrakcie pre širokú verejnosť, ktorá podporí motiváciu navštíviť územie Košického kraja

  Viac informácií >>TU

   

  Podpora pamiatok Európskeho dedičstva

  Zámerom opatrenia je zlepšenie turistickej prístupnosti pamiatok nesúcich značku Európskeho dedičstva (významné kostoly na Gemeri) pre návštevníkov a taktiež rozvoj cestovného ruchu v danom regióne.

  Viac informácií >>TU

   

  Podpora vzniku Nových zážitkov k ubytovacím zariadeniam

  Zámerom opatrenia je vytvoriť také produkty a služby cestovného ruchu, ktoré predstavujú rozšírenie aktuálnej ponuky funkčných ubytovacích zariadení v Košickom kraji.

  Viac informácií >>TU

  Ako treba postupovať pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie dotácie?

  Žiadate o podporu z výzvy Terra Incognita prvýkrát a potrebujete pomôcť? Postupujte podľa príručky pre žiadateľa podľa daného opatrenia:
  1. podpora podujatí
  2. podpora infraštruktúry

  V prípade potreby, sa obráťte na projektových manažérov programu Terra Incognita

  Kontaktovať nás môžete počas pracovných dní od 8:00 do 16:00
  na tel. číslach: +421 910 393 872 / +421 910 393 878 / +421 911 279 898 alebo emailom na info@terraincognita.sk

  Ako môžem požiadať o podporu z programu Terra Incognita pre rok 2024?

  Žiadosť o dotáciu sa predkladá elektronicky prostredníctvom aplikácie e-Grant.

  Presný postup podávania žiadosti bližšie upravujú príručky pre žiadateľa:

  1. podpora podujatí
  2. podpora infraštruktúry

   

  Aké sú oprávnené výdavky?

  Oprávnenými výdavkami z hľadiska výšky a opodstatnenosti sú:
  ● výdavky, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu,
  ● výdavky, ktoré sú preukázateľné originálmi účtovných dokladov u prijímateľa,
  ● výdavky maximálne do výšky schválenej dotácie.

  Časová oprávnenosť výdavkov pri infraštrukturálnych projektoch – oprávnené sú tie výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené:
  – počas realizácie projektu, a teda medzi termínom začiatku realizácie projektu a termínom ukončenia realizácie projektu uvedených v projektovej žiadosti. V prípade, že v tomto termíne nebude Zmluva o poskytnutí dotácie platná a účinná žiadateľ implementuje projekt na vlastné riziko bez právneho nároku na poskytnutie dotácie.

  Časová oprávnenosť výdavkov pri podujatiach – oprávnené sú tie výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené:

  počas realizácie projektu a v období 30 dní pred termínom začiatku realizácie projektu najskôr však 01. 01. 2024 a 30 dní po termíne ukončenia realizácie projektu, najneskôr však 30. 11. 2024. V prípade, že v tomto termíne nebude Zmluva o poskytnutí dotácie platná a účinná žiadateľ implementuje projekt na vlastné riziko bez právneho nároku na poskytnutie dotácie.

  Bližšie informácie ohľadom oprávnenosti výdavkov nájdete v príručke pre žiadateľa v častiach “Opatrenia“ a “Oprávnenosť výdavkov“

  1. Príručka – podpora podujatí
  2. Príručka – podpora infraštruktúry

  Koľko projektových zámerov môžem v rámci aktuálnej výzvy Terra Incognita predložiť?

  Oprávnení žiadatelia môžu predložiť maximálne jednu žiadosť o poskytnutie dotácie/účelových finančných prostriedkov.

  Jednému žiadateľovi môže byť úhrnom poskytnutá dotácia/účelové finančné prostriedky maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc.

  Podporovaný môže byť iba projekt, ktorý nezískal na rovnakú aktivitu dotáciu/účelové finančné prostriedky, resp. inú finančnú pomoc priamo od Košického samosprávneho kraja počas doby realizácie projektu.

  Akým spôsobom prebieha financovanie projektu?

  V prípade projektov, ktorých dĺžka realizácie nepresiahne 90 dní dostane prijímateľ prvú časť vo forme preddavku vo výške 70 % schválenej dotácie a druhá časť vo forme refundácie vo výške 30 % schválenej dotácie. Žiadateľ je povinný z vlastných zdrojov predfinancovať túto časť dotácie, ktorá mu bude po schválení záverečného vyúčtovania refundovaná!

  V prípade projektov, ktorých dĺžka realizácie presiahne 90 dní dostane prvú časť vo forme preddavku vo výške 30 % schválenej dotácie. Druhú časť vo forme preddavku vo výške 40 % schválenej dotácie dostane prijímateľ po schválení priebežnej hodnotiacej správy a priebežného vyúčtovania. Tretia časť vo forme refundácie vo výške 30 % schválenej dotácie, bude žiadateľovi poskytnutá po schválení záverečného vyúčtovania dotácie. Žiadateľ je povinný z vlastných zdrojov predfinancovať túto časť dotácie, ktorá mu bude po schválení záverečného vyúčtovania refundovaná!

  Bližšie informácie k spôsobu financovania nájdete v príručke pre žiadateľa v časti “Financovanie projektu“.

  Je možné zapojiť sa do programu Terra Incognita opakovane?
   • Áno, do výzvy sa môže jeden žiadateľ zapojiť opakovane aj v prípade, že v predchádzajúcom období bol úspešný. 
   • Oprávnení žiadatelia môžu predložiť maximálne jednu žiadosť o poskytnutie dotácie/účelových finančných prostriedkov v rámci jednej výzvy.

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Je možné, že schválenú dotáciu musí žiadateľ vrátiť?

  Áno, v prípade, že žiadateľ:

  • nedodržal všetky náležitosti vyplývajúce zo zmluvy, 
  • nesplní všetky ciele, ktorými sa v zmluve zaviazal,
  • dotáciu použil na iné účely, ako bola určená,
  • porušil niektorý z bodov Zmluvy o dotáciu.

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Aký je následný proces po ukončení prijímania žiadostí?
   • Nasleduje formálne hodnotenie žiadostí. 
   • Ak budú zistené formálne nedostatky, žiadateľ bude písomne vyzvaný, aby ich do 10 dní odstránil. 
   • Po sfinalizovaní všetkých prijatých výziev, sú odoslané na posúdenie hodnotiteľom – tí zostavia poradie úspešnosti žiadateľov. 
   • Po schválení Riadiacim výborom je táto informácia posunutá úspešnému žiadateľovi a nasleduje podpis zmluvy, čerpanie dotácie a realizácia projektu.

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Do kedy je možné požiadať o dotáciu z aktuálnej výzvy pre rok 2024?

  Aktuálna výzva z programu Terra Incognita pre:

  – podporu infraštruktúry pre rok 2024 je otvorená do 20. novembra 2023 23:59 hod

  – podporu podujatí pre rok 2024 je otvorená do 31. októbra 2023 23:59 hod

   

  Kompletné žiadosti môžete predkladať do vyššie uvedeného času na www.terraincognita.egrant.sk

  O akú výšku dotácie môžem požiadať?

  Dotácia sa môže poskytnúť vo výške max. 90 % z celkového schváleného rozpočtu projektu. Celkový schválený rozpočet môže obsahovať len oprávnené výdavky.

  V rámci jednotlivých opatrení je možné požiadať o maximálnu výšku podpory:

  OPATRENIE  1.1. Medzinárodné podujatia
  Minimálna výška podpory: 5 000 €
  Maximálna výška podpory: 50 000 €

  OPATRENIE  1.2. Jedinečné zážitkové/TOP podujatia
  Minimálna výška podpory: 3 000 €
  Maximálna výška podpory: 10 000 €

  OPATRENIE  2.1. Ekoturizmus
  Minimálna výška podpory: 5 000 €
  Maximálna výška podpory: 50 000 €

  Opatrenie 2.2.Veľké rozvojové projekty
  Minimálna výška podpory: 50 000 €
  Maximálna výška podpory: 200 000 €

  Opatrenie 2.3. Európske dedičstvo
  Minimálna výška podpory: 3 000 €
  Maximálna výška podpory: 20 000 €

  Opatrenie 2.4 Nové zážitky k ubytovacím zariadeniam
  Minimálna výška podpory: 5 000 €
  Maximálna výška podpory: 80 000 €

  Do kedy je potrebné ukončiť realizáciu

  Najskorší termín začiatku realizácie projektu v opatrení Podpora Infraštruktúry: 1.1.2024

   

  Najneskorší termín ukončenia realizácie projektu:

  Opatrenie 1.1 Medzinárodné podujatie: 31. 10. 2024

  Opatrene 1.2 Zážitkové/TOP podujatia: 31. 10. 2024

  Opatrenie 2.1. Ekoturizmus: 31.10.2024

  Opatrenia 2.2. Veľké rozvojové projekty: 31.10.2025

  Opatrenie 2.3. Európske dedičstvo: 31.10.2024

  Opatrenia 2.4. Nové zážitky k ubytovacím zariadeniam: 31.10.2024

  Aké doklady je potrebné priložiť k žiadosti?

  ZOZNAM POVINNÝCH PRÍLOH K ŽIADOSTI

  MEDZINÁRODNÉ PODUJATIA

  1. Podrobný rozpočet projektu.
  2. Výpis preukazujúci právnu formu žiadateľa o poskytnutie dotácie.
  3. Kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa.
  4. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby štatutárneho zástupcu/štatutárnych zástupcov konať za žiadateľa.
  5. Stručný popis minimálne trojročnej histórie medzinárodného podujatia.
  6. Mediálny plán alebo plán publicity podujatia v danom roku
  7. Čestné vyhlásenie žiadateľa

  JEDINEČNÉ ZÁŽITKOVÉ / TOP PODUJTIA

  1. Podrobný rozpočet projektu.
  2. Výpis preukazujúci právnu formu žiadateľa o poskytnutie dotácie.
  3. Kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa.
  4. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby štatutárneho zástupcu/štatutárnych zástupcov konať za žiadateľa.
  5. Stručný popis histórie podujatia. V prípade nových podujatí sa vyžaduje Koncepcia smerovania podujatia na 3 roky.
  6. Čestné vyhlásenie žiadateľa

   EKOTURIZMUS
   1. Podrobný rozpočet projektu.
   2. Výpis preukazujúci právnu formu žiadateľa o poskytnutie dotácie.
   3. Kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa.
   4. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa.
   5. Doklad preukazujúci vlastnícke resp. iné práva k nehnuteľnostiam, na alebo v ktorých sa realizuje projekt.
   6. Projektová dokumentácia alebo zjednodušená projektová dokumentácia.
   7. Povolenie na realizáciu projektu vydané príslušným povoľovacím orgánom. V prípade, že v čase
   podania žiadosti žiadateľ nedisponuje takýmto dokladom predkladá potvrdenie o jeho
   vyžiadaní.
   8. Čestné vyhlásenie žiadateľa

  VEĽKÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY:
  1. Podrobný rozpočet projektu.
  2. Výpis preukazujúci právnu formu žiadateľa o poskytnutie dotácie.
  3. Kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa.
  4. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa.
  5. Doklad preukazujúci vlastnícke resp. iné práva k nehnuteľnostiam, na alebo v ktorých sa
  realizuje projekt.
  6. Biznis plán.
  7. Projektová dokumentácia.
  8. Povolenie na realizáciu projektu vydané príslušným povoľovacím orgánom. V prípade, že v čase
  podania žiadosti žiadateľ nedisponuje takýmto dokladom predkladá potvrdenie o jeho
  vyžiadaní.
  9. Čestné vyhlásenie žiadateľa

   

  EURÓPSKE DEDIČSTVO:
  1. Podrobný rozpočet projektu.
  2. Výpis preukazujúci právnu formu žiadateľa o poskytnutie dotácie.
  3. Kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa.
  4. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa.
  5. Doklad preukazujúci vlastnícke resp. iné práva k nehnuteľnostiam, na alebo v ktorých sa
  realizuje projekt.
  6. Projektová dokumentácia alebo zjednodušená projektová dokumentácia.
  7. Povolenie na realizáciu projektu vydané príslušným povoľovacím orgánom. V prípade, že v čase
  podania žiadosti žiadateľ nedisponuje takýmto dokladom predkladá potvrdenie o jeho
  vyžiadaní.
  8. Čestné vyhlásenie žiadateľa

   

  NOVÉ ZÁŽITKY K UBYTOVACÍM ZARIADENIAM:
  1. Podrobný rozpočet projektu.
  2. Výpis preukazujúci právnu formu žiadateľa o poskytnutie dotácie.
  3. Kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa.
  4. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa.
  5. Doklad preukazujúci vlastnícke resp. iné práva k nehnuteľnostiam, na alebo v ktorých sa
  realizuje projekt.
  6. Projektová dokumentácia alebo zjednodušená projektová dokumentácia.
  7. Povolenie na realizáciu projektu vydané príslušným povoľovacím orgánom. V prípade, že v čase podania žiadosti žiadateľ nedisponuje takýmto dokladom predkladá potvrdenie o jeho vyžiadaní.
  8. Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia, alebo Hlásenie k miestnej dani / protokol o miestnom poplatku za posledných 6 mesiacov.
  9. Čestné vyhlásenie žiadateľa

  Je potrebné priložiť samostatný bankový účet k žiadosti o dotáciu?

  Nie. Kópiu zmluvy o zriadení bankového účtu slúžiaceho výlučne pre účely projektu predloží žiadateľ len v prípade úspešnosti projektu ako povinnú prílohu k zmluve o poskytnutí dotácie. 

  Je potrebné stavebné povolenie už pri podávaní žiadosti o dotáciu?

  V prípade, že v čase podania žiadosti žiadateľ nedisponuje takýmto dokladom predkladá potvrdenie o jeho vyžiadaní. Právoplatné stavebné povolenie alebo iné obdobné rozhodnutie nevyhnutné na realizáciu projektu je nevyhnutné k uzavretiu zmluvy o poskytnutí dotácie. 

  Máte otázku, na ktorú ste nenašli odpoveď? 

  Chcem dostávať novinky z kraja :)

  Chcem dostávať novinky z kraja :)

  Príhlaste sa k odberu nášho newslettra a dostávajte aktuálne informácie o dianí v Košickom regióne.

  Boli ste úspešne prihlásený k odberu nášho newslettra.