Otázky a odpovede

Výzvy pre rok 2023 boli k 30. novembru 2022 (23:59) UZAVRETÉ.

Čo to v skratke je Terra Incognita?

Program Terra Incognita – Krajina nespoznaná je dotačný program Košického samosprávneho kraja, ktorý zo svojho rozpočtu poskytuje financie na podporu cestovného ruchu v rámci celého regiónu.

Podporou sa snaží pomôcť rôznym subjektom zatraktívniť kraj, skvalitniť služby cestovného ruchu a podporou podujatí rozšíriť možnosti kultúrneho vyžitia v celom regióne

Program Terra Incognita vznikol v roku 2013 v nadväznosti na získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013 (EHMK) a je ojedinelý nielen na území Košického kraja, ale aj celého Slovenska.

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Aký je hlavný cieľ programu Terra Incognita?
 • propagácia atrakcií kraja,
 • podpora aktívnych ľudí v regiónoch,
 • podpora vzniku nových atrakcií,
 • motivácia cestovať a rozvíjať cestovný ruch,
 • prehĺbenie ponuky cestovného ruchu. 

Dlhodobým cieľom programu je zvýšenie návštevnosti Košického kraja 

 

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Pre koho je program Terra Incognita určeny?

O podporu sa môžu uchádzať právnické a fyzické osoby (podnikatelia) so sídlom či trvalým pobytom na území KSK alebo tie, ktoré poskytujú služby obyvateľom na území KSK a organizácie, ktorých zakladateľom je KSK.

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Aké povinnosti vznikajú úspešným žiadateľom?
  • Dodržať všetky náležitosti a ciele, ktorým sa žiadateľ zaviazal, a to do dátumu, ktorý prislúcha k danej oblasti podpory. 
  • Označiť projekt značkou programu Terra Incognita a informovať verejnosť, že projekt vznikol vďaka podpore Košického samosprávneho kraja
  • Dva roky od získania dotácie musí žiadateľ pri akejkoľvek forme propagácie projektu uviesť fakt, že projekt vznikol z programu Terra Incognita a bol financovaný Košickým samosprávnym krajom

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Pre koho je určená aktuálne výzva Terra Incognita pre rok 2023?

  Žiadateľom o poskytnutie dotácie / účelových finančných prostriedkov môže byť:

  a) právnická osoba so sídlom na území KSK alebo právnická osoba, ktorá pôsobí, vykonáva činnosť
  alebo poskytuje služby obyvateľom na území KSK (napr. obce a združenia obcí, občianske združenia, neziskové organizácie),

  b) fyzická osoba – podnikateľ so sídlom alebo trvalým pobytom na území KSK alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá pôsobí, vykonáva činnosť alebo poskytuje služby obyvateľom na území KSK,

  c) organizácia, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je KSK, pokiaľ sa nezúčastňuje procesu výberu alebo hodnotenia projektov na realizáciu cieľov programu alebo nezabezpečuje implementáciu programu.

  Informácie o tom, komu nemožno poskytnúť dotáciu/účelové finančné prostriedky sú obsiahnuté
  v Príručke

  V rámci akých opatrení môžem žiadať o podporu z aktuálne výzvy 2023

  Opatrenie 1.1 Medzinárodné podujatia

  Podpora je určená pre organizátorov podujatí na území Košického kraja, ktoré majú svojou kvalitou a rozsahom vplyv na návštevnosť oblasti, v ktorej sa konajú, na rozvoj cestovného ruchu a na propagáciu destinácie. Podpora je určená pre medzinárodné festivaly v oblasti kultúry, umenia a medzinárodné športové podujatia. Podpora medzinárodných podujatí je viazaná na kvalitnú publicitu podujatí a potenciál podpory dobrého mena Košického samosprávneho kraja v rámci propagácie podujatia a na podujatí samotnom.

  Je určená na podujatia:
  – s minimálne 3-ročnou históriou,
  – ktoré majú významný dopad na rozvoj cestovného ruchu v Košickom kraji.
  – ktorých medzinárodný charakter podujatia sa týka účastníkov podujatia alebo jeho návštevníkov.

  Opatrenie 1.2 Regionálne/TOP podujatia

  Podpora je zameraná na regionálne podujatia v oblasti kultúry, umenia, športu, prezentácie tradícií, histórie regiónu a gastronómie.

  Cieľom ich podpory je rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom rozšírenia ponuky cestovného ruchu za účelom prilákania väčšieho počtu návštevníkov do územia.

  Podpora je určená na podujatia, ktoré by mali:
  – propagovať a zvyšovať atraktivitu miesta realizácie a jeho blízkeho okolia,
  – zapájať lokálnu komunitu,
  – podporovať medzisektorovú spoluprácu a – podporovať budovanie partnerstiev,
  – svojou kvalitou a obsahom by mali byť schopné prilákať návštevníkov zo širšieho regiónu aj iných krajov,
  – Pre posudzovanie a hodnotenie podujatia bude dôležitá téma a dramaturgia podujatia, ich prípadná inovatívnosť a kreatívnosť, atraktivita miesta konania podujatia, zapojenie partnerov do spolupráce a konečný prínos pre cestovný ruch.

  Opatrenie 2.1. Ekoturizmus
  Zámerom opatrenia je vytvoriť také produkty a služby cestovného ruchu, ktoré ponúkajú pre návštevníkov nový a jedinečný zážitok*, ktorý vytvára nezabudnuteľné spomienky a pocity, a motivuje tak turistu k opakovanej návšteve danej atraktivity. Zámerom je taktiež možnosť vylepšiť už existujúci zážitok prvkami infraštruktúry, ktoré by pre potenciálnych návštevníkov spríjemnili a umocnili skúsenosť z návštevy danej atraktivity.

  Podpora je určená pre budovanie novej infraštruktúry v cestovnom ruchu, obnovu a dobudovanie existujúcej infraštruktúry v cestovnom ruchu napr. obnova a rekonštrukcia technických a historicko kultúrnych objektov, budovanie technického zázemia pre kempy, požičovne športových potrieb a plavidiel, podpora údržby modernizácie a úpravy existujúcich turistických chodníkov, cyklotrás a cyklotrailov, budovanie altánkov a odpočinkových miest, prístreškov, turistických útulní na turistických a cyklistických trasách, budovanie a obnovu menších objektov súvisiacich s kúpeľníctvom a oddychom v prírode, vznik oddychových zón v prírodných lokalitách ako sú parky, vznik lokalít alebo parkov temnej oblohy, lesoparky, vodné toky a plochy, prístupová infraštruktúra ako sú móla, prístavy, mosty, prepájanie kultúrnych historických alebo prírodných pamiatok spôsobom pešo a na bicykli, tematické náučné trasy**, vytváranie nových lokalít pre ekoturistické a agroturistické aktivity, doplnková infraštruktúra v okolí prírodných a kultúrnych pamiatok, vytváranie mäkkých aktivít*** založených na princípoch ekoturizmu a podporujúcich vznik a vylepšenie výnimočných a autentických zážitkov.

  Zároveň je možné zamerať sa aj na vznik projektov súvisiacich s údržbou, modernizáciou, úpravou a
  tvorbou cyklotrás a cyklotrailov, obnovou značenia cyklotrás, zlepšením navigácie cyklistov, výstavbou
  doplnkovej infraštruktúry pre cyklistov, servisných stojanov, nabíjacích staníc pre elektrobicykle,
  odpočívadiel, tvorbou cyklomáp, budovaním požičovní cyklistických potrieb, rozšírením bikeparkov a
  podobných projektov podporujúcich rozvoj cykloturizmu v Košickom kraji.

  Opatrenie 2.2.Veľké rozvojové projekty
  Podpora je určená pre budovanie novej infraštruktúry v cestovnom ruchu, obnovu a dobudovanie existujúcej infraštruktúry v cestovnom ruchu: napr. lanové dráhy, lezecké parky, športové multifunkčné areály, viacúrovňové ihriská, ferratové a lezecké trasy, vleky a lanovky okrem lyžiarskych vlekov, bobové dráhy, atraktivity obdobného charakteru, pumptracky. Dotáciu nie je možné použiť na rekonštrukciu / obnovu už existujúcich atraktivít bez rozšírenia už ponúkaných služieb. Musí byť novou, nosnou atraktivitou v oblasti za dodržania podmienky, že sa v okolí (cca. 50 km) nenachádza atraktivita obdobného charakteru.

  Opatrenie 2.3. Európske dedičstvo

  Podpora je určená na realizáciu projektových zámerov, ktoré podporia zlepšenie turistickej prístupnosti pamiatok nesúcich značku Európskeho dedičstva pre návštevníkov a taktiež rozvoj cestovného ruchu v danom regióne. Napr.: zabezpečenie otvorenia gotických kostolov pre turistov na základe stálych otváracích hodín; zlepšenie turistickej vybavenosti dotknutých pamiatok napríklad pomocou audio-guidov, informačných tabúľ, informačných kioskov, propagačných materiálov a pod., zlepšenie základnej turistickej infraštruktúry pri dotknutých pamiatkach, menšie
  infraštruktúrne, rekonštrukčné a reštauračné práce zamerané na rozvoj ponuky cestovného ruchu pre návštevníkov týchto konkrétnych atraktivít.

  Opatrenie 3. Podpora výroby audiovizuálnych diel

  Cieľom poskytovania dotácií je prostredníctvom dotačných opatrení podporovať výrobu audiovizuálnych diel, ktoré:

  – prispievajú k rozvoju regionálneho audiovizuálneho priemyslu a na neho naviazanej ekonomiky,
  – vznikajú a realizujú sa v Košickom kraji,
  – investujú do miestnej ekonomiky a regionálneho audiovizuálneho priemyslu,
  – propagujú Košický kraj,
  – prispievajú k zachovaniu a propagácii kultúrneho, historického a prírodného dedičstva v Košickom kraji s významným dopadom na rozvoj cestovného ruchu,
  – prispievajú k zvýšeniu atraktívnosti Košického kraja,
  – zapájajú do spolupráce lokálnych autorov, umelcov a osobnosti,
  – vytvárajú podmienky pre zlepšenie a rozvoj atraktivít, regionálnych produktov a služieb v cestovnom ruchu,
  – prispievajú k zvyšovaniu počtu návštevníkov v Košickom kraji a tým aj priemernú dobu pobytu (počet prenocovaní),
  – prispievajú k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb v cestovnom ruchu,
  – podporujú vzájomnú synergickú spoluprácu verejného, súkromného a občianskeho sektora

  Ako treba postupovať pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie dotácie?

  Žiadate o podporu z výzvy Terra Incognita prvýkrát a potrebujete pomôcť? Postupujte podľa príručky pre žiadateľa podľa daného opatrenia:
  1. podpora podujatí
  2. podpora infraštruktúry
  3. podpora audiovizuálnych diel

  V prípade potreby, sa obráťte sa projektové manažérky programu Terra Incognita

  Kontaktovať nás môžete počas pracovných dní od 8:00 do 16:00
  na tel. číslach: +421 910 924 823 / +421 910 393 878 / +421 911 279 898 alebo emailom na info@terraincognita.sk

  Ako môžem požiadať o podporu z programu Terra Incognita pre rok 2023?

  Žiadosť o dotáciu sa predkladá elektronicky prostredníctvom aplikácie e-Grant.

  Presný postup podávania žiadosti bližšie upravujú príručky pre žiadateľa:

   

  Aké sú oprávnené výdavky?

  Oprávnenými výdavkami z hľadiska výšky a opodstatnenosti sú:
  ● výdavky, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu,
  ● výdavky, ktoré sú preukázateľné originálmi účtovných dokladov u prijímateľa,
  ● výdavky maximálne do výšky schválenej dotácie.

  Časová oprávnenosť výdavkov – oprávnené sú tie výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené:
  – počas realizácie projektu, a teda medzi termínom začiatku realizácie projektu a termínom ukončenia realizácie projektu uvedených v projektovej žiadosti. V prípade, že v tomto termíne nebude Zmluva o poskytnutí dotácie platná a účinná žiadateľ implementuje projekt na vlastné riziko bez právneho nároku na poskytnutie dotácie.

  Koľko projektových zámerov môžem v rámci aktuálnej výzvy Terra Incognita predložiť?

  Oprávnení žiadatelia môžu predložiť maximálne jednu žiadosť o poskytnutie dotácie/účelových finančných prostriedkov.

  Jednému žiadateľovi môže byť úhrnom poskytnutá dotácia/účelové finančné prostriedky maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc.

  Podporovaný môže byť iba projekt, ktorý nezískal na rovnakú aktivitu dotáciu/účelové finančné prostriedky, resp. inú finančnú pomoc priamo od Košického samosprávneho kraja počas doby realizácie projektu.

  Je potrebné priložiť samostatný bankový účet k žiadosti o dotáciu?

  Nie. Kópiu zmluvy o zriadení bankového účtu slúžiaceho výlučne pre účely projektu predloží žiadateľ len v prípade úspešnosti projektu ako povinnú prílohu k zmluve o poskytnutí dotácie. 

  Je možné zapojiť sa do programu Terra Incognita opakovane?
   • Áno, do výzvy sa môže jeden žiadateľ zapojiť opakovane aj v prípade, že v predchádzajúcom období bol úspešný. 
   • Oprávnení žiadatelia môžu predložiť maximálne jednu žiadosť o poskytnutie dotácie/účelových finančných prostriedkov v rámci jedného opatrenia – pri aktuálnej výzve na podporu podujatí to znamená, že oprávnený žiadateľ môže podať len jeden projektový zámer.

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Je možné, že schválenú dotáciu musí žiadateľ vrátiť?

  Áno, v prípade, že žiadateľ:

  • nedodržal všetky náležitosti vyplývajúce zo zmluvy, 
  • nesplní všetky ciele, ktorými sa v zmluve zaviazal,
  • dotáciu použil na iné účely, ako bola určená,
  • porušil niektorý z bodov Zmluvy o dotáciu.

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Aký je následný proces po ukončení prijímania žiadostí?
   • Nasleduje formálne hodnotenie žiadostí. 
   • Ak budú zistené formálne nedostatky, žiadateľ bude písomne vyzvaný, aby ich do 10 dní odstránil. 
   • Po sfinalizovaní všetkých prijatých výziev, sú odoslané na posúdenie hodnotiteľom – tí zostavia poradie úspešnosti žiadateľov. 
   • Po schválení Riadiacim výborom je táto informácia posunutá úspešnému žiadateľovi a nasleduje podpis zmluvy, čerpanie dotácie a realizácia projektu.

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Do kedy je možné požiadať o dotáciu z aktuálnej výzvy?

  Aktuálna výzva z programu Terra Incognita pre:

  – podporu infraštruktúry pre rok 2023 je otvorená do 15. novembra 2022.

  – podporu podujatí pre rok 2023 je otvorená do 30. novembra 2022.

  – podporu udiovizuálnych diel pre rok 2023 je otvorená do 30. novembra 2022.

  Kompletné žiadosti môžete predkladať do vyššie uvedeného času na www.terraincognita.egrant.sk

  Podľa čoho mám postupovať pri vypĺňaní žiadosti?

  Postupujte podľa príručky pre žiadateľa podľa daného opatrenia:
  1. podpora podujatí
  2. podpora infraštruktúry
  3. podpora audiovizuálnych diel

  V prípade potreby, sa obráťte sa projektové manažérky programu Terra Incognita

  Kontaktovať nás môžete počas pracovných dní od 8:00 do 16:00
  na tel. číslach: +421 910 924 823 / +421 910 393 878 / +421 911 279 898 alebo emailom na info@terraincognita.sk

  Cieľom príručky je poskytnúť žiadateľom dotácie a účelových finančných prostriedkov v rámci programu Terra Incognita „Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z programu TERRA INCOGNITA na podporu cestovného ruchu na rok 2023, oblasť podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja“ základné informácie o dotačnom systéme programu Terra Incognita, postupe pri podávaní žiadostí o dotáciu/účelových finančných prostriedkov, povinných prílohách a zmluvných podmienkach v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 9/2011 o poskytovaní dotácií ab účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita a spôsobe jej vyúčtovania.

  O akú výšku dotácie môžem požiadať?

  Dotácia sa môže poskytnúť vo výške max. 90 % z celkového schváleného rozpočtu projektu. Celkový schválený rozpočet môže obsahovať len oprávnené výdavky.

  V rámci jednotlivých opatrení je možné požiadať o maximálnu výšku podpory:

  OPATRENIE  1.1. Medzinárodné podujatia
  Minimálna výška podpory: 5 000 €
  Maximálna výška podpory: 50 000 €

  OPATRENIE  1.2. Regionálne/TOP podujatia
  Minimálna výška podpory: 3 000 €
  Maximálna výška podpory: 20 000 €

  OPATRENIE  2.1. Ekoturizmus
  Minimálna výška podpory: 5 000 €
  Maximálna výška podpory: 50 000 €

  Opatrenie 2.2.Veľké rozvojové projekty
  Minimálna výška podpory: 50 000 €
  Maximálna výška podpory: 200 000 €

  Opatrenie 2.3. Európske dedičstvo
  Minimálna výška podpory: 5 000 €
  Maximálna výška podpory: 50 000 €

  Opatrenie 3. Audiovizuálne diela
  Minimálna výška podpory: 5 000 €
  Maximálna výška podpory: 50 000 €

  Do kedy je potrebné ukončiť realizáciu

  Najskorší termín začiatku realizácie projektu v opatrení Podpora Infraštruktúry: 1.1.2023

  Najneskorší termín ukončenia realizácie projektu:

  ● Opatrenie 2.1. Ekoturizmus: 31.10.2023
  ● Opatrenia 2.2. Veľké rozvojové projekty: 31.10.2024
  ● Opatrenie 2.3. Európske dedičstvo: 31.10.2023

  Aké doklady je potrebné priložiť k žiadosti?

  ZOZNAM POVINNÝCH PRÍLOH K ŽIADOSTI

  MEDZINÁRODNÉ PODUJATIA

  1. Podrobný rozpočet projektu.
  2. Výpis preukazujúci právnu formu žiadateľa o poskytnutie dotácie.
  3. Kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa.
  4. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby štatutárneho zástupcu/štatutárnych zástupcov konať za žiadateľa.
  5. Stručný popis minimálne trojročnej histórie medzinárodného podujatia.
  6. Mediálny plán alebo plán publicity podujatia v danom roku

  REGIONÁLNE PODUJTIA

  1. Podrobný rozpočet projektu.
  2. Výpis preukazujúci právnu formu žiadateľa o poskytnutie dotácie.
  3. Kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa.
  4. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby štatutárneho zástupcu/štatutárnych zástupcov konať za žiadateľa.
  5. Stručný popis histórie podujatia. V prípade nových podujatí sa vyžaduje Koncepcia smerovania podujatia na 3 roky.

   EKOTURIZMUS:

   1. Podrobný rozpočet projektu.
   2. Výpis preukazujúci právnu formu žiadateľa o poskytnutie dotácie.
   3. Kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa.
   4. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa.
   5. Doklad preukazujúci vlastnícke resp. iné práva k nehnuteľnostiam, na alebo v ktorých sa
   realizuje projekt.
   6. Projektová dokumentácia alebo zjednodušená projektová dokumentácia.
   7. Povolenie na realizáciu projektu vydané príslušným povoľovacím orgánom. V prípade, že v čase
   podania žiadosti žiadateľ nedisponuje takýmto dokladom predkladá potvrdenie o jeho
   vyžiadaní.

   VEĽKÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY:
   1. Podrobný rozpočet projektu.
   2. Výpis preukazujúci právnu formu žiadateľa o poskytnutie dotácie.
   3. Kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa.
   4. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa.
   5. Doklad preukazujúci vlastnícke resp. iné práva k nehnuteľnostiam, na alebo v ktorých sa
   realizuje projekt.
   6. Biznis plán.
   7. Projektová dokumentácia.
   8. Povolenie na realizáciu projektu vydané príslušným povoľovacím orgánom. V prípade, že v čase
   podania žiadosti žiadateľ nedisponuje takýmto dokladom predkladá potvrdenie o jeho
   vyžiadaní.

   EURÓPSKE DEDIČSTVO:
   1. Podrobný rozpočet projektu.
   2. Výpis preukazujúci právnu formu žiadateľa o poskytnutie dotácie.
   3. Kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa.
   4. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa.
   5. Doklad preukazujúci vlastnícke resp. iné práva k nehnuteľnostiam, na alebo v ktorých sa
   realizuje projekt.
   6. Projektová dokumentácia alebo zjednodušená projektová dokumentácia.
   7. Povolenie na realizáciu projektu vydané príslušným povoľovacím orgánom. V prípade, že v čase
   podania žiadosti žiadateľ nedisponuje takýmto dokladom predkladá potvrdenie o jeho
   vyžiadaní.

  Máte otázku, na ktorú ste nenašli odpoveď? 

  Chcem dostávať novinky z kraja :)

  Chcem dostávať novinky z kraja :)

  Príhlaste sa k odberu nášho newslettra a dostávajte aktuálne informácie o dianí v Košickom regióne.

  Boli ste úspešne prihlásený k odberu nášho newslettra.