Otázky a odpovede
Čo to v skratke je Terra Incognita?

Program Terra Incognita – Krajina nespoznaná je dotačný program Košického samosprávneho kraja, ktorý zo svojho rozpočtu poskytuje financie na podporu cestovného ruchu v rámci celého regiónu.

Podporou sa snaží pomôcť rôznym subjektom zatraktívniť kraj, skvalitniť služby cestovného ruchu a podporou podujatí rozšíriť možnosti kultúrneho vyžitia v celom regióne

Program Terra Incognita vznikol v roku 2013 v nadväznosti na získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013 (EHMK) a je ojedinelý nielen na území Košického kraja, ale aj celého Slovenska.

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Aký je hlavný cieľ programu Terra Incognita?
 • propagácia atrakcií kraja,
 • podpora aktívnych ľudí v regiónoch,
 • podpora vzniku nových atrakcií,
 • motivácia cestovať a rozvíjať cestovný ruch,
 • prehĺbenie ponuky cestovného ruchu. 

Dlhodobým cieľom programu je zvýšenie návštevnosti Košického kraja 

 

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Pre koho je program Terra Incognita určeny?

O podporu z výzvy na rok 2021 sa môžu uchádzať právnické a fyzické osoby (podnikatelia) so sídlom či trvalým pobytom na území KSK alebo tie, ktoré poskytujú služby obyvateľom na území KSK a organizácie, ktorých zakladateľom je KSK.

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Akým spôsobom sa podáva žiadosť?

Postupujte podľa PRÍRUČKY PRE ŽIADATEĽA

Žiadosť sa vypĺňa elektronicky cez aplikáciu E-grant a zároveň je potrebné poslať ju aj poštou.

Formulár je v čase vyhlásenia výzvy publikovaný na webe programu Terra Incognita. Ten “dohliadne” na správne a kompletné vyplnenie žiadosti. Po kompletnom vyplnení a uložení online žiadosti, si daný dokument (PDF žiadosť) uložíte a vytlačíte, spolu s povinnými prílohami následne pošlete poštou na adresu: Košice Región Turizmus, Hlavná 48, 040 01 Košice

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Ako vyzerá žiadosť na podporu?

Aktuálne ukážky žiadostí k jednotlivým opatreniam nájdete v sekcii – UKÁŽKY ŽIADOSTÍ

Ide o dokument, ktorý obsahuje všetky potrené informácie k projektu: 

Spravidla ide o 

 • Základné informácie o žiadateľovi
 • Popis projektu
  • Názov, ciele, cieľová skupina, východisková situácia, miesto realizácie
 • Spôsob realizácie projektu – popis aktivít
 • Časový plán prípravy a realizácie projektu
 • Plán publicity
 • Podrobný rozpočet projektu
 • Stratégia financovania projektu
  • Celkové oprávnené výdavky
  • Požadovaná výška dotácie
  • Percentuálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch
  • Zdroje žiadateľa
 • Udržateľnosť výsledkov projektu
 • Plán propagácie projektu
 • Spôsoby prezentácie značky programu Terra Incognita

 

K Žiadosti o dotáciu musia byť priložené všetky povinné prílohy 

 

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Aké doklady je potrebné k žiadosti priložiť?

Všetky potrebné doklady máte zahrnuté v online formulári.

  • online formulár (PDF súbor) – 1 x originál vytlačený a podpísaný, 
  • rozpočet, 
  • prehlásenie o disponovaní finančnými prostriedkami na spolufinancovanie projektu (súčasť online formuláru),
  • čestné vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie dotácie  (súčasť online formuláru),
  • čestné vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie dotácie – iné dotačné výzvy, v prípade investičných projektov  (súčasť online formuláru),
  • súhlas vlastníka nehnuteľnosti s realizáciou projektu a udržateľnosťou jeho výstupov (v prípade investičných projektov)

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Aké povinnosti vznikajú úspešným žiadateľom?
  • Dodržať všetky náležitosti a ciele, ktorým sa žiadateľ zaviazal, a to do dátumu, ktorý prislúcha k danej oblasti podpory. 
  • Označiť projekt značkou programu Terra Incognita a informovať verejnosť, že projekt vznikol vďaka podpore Košického samosprávneho kraja
  • Dva roky od získania dotácie musí žiadateľ pri akejkoľvek forme propagácie projektu uviesť fakt, že projekt vznikol z programu Terra Incognita a bol financovaný Košickým samosprávnym krajom

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Je možné zapojiť sa do programu Terra Incognita opakovane?
   • Áno, do výzvy sa môže jeden žiadateľ zapojiť opakovane aj v prípade, že v predchádzajúcom období bol úspešný. 
   • V rámci jednej výzvy v danom roku, sa jeden žiadateľ môže taktiež zapojiť viackrát, no nie v rovnakej oblasti. 

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Do kedy môžem podať žiadosť

  Najneskorší možný termín odoslania žiadosti k aktuálnej výzve pre rok 2021 je 30. november 2020.

  Do tohto dátumu musí byť žiadosť odoslaná elektronicky a rovnako poštou. 

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Je možné, že schválenú dotáciu musí žiadateľ vrátiť?

  Áno, v prípade, že žiadateľ:

  • nedodržal všetky náležitosti vyplývajúce zo zmluvy, 
  • nesplní všetky ciele, ktorými sa v zmluve zaviazal,
  • dotáciu použil na iné účely, ako bola určená,
  • porušil niektorý z bodov Zmluvy o dotáciu.

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Akú maximálnu podporu pre môj projekt/podujatie môžem získať?

  Výška podpory pre jednotlivé projekty a podujatia v rámci jednotlivých opatrení výzvy je rôzna. Rozpätie minimálnej a maximálnej podpory pre jedného žiadateľa je uvedené na podstránke príslušného opatrenia.

  Aktuálna dotácia je postavená na 90 % spolufinancovaní (z výzvy) z celkových oprávnených výdavkov.

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Aký je následný proces po ukončení prijímania žiadostí?
   • Nasleduje formálne hodnotenie žiadostí. 
   • Ak budú zistené formálne nedostatky, žiadateľ bude písomne vyzvaný, aby ich do 10 dní odstránil. 
   • Po sfinalizovaní všetkých prijatých výziev, sú odoslané na posúdenie hodnotiteľom – tí zostavia poradie úspešnosti žiadateľov. 
   • Po schválení Riadiacim výborom je táto informácia posunutá úspešnému žiadateľovi a nasleduje podpis zmluvy, čerpanie dotácie a realizácia projektu.

  Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

  Máte otázku, na ktorú ste nenašli odpoveď? 

  Chcem dostávať novinky z kraja :)

  Chcem dostávať novinky z kraja :)

  Príhlaste sa k odberu nášho newslettra a dostávajte aktuálne informácie o dianí v Košickom regióne.

  Boli ste úspešne prihlásený k odberu nášho newslettra.