Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Spišská Nová Ves

2015
Košický kraj

Ak sa ešte stále rozhodujete, kde strávite svoju tohtoročnú letnú dovolenku, pozývame vás do nášho kraja. Viac ako hovoriť a písať je však vidieť - pozrite si, čo všetko vám ponúkame: Kraj plný inšpirácie

 

Vodná nádrž Palcmanská Maša sa nachádza pri obci Dedinky, ktorá je významným strediskom cestovného ruchu južnej časti Slovenského raja. Je to zároveň najväčšia vodná plocha v Slovenskom raji.

Palcmanská Maša má rozlohu približne 85 ha a možno sa v nej kúpať, člnkovať ale aj pestovať vodné športy a rybolov. Na okolí je dostatok ubytovacích aj stravovacích zariadení.

Vodná nádrž je dôležitou súčasťou vodného diela Dobšiná. Výstavba vodného diela sa realizovala podľa projektu Hydroprojektu Bratislava na základe návrhu švajčiarskej firmy Motor-Columbus a dodávateľom stavebných prác bol Hydrostav Bratislava. Výstavba vodného diela prebiehala v rokoch 1948 až 1954. Hlavnými objektami vodného diela sú priehrada Palcmanská Maša so svojími funkčnými zariadeniami (dnovým výpustom a priepadom) a prívod k vodnej elektrárni pozostávajúci z vtokového objektu a tlakového privádzača, záchytná nádrž z prečerpávacou vodnou elektrárňou v Dobšinej - Vlčej Doline a vyrovnávacia nádrž pod Dobšinou. V roku 1994 bola nízkotlaková časť elektrárne zefektívnena vybudovaním Malej vodnej elektrárne Dobšiná II. V roku 2013 bola spustená prevádzka 3. stupňa vodného diela Dobšiná a to MVE Dobšiná III vybudovanej na vyrovnávacej nádrži pod Dobšinou.

Prietoky Hnilca sa akumulujú vo vodnej nádrži Palcmanská Maša. Cez odberný objekt, umiestnený na pravom brehu nádrže, sa voda dostáva do 2,713 km dlhého tlakového privádzača uloženého v tuneli popod Dobšinský kopec a tlakovým potrubím uloženým v zemi dostáva do povodia rieky Slaná, k vysokotlakovej vodnej elektrárni vo Vlčej Doline. Voda, spracovaná vysokotlakovými turbínami, sa dostáva do záchytnej nádrže na potoku Vlčia. Odtiaľ, v závislosti na energetickej situácii, sa buď prečerpáva späť do vodnej nádrže Palcmanská Maša, alebo sa cez nízkotlakovú časť (od r. 1994 MVE Dobšiná II) alebo priamo dostáva do odpadového kanála, ktorý ústi do Dobšinského potoka.

Elektráreň je vybudovaná ako vysokotlaková špičková elektráreň, v ktorej sú inštalované dve vysokotlakové turbíny typu "Francis" a dva generátory, používané tiež ako elektromotory na poháňanie vysokotlakových čerpadiel.

V prevádzke je už od roku 1953. Po rekonštrukcii v roku 2003 sa jej výkon zvýšil na 2x 12 MW. Rekonštrukciu strojného zariadenia prevádzala firma SULZER HYDRO Zurich, ktorej súčasťou je dnes aj pôvodný výrobca turbíny ESCHER WYSS.

Zaujímavosťou je, že voda je prevádzaná z povodia Hnilca do povodia Slanej.

Pravdepodobne už v 17. storočí, možno okolo roku 1702, si dal v záujme väčšieho pohodlia Štefan Csáky postaviť v Hodkovciach kaštieľ, jeho prvotná podoba nie je známa. Celý komplex budov pomenoval „ casstelum subarcense“ - kaštieľ v podhradí.
Po jeho smrti zdedili kaštieľ jeho synovia. Prvú veľkolepú prestavbu realizoval po roku 1780 gróf Emanuel Csáky v duchu ranného klasicizmu a empíru, pri kaštieli vytvoril rozsiahly francúzsky park.
Okolo roku 1815 bol upravený hlavný vstup v severnom krídle na spôsob vestibulu klenutého kazetovou kupolou a celá budova bola prefasádovaná.
Ďalšími úpravami so snahou o stálu modernizáciu budovy sa porušila slohová čistota architektúry. Druhú rozsiahlejšiu prestavbu v historizujúcom štýle realizoval po roku 1860 gróf Koloman Csáky. K jednopodlažnej stavbe v pôdorysnom tvare písmena „U“ pribudoval západné krídlo s dvoma vežami uprostred, čím sa komplex pôdorysne uzavrel.

Kaštieľ je sídlom Domova sociálnych služieb Domovina n.o., je udržiavaný aj so zámockým parkom a je prístupný pre verejnosť v čase od 9:00 do 16:00.

Galéria umelcov Spiša patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne, ale aj na Slovensku. Od 1. januára 1987, keď bola galéria oficiálne otvorená, prešla niekoľkými zriaďovateľmi, pričom od r. 2002 je príspevkovou organizáciou Košického samosprávneho kraja. Tento status sa od začiatku r. 2013 mení na rozpočtovú organizáciu s identickým zriaďovateľom. 

Základy zbierkového fondu pochádzajú z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, z ktorého sa vyčlenil a naštartoval zbierkový fond delimitáciou 520 umeleckých diel, medzi ktoré už patrili práce spišských výtvarníkov.  Zbierkový fond sa počas tridsiatich rokov činnosti galérie rozrástol o viac ako trojnásobok, dnes ho tvorí 2073 kusov výtvarných artefaktov z oblasti maľby, kresby, grafiky, ilustrácie, fotografie, sochárskej tvorby a intermediálnych diel.

Profilácia galérie vychádza z príslušnej zriaďovacej listiny, definujúcej jej pôsobnosť v oblasti profesionálneho výtvarného umenia s prioritnou orientáciou na umenie spišského regiónu. V poslednom desaťročí sa rozširuje pôsobenie galérie z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Galéria má v súčasnosti programovo rozpracované kultúrno-vzdelávacie aktivity zamerané na komunikáciu s návštevníkom. Ich zámerom je snaha osloviť a zaujať rôzne cieľové skupiny od detí predškolského veku cez žiakov rôznych typov škôl a mladých ľudí v rámci edukatívnych a rôznych interaktívnych projektov.

Výtvarné diela zo zbierkového fondu sú prezentované v troch stálych expozíciách. Už v prvom roku existencie galérie bola sprístupnená expozícia s názvom Umelci Spiša, ktorá mapovala rad regionálnych umelcov, ktorí sa významne podieľali na rozvoji umenia na Spiši. V roku 2012 nahradila výstavu nová stála expozícia Terra Gothica – gotická cesta zo zbierok galérie prezentujúca zbierkový fond s gotickou preferenciou. V roku 1994 bola nainštalovaná samostatná expozícia venovaná tvorbe významného predstaviteľa slovenského výtvarného umenia Jozefa Hanulu, ktorý žil a tvoril v Spišskej Novej Vsi. Reinštalácia stálej expozície s novou koncepciou a výberom zo zbierkového a dokumentačného fondu prebehla v závere roka 2013. Od roku 2002 bola budovaná expozícia sochárskej tvorby Záhrada umenia, v ktorej sú prezentované diela zo sochárskych sympózií.

Od roku 2015 je GUS súčasťou medzinárodného Google Art Project, ktorého zámerom je prostredníctvom vývoja najnovších technológií sprostredkovať umelecké diela užívateľom internetu po celom svete. 

Uprostred mesta Spišská Nová Ves nájdete krásnu secesnú stavbu, postavenú v roku 1902 pre divadelnú spoločnosť Imre Halmaiho Straussa. Autorom architektonického návrhu je staviteľ Kálmán Gerster, ktorý postavil napríklad aj Obchodnú akadémiu v Debrecíne či mauzóleum Lajosa Kossutha v Budapešti. Reduta bola pôvodne projektovaná ako multifunkčný objekt, v ktorom bolo miesto pre hotel, koncertnú sálu a kaviareň, takže návštevníci divadla dostali veľmi komfortnú budovu. Divadelnú sezónu otvorili ešte v roku 1902.
Zaujme určite bohatá výzdoba, pôvodne biela a zlatá.
Spišské divadlo ačalo v tejto budove svoju púť v roku 1957, kedy sa z Dedinského divadla Bratislava oddelila Štátna zájazdová scéna, súbor Spišská Nová Ves. Pôosobisko tohto súboru bolo vybrané práve vďaka budove Reduty. Divadlo pôsobilo do roku 1963, kedy bolo administratívnym zásahom zrušené ako nadbytočné (tento nekultúrny akt postihol viacero menších divadiel). Novú kapitolu začali spišskí divadelníci písať v roku 1979, najskôr ako súčasť Divadla Jonáša Záborského v Prešove a od roku 1992 samostatne. Má na konte veľa úspešných naštudovaní hier domácich i zahraničných autorov a ako jediné na Slovensku funguje ako zájazdové divadlo s orientáciou na detské a mládežnícke publikum.

Na Gotickej ceste, na Pažici pri Spišskej Kapitule bol v roku 2002 objavený symbolický rámec kalvárie typu Jeruzalem. Zaslúžil sa o to Doc. Ing. Peter Jančura, PhD., z Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý spracoval štúdiu „Identifikácia krajinného rázu – lokalita Spišský Hrad a okolie“ (Jančura a kol. 2002). Tým bola objavená pravdepodobne najstaršia kalvária na Slovensku. O jej výstavbu sa zaslúžili jezuiti, ktorí svoj zámer vybudovať kópiu jeruzalemskej kalvárie „Calvario Jerusalem“ realizovali pravdepodobne v rokoch 1666 – 1675. Boli vybudované hradby, kaplnky, Getsemanská záhrada, Golgota, vysadené čierne borovice (ako cédre), aby celý komplex vytváral symbolický Jeruzalem v mierke 1:1. Tak mohli veriaci prežívať posledné dni Ježišovho života (Posledná večera, súd, krížová cesta, ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie) v „Spišskom Jeruzaleme“. Na týchto miestach sa konali púte, nočné mystéria...

KSK tento objav predstavil v roku 2013 svetovej verejnosti, v rámci svojho programu Terra Incognita, v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom. Na zabezpečenie projektu „Spišský Jeruzalem“ predsedovia samosprávnych krajov podpísali dňa 20. 12. 2010 „Memorandum o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a Prešovským samosprávnym krajom“ (ďalej len Memorandum). Memorandum podpísal JUDr. Zdenko Trebuľa za Košický samosprávny kraj a MUDr. Peter Chudík za Prešovský samosprávny kraj.
KSK v zmysle uvedeného Memoranda mal zabezpečiť projekt revitalizácie krajiny. Na základe procesu verejného obstarávania urbanisticko-architektonickú štúdiu religióznej krajiny Spišský Jeruzalem vypracoval ateliér ARLAND s. r.o., Spišská Nová Ves, v zastúpení Ing. arch. Ján Pastiran a Ing. arch. Lukáš Mihalko. Spracovaný návrh revitalizácie krajiny Spišský Jeruzalem, predmetnú štúdiu, odovzdal ateliér ARLAND na KSK dňa 31. 5. 2011 (viac na stránke arland.sk). Zástupcovia oboch samosprávnych krajov v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvom Spišské Podhradie, v súčasnosti spoločne riešia zabezpečenie revitalizácie krajiny.
V máji 2013 sme predstavili tento región svetovej verejnosti v duchovno-kultúrnom programe. Na Spišskej Kapitule sa predstavili umelci rôznych žánrov. Počas štyroch dní od 16. mája do 19. mája 2013 sa uskutočnilo v „Spišskom Jeruzaleme“ kultúrne podujatie s náboženskou tematikou Veľkonočného Trojdnia. V dielach umelcov rezonovali všeľudské problémy – zrada, bolesť, radosť, oslávenie. Ďalší odborníci – historici, krajinári, priblížili návštevníkom génius loci tohto nádherného miesta.

Mgr. Ľubica Dojčárová

23.08.2013 - 24.08.2013
Spišská Nová Ves

 

miesto | 
termín | 23. - 24. august 2013
organizátor | Mesto Spišská Nová Ves

Historickú atmosféru vzkriesenú živou vodou nadšenia obyvateľov Spiša prinesie štvordňový stredoveký trh Duch času – Genius temporis. Na prezentácie tradičných remesiel, kočovného divadla a trhu živých zvierat nadväzujú predovšetkým pouličné dobové veselice, ktoré nenechajú chladným žiadneho návštevníka. Centrum starobylej Spišskej Novej Vsi opätovne osídlia králi, ktorí sú spätí s jej dejinami. No nielen králi, ale aj celý rad dvoranov, rytierov a dvorných dám prevedie návštevníkov bránami času do dôb, v ktorých kolorit života hýril udalosťami i emóciami hodnými pripomenutia či opätovného prežitia. Vône a chute dobových jedál - známych spišských špecialít, doplnia celé spektrum programu do kompletnej mozaiky, v ktorej história i súčasnosť splývajú do jedného obrazu. Kto ešte v Spišskej Novej Vsi nebol, dozaista ocení aj možnosti zdržať sa tu dlhšie, aby spoznal krásy vysokých hôr, úzkych roklín plných vodopádov a skál s vyhliadkami do diaľav v bezprostredne blízkom Národnom parku Slovenský raj.

Stránky

Odoberať RSS - Spišská Nová Ves