Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Spišská Nová Ves

24.06.2016 - 25.06.2016
Spišská Nová Ves

Nikto presne nevie, kedy boli zložené prvé veršované fígle, dnes známe pod názvom spišské klapancie. Pestrá zmes prekárania, láskavého humoru, radosti zo života a najmä schopnosť zasmiať sa na vlastných neduhoch, vytvorila z tohto literárneho fenoménu obľúbenú zábavu.
Možno aj na to mysleli organizátori Dní humoru na Spiši, keď sa rozhodli doplniť pestrú kyticu výnimočných podujatí o ďalšie.
Divadelné sály, ale aj voľné priestranstvá v strede mesta, poskytnú priestor bohatej ponuke jarmočných divadiel, kabaretov, hudobných produkcií, ale aj tvorivých dielní pre detičky i skôr narodených. To všetko bude popretkávané ľudovým humorom, zo studnice ktorého si budú môcť návštevníci načierať a piť plnými dúškami.
Príďte si 24. a 25. júna 2016 precvičiť bránicu, zabudnúť na nudu všedných dní a spoznať Spišskú Novú Ves ako najveselšie miesto na Slovensku.

mesto Spišská Nová Ves, konkrétne Radničné námestie a prislúchajúca časť Letnej ulice.

Združenie umelcov Spiša - žiadateľ (ďalej „ZUS“) bolo zriadené 28. 02. 2007 v Spišskej Novej Vsi. Združenie vzniklo z dôvodu potreby zoskupenia jednotlivcov v regióne Spiš za účelom osvety, podpory, propagácie a rozvoja rôznych druhov lokálneho umenia s medzinárodným dopadom. Pričom podujatia majú aj významný výchovno-edukačný charakter.

Spoluorganizátor CMart s.r.o. je produkčná agentúra so širokým umeleckým portfóliom a bohatými skúsenosťami zo slovenského aj medzinárodného trhu. Stáli aj pri vzniku Festivalu Živé sochy v roku 2017. Agentúra má dlhoročné skúsenosti s organizáciou alebo participáciou na rôznych podujatiach v zahraničí.

 

O podujatí a jeho histórii: 

V roku 2020 sa bude konať 4. ročník festivalu. Pri vzniku podujatia stálo Mesto Spišská Nová Ves a umelecká agentúra CMart s.r.o., ktorí sú garantom a spoluorganizátorom podujatia dodnes. Od 2. ročníka festivalu (2018) sa festivalu zúčastňujú zahraniční umelci a 3. ročník podujatia (2019) bol zaradený medzi TOP podujatia Košického kraja. Návštevnosť podujatia od prvého ročníka kontinuálne rastie. Posledné ročníky festivalu navštívili odhadom desaťtisíce návštevníkov. 

 

Festival sa už tradične koná počas dvoch dní. V hlavnom programe vystupujú živé sochy známych osobností Big Names, ktoré sú rozmiestnené po celej ploche centra mesta. V sprievodnom programe ich dopĺňajú walk act shows, teda umelci, ktorí sa v určitých časoch pohybujú po centre mesta, napr. choduliari a i. Do sprievodného programu takisto zapadajú dve pódiá, na ktorých sú rôzne tanečné a spevácke vystúpenia, alebo divadlá pre deti. Festival Živé sochy bude dvojdňovou víkendovou udalosťou, a to v prípade všetkých organizovaných podujatí vo vybraných krajinách EÚ

 

Zámery a ciele podujatia:

Festival Živé sochy je jediným svojho druhu na Slovensku a zároveň ojedinelým v Európe. Cieľom podujatia je vytvoriť tradíciu jedinečného medzinárodného festivalu pouličného a statického umenia s kultúrno-vzdelávacím charakterom. Festival vyzdvihuje lokálne, európske aj svetové osobnosti. Vďaka festivalu Spišský región, resp. KSK, navštívia ľudia z celého Slovenska, ale aj okolitých krajín. Podujatie podporí - rozvoj domáceho a aktívneho zahraničného CR - rozvoj zážitkovej turistiky - zachovanie a propagáciu historického a prírodného dedičstva v KSK so signifikantným dopadom na rozvoj CR - podmienky pre zlepšenie a rozvoj aktivít, reg. produktov a služieb v CR v KKSK - zvýšenie počtu návštevníkov v KSK a tým i zvyšovanie priemernej doby pobytu (prenocovaní) - zvýšenie kvality poskytovaných služieb v CR v KSK - vzájomnú synergickú spoluprácu verejného, súkromného a občianskeho sektora - znižovanie negatívnych dopadov na zmeny klímy. 

 

Cieľová skupina: 

Festival má zaujať a prilákať čo najširšie spektrum divákov, pričom by mal búrať vekové aj sociálne bariéry. Festival je vhodný pre deti (od tých najmenších/najmladších), dorast, študentov stredných a vysokých škôl, pracujúcich, nezamestnaných, dôchodcov, zdravotne postihnutých, ba aj tých, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Festival tak do kultúrneho diania zapojí širokú verejnosť. Konať sa bude na verejne prístupných miestach s bezbariérovým prístupom. Vstup bude voľný a neobmedzený, čím sa zabezpečí dodržiavanie horizontálnych princípov rovnosti divákov. 

 

Návštevnosť:

Predpokladaný počet účastníkov podujatia: 35 tisíc osôb. Žiadateľ vychádza zo skúseností z predošlých ročníkov, pričom berie do úvahy zvyšujúci sa záujem o podujatie zo strany potenciálnych návštevníkov, ale aj médií z dôvodu jeho jedinečnosti a vysokej umeleckej a organizačnej úrovni. Na základe predošlých ročníkov festivalu sa očakáva značný prílev návštevníkov KSK kvôli tomuto podujatiu. Pôjde o slovenských ako aj zahraničných návštevníkom. Predpokladá sa, že návštevníkov tiež záujme kultúrno-historické a prírodné bohatstvo jedinečného regiónu Spiš. 

 

Nadnárodný charakter podujatia:

Predmetné podujatie je jediným svojho druhu na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Podujatie priťahuje pozornosť primárne ľudí z mesta a regiónu, avšak každým rokom vnímame vyšší záujem ľudí z celého Slovenska a zaregistrovali sme aj účastníkov z Českej Republiky či Poľska. Vďaka skúsenostiam z predošlých ročníkov podujatia, je možné tvrdiť, že návštevnosť a záujem o podujatie sa z dôvodu jedinečnosti a úrovni podujatia rapídne zvyšuje. Účastníci – umelci, ale aj návštevníci prichádzajú na podujatie z celej Európy. Podujatie má teda nielen nadnárodný, ale až medzinárodný charakter a význam.

 

Žiadateľ: Združenie umelcov Spiša

Celkové oprávnené výdavky: 50 800 €

Výška podpory: 10 000 €

01.08.2020 - 31.08.2020
Spiš - Trasa preteku Spišských 333 EXTREME prechádza len po oficiálnych a vyznačených cykloturistických trasách v regióne Spiš a po štátnych cestách (košický kraj a prešovský kraj). 

OOCR Slovenský raj & Spiš vznikla ku dňu 1. 3. 2016 zlúčením OOCR SPIŠ a OOCR Slovenský raj. Obe organizácie vznikli a fungovali samostatne od roku 2012. Od roku 2014 tieto dve významné organizácie na podporu rozvoja turistického ruchu spolupracovali formou partnerstva, čím urobili prvý krok k tomu, aby sa turizmus na Spiši dostal na lepšiu úroveň. Turistika, cykloturistika a ďalšie produkty pre turistu a návštevníka nepoznajú umelé hranice medzi katastrami, administratívnymi hranicami okresov či krajov, ani hranice pôsobenia OOCR. Preto obe OOCR, Spiš a Slovenský raj, dospeli v roku 2016 k dohode o spojení v prospech rozvoja cestovného ruchu v regióne Spiša a na území Slovenského raja. Ich spojením sa vybrané aktivity oboch organizácií dopĺňajú a spájajú. Cieľom OOCR Slovenský raj & Spiš je vytvoriť zo Slovenského raja, historického Spiša a jeho prírodných a kultúrnych hodnôt celosvetovo významnú a navštevovanú turistickú destináciu.

OOCR Slovenský raj & Spiš od začiatku svojho vzniku (od r. 2012 ako OOCR SPIŠ) sa veľmi aktívne venuje rozvoju cykloturistiky a ako promo akciu, a ako súčasť rozvoja a popularizácie cykloturistiky v regióne Spiša, realizovala v r. 2019 už 7. ročník jedinečného podujatia s názvom Spišských 333  EXTREME s výrazne vyšším počtom účastníkov oproti r. 2018 (r. 2019 - 270, r. 2018 - 144) a s rokom 2013, kedy sa uskutočnil prvý ročník (43).

 

O podujatí a jeho histórii: 

V roku 2020 sa bude organizovať už 8. ročník jedinečných cyklistických pretekov bez podpory v rámci celého Slovenska, na ktorom sa zúčastňujú pretekári nielen zo Slovenska, ale aj z Českej Republiky. Pretek získava na popularite a účasť je každým rokom, značne, rastúca. Prvý ročník v r. 2013 bol určený pre cyklistov tzv. "pacientov", pre ktorých bolo výzvou zdolať 333 km bez podpory v limite 48 hod. Bol to pretek atraktívny najmä pre mužov - športovcov. Ďalšie ročníky boli rozširované o nové " kratšie" kategórie, postupne 222 km, 111 km a v roku 2019 už aj kategória 55 km pre horské bicykle ako aj kategóriu 55 km pre elktrobicykle. Preteky sa stali výzvou aj pre športovkyne ženy a vzhľadom na výkony sa postupne skracoval aj časový limit na zdolanie najdlhšej trate 333 km na 33 hod. 

 

Zámery a ciele podujatia:

Cieľom podujatia je zvyšovanie popularity a podpora aktívneho oddychu. Športová i spoločenská udalosť na podporu a propagáciu Spiša ako zaujímavého cykloturistického regiónu s medzinárodnou účasťou. Prezentácia regiónu so sprievodnými kultúrnymi a edukačnými aktivitami. 

Jedinečné podujatie je z roka na rok rozširované o nové kategórie pretekov od 333 km, cez 222 a 111 k, až po 55 km vrátane pretekov pre elektrobicykle s cieľom zapojenia čo najširšej cieľovej skupiny cykloturistov. Preteky prebiehajú po vyznačených trasách Košického a z časti aj Prešovského kraja a sú spojené s náročným procesom vyjadrovaní a povolení príslušných orgánov štátnej správy (doprava, životné prostredie, štátna ochrana prírody, správy ciest, Správa NP Slovenský raj) a to v 4 okresoch (Sp.N.Ves, Rožňava, Levoča a Poprad). Podujatie je 2-dňové so sprievodným kultúrnym programom.

Očakávaný dopad: zvýšený počet účastníkov a návštevníkov podujatia.

 

Cieľová skupina: 

Tento pretek je určený všetkým priaznivcom cykloturistiky a športu, bez výnimiek. Radi sa ho zúčastňujú športové profi aj amatérske cyklokluby na Slovensku ako aj zo susedných štátov, široká verejnosť, priaznivci bike ako aj ebiku, či inak športovo založení ľudia. Rozširovaním ďalších súťažných kategórií bude oslovený väčší počet pretekárov aj v rámci amatérskej úrovne.

 

Návštevnosť:

Odhadovaný počet pretekárov v r. 2020 je 350. Odhadovaný počet návštevníkov v r. 2020 je 4000. Odhadovaný počet čitateľov, followerov....15 000.

 

Nadnárodný charakter podujatia:

Spišských 333 EXTREME je pretek s originálnymi pravidlami a jediné svojho druhu na Slovensku - prejsť na bicykli 333 km za 33 hodín po vyznačených cyklotrasách regiónu Spiša). Stal sa populárnym medzi športovcami ako aj verejnosťou - dôkazom čoho je čoraz väčší počet zahraničných účastníkov. Trasa pretekov prechádza cez 2 kraje a množstvo obcí, v ktorých sú naplánované v čase pretekov (počas 2 dní) sprievodné športové, kultúrne a edukačné aktivity, čím prilákajú k cykloturistike na Spiši okrem samotných účastníkov náročných pretekov a ich podporu, aj širokú športovú verejnosť. Súčasťou podujatia je cykloštafeta tzn. budú vytvorené 3 samostatné cyklookruhy v troch samostatných obciach (Gelnica, Poráč, Krompachy), cez ktoré je plánovaný pretek 333 EXTREME. Každý cyklookruh bude sprevádzať sprievodca, ktorý povedie danú skupinu trasou tak, aby odprezentoval krásu danej oblasti a prilákal čo najväčší počet "nepretekárov". Všetky okruhy, ktoré budú takto prejdené, budú odjazdené km spočítané a súčasne pôjde o pilotný projekt s pokusom o čo najväčší počet odjazdených km v jeden deň v regióne. Zámer je rozpohybovať ľudí, ukázať a spropagovať možnosti cyklo trás a podporiť región.

Žiadateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš

Celkové oprávnené výdavky:  17 580 €

Výška podpory: 5 000 €

Názov projektu - VČELY RAJA

Urbariát (žiadateľ) vznikol v roku 1996 v obci Hrabušice ako spoločenstvo vlastníkov pozemkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy. Cieľom spoločenstva je optimálne spravovať, využívať a zveľaďovať zverený majetok pre ďalšie generácie. Vykonávajú lesnícku a poľnohospodársku činnosť, pri ktorej zabezpečujú trvalo udržateľné hospodárenie s ekonomickým prínosom, udržiavanie verejnoprospešných funkcií ako aj ochranu vzácnych ekosystémov. 

Tak, ako sa snažia hospodáriť v lesoch - prírode blízkym spôsobom, rovnakú myšlienku chcú dať aj do predloženého projektu Ekovčelnica, kde budú včely „chovať, tak trochu inak“. V ich ekologickom chove budú včely pánmi svojich úľov s voľným pohybom, prirodzeným stavaním obydlí a rozmnožovaním, zimovaním na svojej prirodzenej potrave, spôsobom liečenia len na ekologickej báze. 

 

Zámery a ciele projektu:

 

Ekovčelnica svojím miestom realizácie a zámerom prelína agroturizmus, prírodný a vidiecky turizmus s informačno-edukačným charakterom. 

Cieľom celého projektu je vybudovanie ekovčelnice s voľným chovom včiel (prirodzená výstavba včelieho diela, zazimovanie na vlastnej potrave, ekologický spôsob liečenia a i.), ktorá bude slúžiť na pozorovanie prirodzeného spôsobu života včiel s dôrazom na stabilitu včelieho ekosystému. Súčasťou areálu bude tiež Apidomček, kde sa môžu návštevníci oboznámiť s blahodarnými účinkami rôznych druhov apiterapie. V areáli budú návštevníci podrobne informovaní o živote včiel, spôsobe ich chovania, ich dôležitosti na celý ekosystém, k dispozícií bude bezpečné pozorovanie života včiel cez priehľadné okienko, súčasťou by mal byť takisto priestor na oddych a relaxovanie v prírode s výhľadom na dolinu pod včelnicou. Včely v areáli budú žiť v dobových vydlabaných klátoch a v pôvodných dutinách. Vytvoria tzv. včelí hotel pre divé včely.

 

Projekt podporuje lokálnu identitu, zapája miestne komunity/subjekty, má ekonomický prínos (zvýšenie opeľovania kveteny – polia, lúky, záhrady), obsahuje vzdelávacie prvky (ochrana prírody).

 

Opis výstupov projektu:

1. Informačno-vzdelávací výstup - areál je navrhnutý tak, aby bol sám o sebe náučný. Návštevníci si svoje vedomosti rozšíria najmä vďaka náučným tabuliam, ktoré budú obsahovo orientované na včely, ale aj krajinu v okolí včelnice (fytocenózu a zoocenózu). Areál bude prístupný bezplatne.

2. Relaxačný výstup – včelnica je situovaná v jedinečnom prostredí s výhľadom na malebnú Hornádsku kotlinu a majestátne Tatry. Areál je ideálny na zastavenie sa, oddýchnutie, zrelaxovanie, načerpanie energie a následne ďalšieho pochodu. V areáli, pri altánku, bude schválené ohnisko, lúčka pre voľnočasové aktivity pre rodiny s deťmi.

3. Výrobky z včelích produktov – produkcia, resp. distribúcia medu vo včelnici bude vedľajšou aktivitou. Med sa bude odoberať iba z troch úľov a z úľov v Apidomčeku.

4. Zdraviu prospešný výstup – apidomček bude návštevníkom poskytovať miesto pre relax s blahodarným účinkom. Návštevníci si budú môcť skúsiť formy apiterapie, napríklad apiresterapia - inhalácia včelieho vzduchu priamo z úľa, počúvanie včelieho hukotu, spanie na úľoch, a iné.

5. Prínos pre životné prostredie – včely z predmetnej včelnice budú opeľovať kvetenu v okruhu do 5 km, a teda budú opeľovať kvetenu poľnohospodárskych a lesných kultúr v okolí. Posilní sa produkčná schopnosť polí s vysadenou

 

Ekologický charakter projektu:

Predložený projekt je priamo spätý s prírodou, ide o čistý prirodzený ekologický chov včiel. Včela je dnešným symbolom zdravého životného prostredia a bez týchto opeľovačov by nebol život vo forme, akú dnes poznáme. Žiadateľ bude pri realizácii projektu postupovať v zmysle nasledovných opatrení: 

  • minimalizácia tvorby odpadu 

  • aplikovanie 8R až následne nakupovanie podľa nevyhnutnej potreby (Redukuj, Nahraď, Znovu použi, Recykluj, Obnov, Odmietni, Zamietni, Premysli si či to potrebuješ); používanie predovšetkým vratných obalov; využívanie opraviteľných predmetov; nepoužívanie jednorazových plastov; optimalizácia spotreby materiálu (možnosť vrátenia nepoužitých tovarov, nákup vo väčších množstvách, optimalizovať biologicky rozložiteľné obaly); minimalizácia počtu vyrobených materiálov a produktov alebo používanie eko-papiera a optimalizácia formátov pre tlač a spotreby materiálov; 

  • zabezpečenie triedenia a zhodnocovania odpadu - umiestnenie nádob na triedenie odpadu v areáli (zriaďovateľ v areáli umiestni nádoby na triedený odpad.

 

Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice

Miesto: Hrabušice 

Celkové oprávnené výdavky: 21 879 €

Výška podpory: 15 666 €

Poráč park

Zájdite si na koniec sveta a objavte čarovnú dolinu Poráč, kde kedysi bolo baníctvo dennodennou súčasťou života jej obyvateľov! Dnes sa na baníkov môžu zahrať tí najmenší, na ktorých tu čaká detský banícky park, detská železnica a už onedlho aj orloj.

Poráčska dolina sa nachádza v Slovenskom rudohorí v blízkosti Slovenského raja pod obcou Poráč, ktorá vznikla v polovici 14. storočia ako banícka osada. V minulosti bola Poráčska dolina vyhlásená ako jedna z troch najkrajších dolín v Československu. Tak, ako mnohé iné obce na Spiši, má aj Poráč svoju bohatú banícku históriu, a práve baníctvo priviedlo vedenie obce k nápadu vybudovať náučný banský chodník a funkčný banský skanzen pri štôlni Pavol.

 

 

Už od roku 2016 realizuje obec projekt Zahrajme sa na baníkov, ktorý sa aj s podporou Košického samosprávneho kraja a projektu Terra Incognita rozhodli rozšíriť. Ide o detský park s funkčnými modelmi banských strojov. Stroje sú uvádzané do pohybu tokom vody v drevenom koryte, ktoré ovládajú detskí návštevníci. Roztočia tak napr. vodný mlyn, napustia výklopné banské vozíky alebo spojazdnia pochwerk.

Vďaka dotácií 12 000 € od Košického samosprávneho kraja mohla obec Poráč tento skanzen v roku 2019 doplniť o banskú železničku a banský orloj, ktorý je aktuálne vo výstavbe. Banská železnička je plne funkčná a je možné si na nej vyskúšať spôsob dopravy baníkov v podzemí. Dlhá je približne 400 metrov a vedie od rekreačného strediska Poráč Park. Spája banské múzeum a štôlne Pavol a Peter. Na železničke premáva historická banská lokomotíva, ku ktorej je napojený voz na prepravu “baníkov” - návštevníkov. V areáli štôlne Pavol sa nachádza aj malé múzeum baníctva, ktoré vám rozpovie príbehy starých baníkov.

 

 

Detský banský areál sa nachádza v tesnej blízkosti rekreačného strediska Poráč Park, ktoré návštevníkom poskytne bližšie informácie o vstupe do múzea, alebo možnosť previesť sa železničkou. V okolí je veľa ďalších možností, ako stráviť voľný čas. Celoročné korčuľovanie na ľadovej ploche, minigolf, bowling, wellness, reštaurácia a počas zimnej sezóny lyžovanie či bežkovanie. Turisti si taktiež prídu na svoje. Okolitá príroda ponúka viacero turistických a cyklo chodníkov (Vysoký vrch, Šintava skala, Červená skala), vyhliadok, ale aj návštevu Šarkaňovej jaskyne.

12.-13.2019
Margecany

 

Ochutnajte tradície! Najväčší medzinárodný gastro festival v Košickom kraji o pár dní odštartuje svoj ďalší ročník a obec Margecany sa už po deviaty raz premení na obrovský hodový stôl. Tí najlepší kuchári a kuchárky zo širokého okolia sú pripravení predviesť vám svoje kulinárske schopnosti. Buďte s nami pri tom!

 

Obdobie melónov, nanukov a ľadových drinkov sa už končí a vaše chuťové poháriky sa môžu tešiť na nové dobrodružstvá, ktoré so sebou jeseň prináša. V októbri sa pripravte na skvelú ponuku tradičných jedál na jednom mieste! Margecianske fajnoty budú hlavne o dobrotách, a to nielen zo Slovenska.

Margecany sú aj tento rok pripravené nakŕmiť všetkých milovníkov tradícii. Dobrú chuť.

 

 

Nechajte sa zlákať na víkend plný spevu, tanca, zvykov a dobrého jedla!

Na podujatí sa odprezentujú regionálne kuchyne z Dolného Spiša, Šariša, Horehronia a Abova. Rovno pred vašimi očami budú kuchárky a kuchári pripravovať aj národné jedlá z Česka, Poľska, Švédska, Rumunska, Gruzínska, Vietnamu, Ukrajiny, Maďarska, dobroty z Litvy, ale aj Bosny a Hercegoviny. Hladní teda určite neostanete. Tešiť sa môžete aj na tradičný guľovník, ktorý patrí medzi najžiadanejšie jedlá. Vlastný gruľovník si budete môcť aj tento rok ukuchtiť sami a, samozrejme, následne aj zjesť. Atmosféru Margecianskych fajnôt spríjemní bohatý program. Folklórne súbory, skupiny, živá kuchyňa, ulička remesiel, ale aj stánok Košice Región Turizmus budú počas celého víkendu zabávať všetkých návštevníkov. Tí najmenší sa zas vyskáču v hradoch v pripravenej detskej zóne.

 

 

12. a 13. október si označte v kalendári ako víkend, keď sa dosýta najete, ale aj zabavíte. Festival Margecianske fajnoty nemá v Košickom kraji konkurenciu! Staňte sa aj vy svedkami týchto kulinárskych “kúziel”.

Počas podujatia Margecianske fajnoty spoznáte aj ich blízke okolie. Technická pamiatka Margeciansky tunel, drevený most v Štefanskej Hute alebo štôlňa Jozef v Gelnici, a jej banský skanzen budú len na skok, tak prečo ich návštevu nespojiť s týmto podujatím? Na všetky tieto miesta sa budete môcť dostať vyhliadkovým autobusom.

 

 

28. - 29.6.2019
Spišská Nová Ves

V dobe, keď nie je vôbec ničím špeciálnym byť v jednom kolotoči a zastaviť sa len cez víkend (aj to každý tretí), je schopnosť ostať stáť na jednom mieste, bez pohybu, naozajstným umením. O to vzácnejší dojem v nás vyvolávajú najrôznejšie vystúpenia či performance, ako sa im moderne hovorí, v uliciach miest. A jedným z najtradičnejších remesiel tohto typu, ktoré vám zaiste okamžite zíde na um, sú živé sochy.

 

 

V Spišskej Novej Vsi už tretíkrát živé sochy zaplnia ulice a ponúknu vám nevšedný zážitok, ktorý spája fascinujúce umenie s esenciou života. Festival Živé sochy sa tohto roku koná v posledný júnový piatok a sobotu a bude určite správnym nakopnutím letných prázdnin (nielen) pre rodiny s deťmi.

 

Čo na vás v Spišskej Novej Vsi čaká?

Pozoruhodné vystúpenia, to v každom prípade. A ak si to rozmeníme na drobné, tak hneď v piatok o 16:00 otvorenie festivalu pri radnici. Toto miesto bude tiež jedným zo šiestich bodov, kde sa program festivalu po oba dni bude odohrávať. Takpovediac domáce zoskupenie Big Names tu predvedie svoje vystúpenie Spievajúce sochy, s ktorým nedávno ohúrilo aj porotu Británia má Talent na čele so Simonom Cowellom. Uvidíte tu ale aj zrkadlových ľudí Mirror Family v ružovom prevedení.

 

 

Priestor pred Radnicou majú po oba dni vyhradené zahraničné esá festivalu Frans Vogels a Chae Lindeman. Frans je špičkový mím a majster sveta živých sôch z roku 2017. Chae Lindeman vystupovala už aj pre Kráľa a kráľovnú Belgicka. Ostych z jej strany teda rozhodne nehrozí.

Pod Levočskou bránou zas v kostýme Milana Rastislava Štefánika uvidíte zrejme viac povedomú tvár. Ak by ste si náhodou nevedeli poradiť, rovno vám napovieme, že rolu živej sochy si vyskúša Jozef Banáš. A celkom logicky, veď práve on je autorom románu o významnej postave našich dejín.

 

 

Pred Evanjelickým kostolom sa zas predstavia Color Cirkus s farebnou cirkusovou šou a Morské Koníky v kostýmoch vodných živočíchov.

Silnú príťažlivosť smerom k objektívom vašich telefónov a foťákov bude vyžarovať aj Color Bikes, čiže farebné bicykle v podaní Big Names či pohybujúce sa portréty Barocco od D.S. Studio.

Návratom k nedávnym MS v hokeji a ešte menej dávnym MS v hokejbale, ktoré sme v Košickom kraji hostili, bude jedna zo sôch Majstrovskej osmičky.

 

Stále málo?

Oukej, tak pridávame ešte „nesochárske“ záležitosti: český kúzelník Magic Alex, bábkové divadlo Hoki Poki či domáci tanečníci z Denzz Industry a BDSKrew. Bodku za Festivalom Živé sochy dá v sobotu večer koncert kapely Heľenine Oči.

 

Naviac sme pre vás vyspovedali aj autora zoskupenia Big Names, ktorého si môžete vypočuť na našom novom podcaste. Nezabudnite dať aj odber a získat eprístup k ďalším zaujímavým rozhovorom ;)

 

 

 

28.06.2019 - 29.06.2019
Spišská Nová Ves

Ak hľadáte dobré podujatie, práve ste ho našli! Pozývame vás na unikátnu exhibíciu. Festival živých sôch v Spišskej Novej Vsi je unikátny projekt, ktorý sa po dvoch úspešných ročníkoch dostal aj do výberu tých najlepších podujatí v celom regióne.

 

 

Celé hodiny dokážu stáť nehybne ako soľný stĺp, s kamenným výrazom v tvári, no predsa v nich prúdi život. Sú úplne na nerozoznanie od pravých bronzových alebo kamenných sôch, ktoré môžeme vidieť na podstavcoch na námestiach či v múzeách. Živé sochy – toto statické umenie fascinuje divákov či okoloidúcich po celom svete.

Po prvýkrát sa zlaté, biele, alebo strieborné atrakcie objavili v antike, aby sa o tisíce rokov neskôr stali inšpiráciou pre umelcov a ich neopakovateľné výkony. Počas Festivalu živých sôch môžete s neobyčajným záujmom sledovať nie jednu sochu, ale hneď niekoľko ožívajúcich sochárskych diel. Ich detailná prepracovanosť spojená s majstrovstvom statickosti často vyrazia dych minimálne tak, ako výtvory slávnych sochárov.

 

Ak si teda chcete urobiť nezabudnuteľnú selfie s historickou osobnosťou či hviezdou strieborného plátna, určite navštívte Spišskú Novú Ves 28. a 29. júna 2019. Medzinárodný Festival živých sôch nemá na Slovensku obdobu a jeho organizátori s úsmevom dodávajú, že raz budú najlepším streetartovým podujatím na svete. Tento rok v metropole Spiša vystúpia umelci z Česka a Poľska i naše zoskupenie Big Names, ktoré môžete poznať z televíznej súťaže Česko Slovensko má talent.

 

 

Jednou z postáv, ktorú umelci tohto roku stvárnia, bude najvýznamnejšia osobnosť Slovenska Milan Rastislav Štefánik. Hudobným ťahákom bude kapela Heľenine oči a vzácnym hosťom prozaik Jozef Banáš, ktorý tri a pol roka študoval život Štefánika a výsledkom je kniha Prebijem sa!.

Festival živých sôch si za dva roky existencie získal srdcia desiatok tisíc fanúšikov, ktorí si tieto ľudské diela prichádzajú do Spišskej Novej Vsi pozrieť naživo. Budete medzi nimi tohto roku aj vy?

 

Spiš

Spiš je čerešničkou na torte potuliek Košickým krajom a právom patrí k najkrajším regiónom Slovenska. Ak sa práve chystáte na kultúrno – duchovný festival Spišský Jeruzalem 2019, jednou z možností sú aj terénne prehliadky. Stačí vhodná obuv a oblečenie a môžete si so sprievodcom pozrieť Spišskú kapitulu a vystúpiť na hodinovú vežu.

 

 

Okruh má tri a pol kilometra a výlet trvá dobré dve hodinky. Pokoj, rovnováhu aj radosť zo života nájde vaša duša aj keď si chcete užiť blízke okolie. Príroda je totiž tým najúžasnejším chrámom.

 

 
Región Spiš dostal názov po svojej dominante, Spišskom hrade. Tak prečo si neodskočiť i tam. V apríli na hrade sprístupnili expozície a odvtedy tam prúdia školské výlety, ale aj fanúšikovia ľadového hokeja, ktorí sa prišli prejsť hradným komnatami jedného z desiatich najväčších hradov na svete. Archeologická časť približuje vývoj osídlenia hradného kopca a jeho blízkeho okolia v priebehu šiestich tisícročí, sprístupnená je tu hradná kuchyňa, spálňa a mučiareň. Čo čaká návštevníkov počas sezóny, to nám prezradila historička Zuzana Demčáková.
 
 

https://www.spisskyhrad.com/lokalita/spisske-podhradie/

 

Klokotajúce jazierka si umelo vyrábame v záhradách, chatách aj pri rodinný domoch, tie najúžasnejšie však vytvorila sama príroda. Zájdite na Sivú Bradu. Na tejto travertínovej kope vyvierajú tri pramene, ktoré sú ideálnym cieľom pešej turistiky.Pramene aj gejzír majú silu liečiť. 25 metrov vysoký kopec žije a vyvierajúca voda ho stále rozširuje. Minerály, ktoré obsahuje, zväčšujú pramenitové jazierka.

Ak pobudnete na festivale viac ako deň, určite navštívte aj prírodné zaujímavosti, ktoré tiež patria k perlám Spiša. Keď Boh rozdával prírodné bohatstvo , okolie Spišského Jeruzalemu dostalo hojne nadelené. Dreveník je kamenným rajom pre horolezcov a ľúbivým miestom na pešiu túru. V rajskej prírode sa jedna časť skalných útvarov, zložených z travertínu, volá Peklo. Dreveník pripomína stolovú horu. Prelezenú ju má Jaroslav Pukanský.

 

Za povšimnutie určite stojí aj obec Žehra. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1245 a viaže sa k farskému kostolu sv. Ducha. O tomto kostole sa dočítate viac v tomto našom článku.

 

Menej známe sú však archeologické nálezy z katastra obce, ako kusy štiepanej industrie, zlomky keramiky, kamenná sekera a klin, dokumentujúce prítomnosť ľudu kultúry s lineárnou keramikou, želiezovskej skupiny a bukovohorskej kultúry v mladšej dobe kamennej. Črepy pilinskej kultúry pochádzajú zo strednej a mladšej doby bronzovej, vo fragmentoch sa objavuje keramika púchovskej kultúrnej skupiny a z obdobia sťahovania národov. Najmladšiu skupinu nálezov tvorí slovanská keramika z 9. a 10.st nájdená na brehoch potoka Žehra. So slovenským obyvateľstvom sa stretávame už po celé ďalšie obdobie historického vývoja Žehry, ktorá bola sídlom šľachtického rodu Žehrianskych a od roku 1638 Čákiovcov.

 

Ako vhodný tip na vander nám prídu aj Markušovce, nájdete tu hneď niekoľko turistických lákadiel ako napríklad Letohrádok Dardanelyskalný hríb, alebo Gotický kostol Sv. Ducha. No a ak stále neviete kam, sú tu obľúbené Vysoké Tatry či Slovenský raj, alebo sa vyberte objaviť menej známe lokality v Levočských vrchoch či Spišskej Magure.

 

Do pozornosti vám dávame aj výborný výlet, ktorý vám ušetrí kopec starostí a navyše ponúkne úplne iný pohľad na krásy Spiša. Pozrite sa aj na tento jedinečný vlakový špeciál. Viac info na tejto stránke.

24.- 26. mája 2019
Spišská Kapitula / Spišské Podhradie

Bohatá história, fauna a flóra lokality Spišského Jeruzalema ponúka priestor na meditáciu a kultúrno-duchovné aktivity, ktoré návštevníkom predstavíme počas 7. ročníka festivalu Spišský Jeruzalem. Priestor Spišskej Kapituly a okolie, ako aj mesto Spišské Podhradie počas troch dní 24.- 26. mája 2019 ponúkne pútnikom množstvo aktivít, v rámci ktorých budú mať možnosť spoznať historickú pamiatku, barokový komplex kalvárie typu Jeruzalem.

 

Ekumenický rozmer festivalu prinesie paletu zaujímavých aktivít pre všetky vekové kategórie. Silným zážitkom pre pútnikov bude divadelné stvárnenie živej krížovej cesty. Meditačný program bude viesť Katolícke spoločenstvo Dvaja-traja v Kristovi.

 
Pripravený kultúrny program bude žánrovo pestrý a ponúka divadelné vystúpenia, hudobno-slovné pásma, spevácke vystúpenia, výstavy, filmové prezentácie, koncerty a prednášky. Okrem duchovného a kultúrneho programu majú návštevníci festivalu možnosť zúčastniť sa prehliadky Spišského Jeruzalema s odborným výkladom o jeho histórii, geológii, faune a flóre, ako aj spoznať historické skvosty mesta Spišské Podhradie.
 

 

Pre deti sú pripravené rôzne hry, tvorivé dielne a novinkou je terénna hra po Spišskom Jeruzaleme „Pas detského pútnika“, pod taktovkou skautov. Zaujímavosťou bude sokoliarska skupina, pozorovanie slnka a Spišský Jeruzalem z konského povozu. Obľúbenou tradíciou festivalu, ktorá nebude chýbať ani tentokrát je razenie medailónu pútnika.

 

Návštevníci festivalu  sa môžu dostať na Spišský Jeruzalem aj  mimoriadnym vlakom. Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus ho vypraví 25.5.2019. Odchod zo železničnej stanice Košice je naplánovaný o 7.50 h a návrat o 17.08 h. Lístky si záujemcovia môžu zakúpiť v Regionálnom informačnom bode, Hlavná 48 v Košiciach, alebo online na vylety.kosiceregion.com

Celý program s ďalšími detailmi nájdete v prílohe ;)

 

 

Stránky

Odoberať RSS - Spišská Nová Ves