Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Dobšiná

Ciele projektu
Cieľom projektu je zvýšiť návštevnosť juhu Slovenského raja v katastri Stratená a Dedinky  ako aj sprístupnenie pamiatok a motivovanie k ich návštevnosti na Gotickej a Železnej ceste.
Vytvorenie trvaloudržateľnej ponuky atraktívnych doplnkových služieb cestovného ruchu na Gotickej a Železnej ceste v oblasti Dedinky - Stratená so zámerom zviditeľnenia cieľového bodu kostola sv. Augustína s dielom Majstra Pavla z Levoče.
Doplniť voľnočasovú infraštruktúru pre sprístupnenie gotických pamiatok a atrakcií.
Zlepšiť informovanosť, propagáciu cieľových bodov a atrakcií na juhu Slovenského raja.

Východisková situácia
Lokalita Stratená a Dedinky má veľký nepomer medzi veľkým množstvom ubytovacích zariadení a malým, nedostatočným množstvom doplnkových služieb a kultúrnych atraktivít pre návštevníkov juhu Slovenského raja najme v letnej sezóne. Cieľový bod - kostol sv. Augustína v Stratenej, v ktorom sa nachádza aj dielo majstra Pavla z Levoče je v súčasnosti verejnosti neznámy a neprístupný. Súčasnou realitou je veľký útlm cestovného ruchu v regióne a to najmä z dôvodu zbrzdenia rozvoja doplnkových služieb oproti ostatným regiónom a tak neschopnosťou konkurovať. Ubytovacie a stravovacie zariadenia bojujú s nedostatočným obsadením svojích kapacít a celá oblasť upadá. Najväčšie ubytovacie zariadenia ako Hotel Mlynky, Hotel Priehrada, Hotel Raj, Penzión Saslamander sú v súčasnosti v ponuke realít. Turisti hľadajú oblasti v ktorých sa nachádzajú doplnkové služby, či už športové, poznávacie alebo kultúrne. Dostupné spádove územie má veľký prírodný potenciál, leží v národnom parku, nachádza sa tu vodna nádrž Palcmanská Maša a ďalší kultúrny bod záujmu, ktorým je barokovoklasistický kostol Nanebovzatie panny Márie v Dedinkách, v súčasnosti verejnosti neprístupný. Možnosť hromadnej prepravy osôb medzi jednotlivými bodmi záujmu, cieľovým miestom v spádovom území absentuje. Propagácia regiónu iba na web stránkach. Absentuje živý prenos obrazu.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Vytvorenie lákavej doplnkovej služby NÁUČNO POZNÁVACEJ TRASY so sprievodcom s kombináciou ekologických dopravných prostriedkov po vodnej ploche (člny s elektromotorom) a po súši (EKO TAXI cyklo-rikše) so SPRÍSTUPNENÍM CIEĽOVÉHO BODU - kostola sv. Augustína v Stratenej, kde sa nachádza dielo Majstra Pavla z Levoče a BODU ZÁUJMU - kostola v Dedinkách. Vytvorenie sprievodných brožúrok, štyroch informačných tabúľ a expozície historických fotografií banickej a kovospracujúcej minulosti v Stratenej.
Doplnková propagácia cieľového bodu a spádovej oblasti prostredníctvom prenosu živého obrazu do webového prostredia.  Umiestnenie troch WEB KAMIER  pre prenos na obecnú web stránku zameranú aj na cestovný ruch a iné stránky cestovného ruchu (slovakiatravel.sk, infotravel.sk...). 1 kamera -  kostol sv. Augustína v Stratenej. 2 kamery - priehrada Dedinky.
Vytvorenie služby  EKO TAXI rikše na prepravu osôb - 2 cyklistické trojkolky s elektromoto-rom, ktoré budú premávať po oblasti a na požiadanie prevážať turistov medzi cieľovým bodom a  bodmi záujmu v spádovej oblasti (Stratená, Stratenský kaňón, Dedinky, Dob. Maša)
Vytvorenie služby POŽIČOVŇA BICYKLOV - horské bicykle z aktivity 1 budú k dispozícii. V spolupráci s Hrabušickou firmou vytvorenie služby "požičanie v bode A, vrátenie v bode B".

Spôsob realizácie projektu
1.) Vytvorenie poznávacej obojsmernej trasy so sprievodcom so zameraním na cieľový bod v obci Stratená na trase v spádovej oblasti Dedinky - Stratenská Píla - Stratená s využitím vodnej plochy a rozšírením technickej infraštruktúry CR (člny, rikše, horské bicykle)  /  zvýšenie informovanosti návštevníkov o poznávacej trase informačným systémom
1.1. Získanie povolení - Správa národného parku,  Slovenský vodohospodársky podnik, Úrad životného prostredia, povolenie Biskupského úradu na sprístupnenie kostolov sv. Augustína v Stratenej a kostola Nanebovz. P. Márie v Dedinkách - zrealizované
1.2. Zakúpenie člnov s elektrom., prívesného vozíka, EKO TAXI rikší, horských bicyklov, výbavy
1.3. Výroba informačných brožúrok, výroba a umiestnenie informačných tabúľ k tématickej trase a umiestnenie expozície historických fotografií o kovospracujúcom priemysle v Stratenej
2.) Zriadenie troch IP web kamier s prenosom na web stránky so zameraním na cestovný ruch
2.1.) Nákup a montáž troch web  kamier internetovým poskytovateľom (kostolík a príroda)
3.) Sprevádzkovanie služby EKO TAXI - preprava osôb cyklo-rikšami v spádovej oblasti
3.1.) Zabezpečenie obsluhy rikší - hľadanie sezónnych brigádníkov medzi študentmi
4.) Sprevádzkovanie POŽIČOVNE BICYKLOV horské bicykle z aktivity 1 budú k dispozícii

Udržateľnosť výsledkov projektu
Cieľom projektu je udržanie a zvýšenie návšetvnosti mikroregiónu Slovenský raj - juh prostredníctvom sprístupnenia a propagácie pamiatky na Gotickej ceste v Stratenej. Ďalej prostredníctvom zatraktívnenia a zvýšenia počtu samozárobkových doplnkových služieb CR v spádovej oblasti, ktoré nadväzujú na túto pamiatku. Súčasťou je aj zavedenie informačného systému v jazykových mutáciách a taktiež montáž web kamier. Zakúpením technickej infraštruktúry zvýšime atraktívnosť oblasti a jej plánovaným použitím na atraktívnej náučnej trase so sprievodcom (po vode, súši, s prehliadkou pamiatok), požičovňou bicyklov a prevádzkovaním EKO TAXI sa zabezbečí udržateľnosť a návratnosť projektu. Okrem bežnej ceny za prenájom bicyklov alebo použitie EKO TAXI rikší je tu možnosť vedľajšieho príjmu z reklamy na rikšách. Tento postup sa osvedčil v Žiline, kde rikše pravádzkuje TIC. Najväčšou výhodou projektu je variabilnosť využitia zakúpeného dlhodobého hmotného majetku. Nemusí sa fixovať na jednú činnosť - napr. bicykle sa použijú na náučnú trasu, ale aj na samostatné zapožičiavanie alebo v partnerskom programe s firmou Labuda-ASI, Hrabušice (požičanie v bode A, vrátenie v bode B). Prevádzkovateľom bude Obec Dedinky.

Termín realizácie projektu
05/2012 - 08/2012

Výška poskytnutej dotácie
15 000,00 €

Ciele projektu
Zvýšiť atraktívnosť národnej kultúrnej pamiatky na Gotickej ceste a prispieť k zvýšeniu návštevnosti a rozvoju cestovného ruchu v regióne Dobšiná.
Skrášlenie prístupu ku kostolu – cieľovému bodu Gotickej cesty. Zvýšenie bezpečnosti, estetiky okolia, dostupnosti a informovanosti turistov na Gotickej ceste. Zvýšenie návštevnosti pamiatky.

Východisková situácia
Evanjelický kostol v Dobšinej z roku 1480 je jedinou zachovanou stavbou postavenou v gotickom štýle na území mesta Dobšiná. Nachádzajú sa v ňom vzácne stredoveké fresky, napr. Hildegarda z Bingenu. V súčasnosti je  prístup ku kostolu sťažený. Murivo na schodoch do areálu kostola sa rozpadáva. Je nestabilné. Hrozí pád. V minulosti už došlo k úrazu. Je nutná jeho celková prestavba, ktorá zabezpečí estetický a bezpečný vstup. Spevňujúci kamenný múrik okolo schodov je zarastený burinou. Začínajú z neho odpadávať kamene. Odpadávajúce kamene ohrozujú turistov.  Múrik nepôsobí esteticky. Znižuje celkový estetický dojem z národnej kultrúrnej pamiatky. Je nevyhnutné jeho očistenie, spevnenie a vyšpárovanie. Vchod do kostola zo strany svätyne z betónových schodíkov a kameňov sa tiežrozpadáva. Pôsobí neesteticky a nie je bezpečný. Je nutná jeho úplna prestavba, ktorá by zatraktívnila a zabezpečila pohodlný a bezpečný vstup do chrámu. Nakoniec sa jedná o opravu a prestavbu chodníka okolo zborového domu, ktorý je tiež jednou z možných prístupových trás ku kostolu. Chodník v zimnom období namŕza. Nie je bezpečný. Je nutné odstrániť kamene, ktoré presahujú do chodníka, ohrozujú bezpečnosť a nahradiť ich estetickými obrubníkmi, ktoré by vodu z chodníka odvádzali preč. Týmto by sa jedna z možných prístupových komunikácií ku kostolu zbezpečnila a zatraktívnila.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Realizáciou projektu dôjde k skrášleniu estetického vzhľadu a celkového dojmu z národnej kultúrnej pamiatky - jedného z cieľových bodov na Gotickej ceste, k zatraktívneniu hodnoty evanjelického gotického kostola. Po ukončení projektu sa predpokladá trvalé zlepšenie pôvodného stavu – t.j. estetický, kvalitný a atraktívny prístup k evanjelickému a.v. kostolu – národnej kultúrnej pamiatke, po dvoch hlavných komunikáciách – po schodoch a po chodníku popri zborovom dome. Okrem toho sa nedá opomenúť ani bezpečnosť návštevníkov, ktorá sa po  realizácii projektu značne zvýši a ich informovanosť prostredníctvom informačnej tabule, ktorá bude umiestnená pri múriku vedľa schodov. V neposlednom rade bude tento projekt znamenať zachovanie vzácneho kultúrneho dedičstva po našich predkoch a jeho pohodlnú dostupnosť. Národná kultúrna pamiatka bude sprístupnená širokej verejnosti po predchádzajúcej dohode s vlastníkom a Turistickým informačným centrom, tak ako tomu bolo doteraz, tiež prostredníctvom webovej stránky vlastníka : www.ecavdobsina.sk.

Spôsob realizácie projektu
Je potrebné vybúrať celé rameno schodiska v plnom profile. Nové rameno - je navrhnuté monolitické betónové s vloženou Kari sieťovinou. Betónové stupne sa obložia kamennými doskami. Stykové špáry sa vyplnia mrazuvzdornými tmelmi.
Kamenné oporné múry sa očistia od buriny a vyšpárujú sa vápennou cementovou maltou.
Plocha predpolia pred kostolom sa spevní kamennou dlažbou kladenou do betónu. Zrealizujú sa odkopy do predpísanej hĺbky.
Prístupový chodník je narušený vplyvom zatekania vody po daždi a topení snehu. Ochranný obrubník je nutné vybúrať. Na jeho mieste sa osadia nové kamenné obrubníky z prírodného kameňa do betónového lôžka. Jestvujúce chodníkové platne sa upravia podsýpaním a priestor sa vyloží prírodným kameňom kladeným do štrkopieskového lôžka.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť projektu je garantovaná použitím kvalitných materiálov pri realizácii, starostlivosťou vlastníka objektu ako aj vlastnými finančnými vkladmi, ktoré boli  doteraz použité vo forme kofinancovania. Snahu o udržateľnosť výsledkov projektu deklarujeme aj aktuálnym projektom, ktorý sme podali na Ministerstvo kultúry SR, “Obnovme si svoj dom”. V prípade jeho schválenia by sme pokračovali v odhaľovaní ďalších stredovekých nálezov v našom kostole. Mesto Dobšiná má zámer vytvorenia náučného chodníka, ktorého súčasťou by bol aj Evanjelický kostol na Gotickej ceste. Cirkevný zbor je otvorený pre sprístupnenie kostola širokej verejnosti, tak ako tomu bolo aj doteraz.

Termín realizácie projektu
07/2012 - 09/2012

Výška poskytnutej dotácie
8 000,00 €

Košický kraj

Cieľom programu je podporiť inovatívne nápady a projekty mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Granty vo výške 1 500 EUR budú udelené na podporu vzdelávania, ochrany životného prostredia, podporu zdravia a realizácie zdraviu prospešných aktivít a na rozvoj dobrovoľníctva. Celkovo sa v programe rozdelí 20 000 EUR.

Ciele projektu
Prispieť k rozvoju cestovného ruchu efektívnejším využítím potenciálu mesta Dobšiná v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva, a tým prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov v regióne.
Zvýšiť návštevnosť mesta Dobšiná, spoznať miestne zaujímavosti,prírodné, historické, krajinné hodnoty Dobšinej, zvýšiť kvalitu kultúrnej a voľnočasovej infraštruktúry, doplnkových služieb.

Východisková situácia
Mesto Dobšiná je staré banícke mesto s krásnou prírodnou scenériou. Slávnu banícku históriu mesta doposiaľ pripomínajú pozostatky starých banských diel - násypník-šodronka, vetracie šachty, staré banské štôlne. Významná banská činnosť mesta v celoeurópskom meradle je neoddeliteľnou históriou mesta a je ju nutné aktívne pripomínať a využiť. Informácie pripomínajúce zašlú banícku históriu   nie sú v meste dostatočne prezentované širokej verejnosti občanov a turistov. V krásnej okolitej prírode Dobšinej chýbajú odpočinkové zóny pre relax a rozvoj voľnočasových aktivít spojených so získaním vedomostí o histórii našich predkov, o histórii mesta. Preto v rámci rozšírenia ponuky doplnkových služieb pre návštevníkov a občanov chceme vybudovať náučný chodník (NCH) s popisom pozoruhodných miest pripomínajúcich zašlú banícku históriu Dobšinej s osadením technických zariadení vhodných pre relax v prírode. Spomienky na zašlú slávu baníctva prezentovanú formou informácii z oblasti baníctva s pozostatkami banských diel v meste a odpočinok v krásnej prírode vytvárajú Dobšinej ďalšie predpoklady stať sa vyhľadávaným a lákavým miestom turistov. 

Situácia po ukončení realizácie projektu
Vybudované 2 trasy značeného náučného chodníka v rekreačnej oblasti Lányi Huta Dobšiná. Jedna trasa dĺžka cca 4060 m a 2. trasa cca 6600 m, obidve trasy cca 10 660 m (cca 6 hod.).Tieto trasy budú zjazdné aj bicyklom. Na trase bude 9 informačných tabúľ s charakteristikami pozoruhodných miest z oblasti baníctva a pozostatkoch technických pamiatok s textom v dvoch jazykových mutáciach slovenskej a anglickej. Na trase NCH budú osadené turistické prístrešky, lavice, stoly, smerovníky.
Náučný chodník bude prístupný širokej verejnosti občanov a turistov. Informácie o NCH budú prezentované vo vydanom sprievodcovi NCH. Začiatok trasy NCH bude na Námestí baníkov, kde sa nachádza aj TIC a informácie o NCH budú prezentované v TIC i  formou sprievodcu NCH a internetovej stránky mesta. Realizácia projektu prispeje k skvalitneniu orientačno-informačných služieb, k rozšíreniu ponuky doplnkových služieb turistom, skvalitneniu voľnočasových aktivít širokej verejnosti občanov a návštevníkov mesta, získaniu vedomostí o baníckej histórii mesta a pozostatkoch banských diel v Dobšinej a jej okolí a k celkovému zvýšeniu atraktívnosti mesta a celého regiónu.

Spôsob realizácie projektu
V súlade so zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní vykonáme výber realizátora aktivít projektu, ktoré vzájomne na seba nadväzujú a ich realizácia napĺňa hlavný výstup projektu, vybudovanie náučného chodníka.Spracovanie príprava textov, fotografií a mapovej časti s charakteristikami pozoruhodných miest, preklad textu do anglického jazyka a grafická úprava a tlač informačných tabúľ na samolepku s UV farbami. Výroba konštrukcie informačných tabúľ, turistických prístreškov so stolmi a lavicami, smerovníkmi a ich osadenie v teréne.V teréne budú osadené 9 informačné, resp. náučné tabule s textom v slovenskom a anglickom jazyku s orientačnou mapou trasy chodníka.V druhej etape tejto činnosti dôjde k využitiu spracovaného textu s prekladom do sprievodcu NCH. Po zhotovení sa prístrešky so stolmi a lavicami a informačné tabule rozmiestnia na príslušných miestach nachádzajúcich sa po trase NCH. Počas realizácie dôjde k spevneniu niektorých úsekov komunikácií, odstráneniu vád na povrchu komunikácie, dobudovanie cestných odrážok.Značenie trasy NCH bude realizované smerovníkmi. Publicita TERRA INCOGNITA - osadená trvalo vysvetľujúca tabuľa v teréne.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Opravy a údržbu náučného chodníka a príslušenstva zabezpečí mesto Dobšiná z vlastných finančných zdrojov. Materiál na údržbu – drevo zabezpečí prostredníctvom Mestských lesov Dobšiná, s.r.o. so 100% účasťou mesta.  V mesiaci február 2012 získala obec Stratená nenávratný finančný príspevok v rámci programu Švajčiarsky finančný mechanizmus na realizáciu projektu v oblasti rozvoja CR. Jedným z výstupov projektu je v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore rozvoja a CR v znení neskorších predpisov založenie oblastnej organizácie. Mesto je v tomto projekte partnerom a zo získaných finančných prostriedkov vytvorí nové pracovné miesto v TIC. Tento pracovník bude, okrem iného, poskytovať informácie o náučnom chodníku a organizačne zabezpečí obhliadky Evanjelického kostola, Izby histórie mesta-prezentújúcu históriu baníctva v meste, ako aj ďalších z pohľadu turistov zaujímavých zariadení. Mesto Dobšiná na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29.2.2012 schválilo vstup mesta do oblastnej organizácie, čo vytvára predpoklady finančného zabezpečenia a ďalšieho rozvoja turizmu a CR a v náväznosti aj celého regiónu.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
14 309,80 €
 

29.08.2015
Dobšiná

Využite príležitosť a zažite koncert kapiel Hrdza a Atlantída.

Ak ste ich doteraz nepoznali, využite našu ochutnávku!

2015
Košický kraj

Ak sa ešte stále rozhodujete, kde strávite svoju tohtoročnú letnú dovolenku, pozývame vás do nášho kraja. Viac ako hovoriť a písať je však vidieť - pozrite si, čo všetko vám ponúkame: Kraj plný inšpirácie

 

17.05.2013 - 19.05.2013
Dobšiná

Trojdňové podujatie Poklad sklenenej pani ponúkne návštevníkom historického banského mesta Dobšiná možnosti zapojiť sa do radu súťaží a happeningov spojených so skutočnými udalosťami i mystériami tamojších dejín. Turecký vpád zo 16. storočia, hľadanie pokladu tajomného ducha Sklenenej pani, ale aj preteky furmanských vozov, či iné body programu sú zárukou zábavy i poznávania unikátnosti regiónu. Celosvetové stretnutie „duchov“ bielych paní a ženských strašidiel s galériou živých sôch dá možnosť účasti všetkým prítomným so zmyslom pre tajomno i recesiu. Chýbať nebude ani súťaž o najkrajšie strašidlo a najťažšieho muža, ktorý sa v súlade s niekdajšou tradíciou stane na chvíľu richtárom mesta. To všetko obohatia početné prezentácie írečitého folklóru a banských tradícií spojených so sviatkom Turíce. Aj ukážky tradičných ľudových remesiel, špecialít miestnej kuchyne, nočné oslavy a dobrá nálada navrch garantujú nezabudnuteľné zážitky uprostred hôr, ktoré svojim pozemským i podzemným bohatstvom okúzlili nejedno kráľovstvo, či ríšu.

Organizátor:
Mesto Dobšiná
Kontakt:
Tel.: 00421 (0)58/794 13 19 - 20 fax: 00421 (0)58/794 16 51 e-mail: dobsina@dobsina.sk

Stránky

Odoberať RSS - Dobšiná