Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Tradičné remeslá

Vinné, 12. september

Vinobranie na hrade Vinné – začalo oberačkou vo viniciach pod hradom, pokračovalo spracovaním hrozna stredovekými nástrojmi so zapojením návštevníkov. Tradičné remeslá stredoveku, hrnčiarska súťaž v točení michalovskej holby, či v zdobení perníkov a bábik to všetko bolo interaktívne pripravené pre návštevníkov. Divadelné predstavenie zo života Alberta z Michaloviec a ochutnávka tradičných produktov priblížili zlaté časy hradu Vinné. Ochutnať však bolo možné aj súčasné jedál s hroznom a vínom. Ukážky šermu a stredovekého života, ale aj ľudových zvykov, také bolo vinobranie na hrade šľachticov z Michaloviec. Zakončenie bolo v hradnej pivnici, kde sa prezentovali vinárstva zo Zemplína a ich vína sa mohli ochutnávať. V turistickej zľavnenej ponuke boli zľavy v reštauračných zariadeniach na jazere Vinné a Zemplínskej šírave. O podujatí priniesli v hlavnom spravodajstve informácie televízie súkromné i verejnoprávna.

Košice, 29. -30. august, 1. september

Mimoriadne jazdy detskej železnice, zostavovanie rôznych vlakových súprav, prehliadky a ukážky práce pri obsluhe parnej lokomotívy. Dobrovoľní hasiči vytvorili penové pole, divadlo Cililing uviedlo predstavenie O Guľkovi Bambuľkovi. Zaujímavosťou bola výmenná burza hračiek Hračkobranie a inscenácia rozprávky Čarovná trať, ktorá sa odohrala počas jazdy vláčikom. Svoje vláčiky predviedli modelári a 1. septembra stanicu Alpinka obsadili indiáni a minifarma so skutočnými zvieratkami.

Ciele projektu
V rámci podpory ďalších aktivít na Gotickej ceste vytvoriť tradičnú ukážkovú a výstavnú drevorezbársku dielňu pri fungujúcom drevorezbárstve Štefana Ulmana v Krásnohorskej Dlhej Lúke.
V mieste cieľovej návštevy Gotickej cesty a Krásnohorskej jaskyne vytvoriť špeciálne poznávacie miesto cestov. ruchu v regióne pre zviditeľnenie žijúcej tradície úžitkového duchovného vlastníctva v rámci spoznania diferencovaných kultúr krajín EU.

Východisková situácia
Miesto realizácie projektu je pri cieľovej zastávke Gotickej cesty  - hrade Krásna Hôrka, vzdialenom cca 4 km a Krásnohorskej jaskyne UNESCO, vzdialenej cca 1 km. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka má dlhodobé tradície rezbárstva a umeleckého stolárstva. Projekt je stavaný na existujúcu, fungujúcu a aktívnu dielňu umeleckého drevorezbárstva Štefana  Ulmana v Krásnohorkej Dlhej Lúke. Objekt je prevedený ako prízemný, nepodpivničený, zastrešený sedlovou strechou. Je situovaný pozdĺžnou osou východ-západ a je tvaru "L".Pôdorys je členený na tri samostané priestory: rezbárska dielňa, ateliér a sklad reziva. Rezbárska dielňa a ateliér sú vzájomne vnútorne prepojené dverným otvorom, sklad reziva je prístupný z exteriéru. Ukážkovú a výstavnú miestnosť chceme vybudovať práve zo skladu reziva, ktorý má samostatný vstup. 2 ks veľkorozmerných vchodových dverí sú deformované, bez izolácie, prístupová plocha pred dverami nie je spevnená, nie je vytvorený bezbariérový vstup. Omietka budovy potrebuje opravu a vonkajšiu aj vnútornú výmaľbu. Čelná strana budovy bola v priebehu minulého roka z vlastných zdrojov zrekonštruovaná a doplnená náročnou drevorezbou.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Po ukončení realizácie projektu bude časť interiéru budovy prestavaná na ukážkovú a výstavnú miestnosť, ktorá bude mať bezbariérový vstup. V rámci realizácie dôjde  k obnove interiéru a  vytvoreniu nového bezbariérového samostatného vstupu, výmene dverí a okien, obnove fasády a odkvapovej časti strechy. Obnovený priestor bude slúžiť ako výstavná miestnosť pre umelecké drevorezbárske diela, vytvorené v tomto drevorezbárstve.  Stála expozícia užitých aj umeleckých drevorezbárskych výrobkov umožní návštevníkom spoznať tvorbu remeselníka a v priľahlej dielni nazrieť aj do jeho výrobného procesu. Aktivity tejto rezbárskej dielne môžu byť sprievodným programom pre všetky kultúrne podujatia v obci ( ako sú každoročné tvorivé tábory remeselníkov, sústredenia ľudových súborov, medzinárodné stretnutia pastierov), i programom pre návštevníkov Krásnohorskej jaskyne UNESCO. Dielňu aj v súčasnosti navštevuje mnoho záujemcov, ktorým drevorezbár ochotne predstavuje svoje práce a pracovné postupy. Realizáciou projektu sa tento doteraz známy ale neoficiálny bod kultúrneho turizmu stane ozajstným skvostom tradičného umenia na Gemeri, a bude sa môcť aj reálne prezentovať v rámci ponúk cestovného ruchu.

Spôsob realizácie projektu
Výplne otvorov - demontáž dvoch jestvujúcich dvojkrídlových dverí, demontáž kyvného okna, montáž dvoch nových zateplených kazetových dverí z drev. masívu s drevorezbárskou výzdobou, montáž dvoch nových okien z drev. masívu. Murované konštrukcie - vymurovanie parapetu pri vstupných dverách výstavnej miestnosti z pórobetónových kvádrov. Nanesenie omietky, ako aj oprava jestvujúcej omietky. Stropy - vytvorenie dreveného stropu so záklopom výstavnej miestnosti. Podlahy - Zmena podlahy vo výstavnej miestnosti - zasypanie montážnej jamy, nanesenie betónovej dosky, montáž novej palubovky. Príprava betónovej platne pod kachle s keramickou povrchovou úpravou. Montáž liatinových kachlí na tuhé palivo s keramickou povrchovou úpravou. Maľby a nátery - náter vankúšov drevenej podlahy BOCHEMITO QB, náter ostatných drevených výrobkov prostriedkom BELINKA, výmaľba rezbárskej dielne, výstavnej miestnosti a fasády. Vstupy - do rezbárskej dielne a výstavnej miestnosti spevniť, vytvoriť betónový bezbariérový vstup.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Projekt je stavaný na reálnych už existujúcich a dlhodobo fungujúcich základoch ako nadstavba a preto jeho udržateľnosť z krátko i dlhodobého hľadiska je trvalá. Jeho udržateľnosť určuje fungujúce umelecko-úžitkové drevorezbárstvo, jeho zámery a záujmy. Samotné drevorezbárstvo vytvára charakter obce a celého regiónu tradične a dlhodobo. Vracia miznúcim tradičným stavbám charakter, pomáha pri záchrane skvostov ľudovej architektúry na Gemeri aj širšom okolí. Ďalším prínosom je, že vytvára aj nové drevorezbárske riešenia  na báze tradície pre novostavby, pričom samozrejme vytvára exteriérne a interiérne objekty drevorezbárskeho umenia. Tieto funkcie drevorezbárstva sú vyhľadávané po celom kraji aj v zahraničí a predstavujú dlhodobú udržateľnosť sami o sebe. Drevorezbár je aktívnym a určujúcim členom Združenia gemerských remeselníkov, ktoré rieši nielen spolupatričnosť remeselníkov, ale práve a hlavne udržateľnosť ich aktivít a remesla, hlavne dedičstvo týchto remesiel pre dostupnosť ďalším generáciám. Práve tieto aktivity do budúcnosti vytvárajú trvalú udržateľnosť výsledkov tohto projektu v obci Krásnohorská Dlhá Lúka.

Termín realizácie projektu
08/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
13 134,90 €

Ciele projektu
Zatraktívnenie areálu vínnych pivníc v katastri obce Malý Horeš, ako súčasti Vínnej cesty projektu Terra Incognita.
Osadenie štylizovaných stožiarov verejného osvetlenia (kandelábrov) v areále vínnych pivníc.

Východisková situácia
Spoločnosť VSE a.s. sa rozhodla v záujme bezpečnosti dodávky elektriny demontovať  v areáli vínnych pivníc vzdušné vedenie verejného osvetlenia a prívodu elektriny k jednotlivým pivničkám a všetky elektrické vedenia umiestniť v zemi.
V areáli pivníc sa vybudujú centrálne káblové rozvody a umiestnia sa poistné skrine.
Verejné osvetlenie bude realizované z ich strany formou 15 koncových bodov, kde bude možné umiestniť stožiare verejného osvetlenia. Bez verejného osvetlenia je areál vzácnych, historických pivníc menej bezpečný, turisticky menej využiteľný.  Vzhľadom k atraktivite areálu malohorešských vínnych pivníc by bolo vhodné, aby bolo verejné osvetlenie v areále realizované formou štylizovaných kandelábrov, čo však presahuje rámec projektu elektrifikácie od VSE a.s.

Situácia po ukončení realizácie projektu
V areáli vínnych pivníc bude verejné osvetlenie zabezpečené štylizovanými osvetľovacími  stĺpmi, ktoré svojím charakterom zvýšia útulnosť, bezpečnosť a turistickú príťažlivosť celého areálu.
Integrovaním projektu VSE a.s. s týmto projektom sa dosiahne synergický efekt bezpečného rozvodu elektrickej energie a zachovania jedinečnosti tohto turisticky frekventovaného priestoru.

Spôsob realizácie projektu
Prieskum trhu s cieľom výberu stľpov verejného osvetlenia, ktoré svojím vyhotovením spľňajú kritériá pre ich umiestnenie v areáli vínnych pivníc.
Obstaranie vhodných stĺpov a osvetľovacích telies a ich svojpomocné osadenie.
Pripojenie elektrickej siete.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Areál vínnych pivníc v katastri obce Malý Horeš je vyhľadávanou turistickou destináciou pre návštevníkov z tuzemska aj zahraničia. Ako súčasť vínnej cesty je predpoklad ďalšieho nárastu ich počtu. Bezpečnosť návštevníkov a komfort poskytovaných služieb je základnou podmienkou
ich poskytovania. Preto je realizácia projektu v nadväznosti na projekt VSE a.s. cestou pre trvalé využívanie turistického priestoru v autentickom prostredí, s bezpečným prístupom.
Obec Malý Horeš má eminentný záujem na rozvoji turistického ruchu v oblasti a areál vínnych pivníc je svojím charakterom ideálnym miestom pre jeho realizáciu. Obec vie garantovať trvalú udržateľnosť projektu. Obec disponuje súhlasom majiteľa pozemku s umiestnením štýlových sľpov verejného osvetlenia. Majiteľ pozemku deklaruje verejnú prístupnosť areálu.

Termín realizácie projektu
06/2018 - 08/2012

Výška poskytnutej dotácie
15 000 €

Obec Čerhov je síce situovaná na národnostne zmiešanom území Tokaja, ide však o rýdzo slovenskú dedinu, o čom svedčia aj jej expozičné zbierky sústredené v Dome tradícií. V rámci zatraktívnenia cestovného ruchu i pozdvihnutia lokálpatriotizmu svojich obyvateľov otvorila obec Čerhov v roku 2006 Dom tradícií s expozičnými zbierkami zameranými na etnológiu.
 

V miestnosti, ktorá je vlastne rekonštrukciou charakteristickej gazdovskej izby, nájdete dobový nábytok,kuchynské náčinie ale aj funkčné krosná a kolovraty z čias, keď si domáce obyvateľstvo vyrábalo látky z konope. Súčasťou expozície sú ukážky starých ručných prác, medzi ktoré patria vyšívané obrusy, ručníky a kroj.

Ďalšiu časť prehliadky tvorí starožitné poľnohospodárske náčinie. Približuje časy ručnej a konskej orby,kosenia lúk a furmančenia. Samozrejme, nechýbajú ukážky náčinia vinárstva. To má v Čerhove obzvlášť silnú tradíciu, pretože ide o dedinu slovenskej tokajskej oblasti. S tým bola spojená aj výroba dubových sudov. Akotechnický unikát možno hodnotiť veľký ručný lis, ktorý bol vyrobený vo Viedni v roku 1903. Toto zariadenie je stále funkčné. Prehliadku dotvárajú historické fotografie z obce, ktoré dokumentujú jej jednotlivé obdobia i dobové oblečenie.

Súčasťou Domu tradícií Čerhov je turistické informačné centrum tokajskej oblasti. Informácie však získate aj na obecnom úrade, ktorý na požiadanie expozíciu sprístupní všetkým turistom.

Odoberať RSS - Tradičné remeslá