Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Príbehy

Projekty z dotačnej výzvy programu Terra Incognita na rok 2017 „Top výlety“

schválené na finančnú podporu

schvalene_projekty_top_vylety_2017.png

Nižná Myšľa, 9. augusta

Podujatie bolo realizované na archeologickej lokalite Várhegy. Návštevníci si mohli vyskúšať ručné vymazávanie stien domu alebo sa mohli len prizerať a pozrieť si ako pokračujú práce pri budovaní repliky vstupnej brány opevnenej osady. Pred osadou boli umiestnené tvorivé dielne zaoberajúce sa tavením a odlievaním bronzu, či tkaním na tkáčskom stave. Návštevníkov zaujal hrnčiarsky kurz, v ktorom odhalili ako z vykopanej  hliny vznikne keramická nádobka.  Na lokalite pracoval stredovekými metódami kožiar a deti si vyrábali repliky bojových štítov a mohli si skúsiť streľbu z luku, či jazdu na koni. Pre najmenších bola pripravená škola malých archeológov, hrnčiarska a drotárska dielnička  s vytáčaním keramiky na hrnčiarskom kruhu.

Spišská Nová Ves, 3. – 5.  augusta

Program prebiehal na niekoľkých miestach súčasne a ponúkol obľúbené divadelné komédie, jednu dokonca v spišskom nárečí, stand up vystúpenia mladých komikov a hudobné produkcie. Milka Zimková uviedla dve monodrámy a v humorne ladenom programe nechýbal Ander z Košíc. Súčasťou podujatia bol aj Spišský salón kresleného humoru a Slovenský festival dobrého piva, jedla a hudby. Pre malých i veľkých boli pripravené veselé animácie a tvorivé dielne a počas celého trvania podujatia.

Debraď, 26. -27. jún
Oslava 650. výročia obce, ekumenické pripomenutie výročia sv. Ladislava, obohatené o súťaže vo varení a dielne ľudovej tvorby pre deti. Podujatie stavia na povesti, historických faktoch a atraktívnom prostredí.

Ciele projektu
Rozvoj cestovného ruchu formou trvalo udržateľnej ponuky verejne prístupnej aleje sôch stredovekých kráľov k cieľovému bodu TI – ranogotickému kostolu s gotickými freskami v Čečejovciach.
Vytvoríme aleju 7 drevených sôch životnej veľkosti významných stredovekých kráľov, ktorí priamo pôsobili na území Abova .
Aleju doplníme o 9 informačných tabúľ v troch jazykoch a zatraktívnime prístupovú cestu ku kostolu terénnou úpravou – vznikom chodníka a trvalo sprístupníme.

Východisková situácia
Čečejovce sú cieľovým miestom TI s cieľovým bodom ranogotický kostolík z konca 13. storočia s unikátnymi gotickými freskami. Kostolík stojí iba 150 metrov od hlavného cestného ťahu a v súčasnosti chýba atraktívna prepojovacia cesta, ktorá naň upozorní a privedie k nemu turistov. Obec poskytuje pomoc návštevníkom so záujmom o kostol a prehliadku fresiek, na jej území je možnosť občerstvenia, ale chýba kultúrno-poznávacia atrakcia ako forma zvýraznenia významu gotickej pamiatky i samotnej gotickej cesty. Okrem kostola je obec známa a navštevovaná vďaka každomesačným burzám starožitností, ktoré sa konajú práve na mieste plánovanej aleje sôch stredovekých kráľov.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Tvorbou aleje siedmich drevených sôch stredovekých kráľov, deviatich informačných tabúľ o ich význame ako aj kultúrno-historickej hodnote kostola a fresiek zatraktívnime ponuku gotickej cesty a kraja, zvýšime informovanosť turistov a vďaka trojjazykovej mutácii sprievodných textov uspokojíme aj zahraničných návštevníkov. Estetickou úpravou okolia – terénne úpravy chodníka, doplnenie prostredia o zeleň, osvetlenie kostola – dosiahneme dôstojnejšie prostredie primerané významu cieľového bodu. Týmto očakávame miestny rozvoj v cestovnom ruchu v naviazanosti na ďalšie cieľové miesta a cieľové body gotickej cesty TI.

Spôsob realizácie projektu
1. Zhotovíme architektonický plán osadenia siedmich sôch stredovekých kráľov, ktorí majú spoločnú históriu s okolím Čečejoviec (zoznam kráľov a odôvodnenie ich umiestnenia v aleji je v prílohe  projektu)
2. Konzultujeme s historikmi spôsob odievania a výzor jednotlivých kráľov, aby sochárske diela boli čo najvernejšie.
3. Vytvoríme sedem sôch kráľov – drevené sochy životnej až nadživotnej veľkosti.
4. Zabezpečíme texty a preklad textov do maďarčiny a angličtiny na 9 informačných tabuliach – 7 kráľov + obec + ranogotický kostol
5. Vyrobíme 9 informačných tabúľ a 7 podstavcov pod sochy
6. Realizujeme terénne úpravy  v dĺžke cca 150 metrov – zarovnanie a spevnenie povrchu chodníka, výsadba trávy a okrasných kríkov pri chodníku na Kostolnej ulici
7. Inštalujeme osvetlenie ranogotického kostola – cieľového bodu Gotickej cesty TI.
8. Osadíme sochy stredovekých kráľov a informačné tabule
9. Slávnostne  otvoríme Kráľovskú aleju sôch stredovekých panovníkov.
10. Kráľovskú aleju spropagujeme na stránkach obce, požiadame o propagáciu na webe TI a Regionkošice.com, vytvoríme tlačovú správu a rozošleme ju do médií

Udržateľnosť výsledkov projektu
Kráľovská aleja sôch stredovekých panovníkov ostáva v správe obce Čečejovce, ktorá garantuje ako starostlivosť o jednotlivé diela po ukončení projektu, tak aj jeho trvalú udržateľnosť, prípadne rozvoj o sochy ďalších panovníkov alebo aleje kráľovien či najvýznamnejších stredovekých bojovníkov tohto kraja.  Aleja bude verejne prístupná, súčasťou informácií na tabuliach budú i kontakty na sprístupnenie gotických fresiek návštevníkom. Tento projekt zatraktívni aj prístup do prírodného amfiteátra a poskytne vhodnejšie prostredie na usporadúvanie kultúrnych podujatí regionálneho i nadregionálneho charakteru. Aleja kráľov je začiatkom rozvoja možného najväčšieho  skanzenu drevených sôch známych historických osobností v Košickom samosprávnom kraji (prípadne aj na Slovensku).

Termín realizácie projektu
06/2012 - 09/2012

Výška poskytnutej dotácie
15 000 €

Ciele projektu
Do konca roku 2012 zvýšiť turistickú príťažlivosť miest spojených s historickou udalosťou bitky pri Rozhanovciach.
Vybudovať turistickú dominantu v trojuholníku obcí Rozhanovce-Čižatice-Budimír a tým pútavo propagovať historickú udalosť bitky pri Rozhanovciach.
Zmodernizovať propagáciu turistických atrakcií v obci Čižatice s napojením na ostatné aktivity cestovného ruchu susedných obcí.

Východisková situácia
Miesto projektu leží necelých 12 kilometrov od intravilánu Košíc, v katastri obce Čižatice a hraničí s katastrálnymi územiami susedných obcí Rozhanovce a Chrastné. Rovnako vzdialené je aj iné cieľové miesto TI Herľany, kde po ceste môžeme v Kecerovciach zhliadnuť neskorogotický kaštieľ šľachtického rodu Lipoveckých. Na svoju blízkosť k metropole východu, dedina zostala tradičnou a množstvo pôvodných rodín si stále pestuje rastliny, či chová  zvieratá pre svoje spotrebu. Vzhľadom na vysokú rozdrobenosť vlastníctva pozemkov je počet nových obyvateľov z Košíc relatívne malý (do 15 rodín zo 120 celkovo) a nevznikajú tu satelitné mestečká ako v susedných dedinách. Aj napriek čistému životnému prostrediu a prírodným krásam je v obci nevyužitý turistický potenciál. V Čižaticiach je slabá turistická infraštruktúra – chýba zaujímavé lákadlo (dominanta) pre turistov, existujúca agrofarma Radošov dvor, ktorá do roku 2005 organizovala špičkové celoslovenské súťaže v parkúre je v útlme a úroveň ubytovania či stravovania je nízka aj vzhľadom na malý počet turistov – zväčša cyklistov. Pravidelná propagácia vidieckeho turizmu obce neexistuje. Po spracovaní registra obnovenej evidencii pozemkov (ROEP) obec stratila futbalové ihrisko a jediná športová aktivita mládeže je Dobrovoľný hasičský zbor, čo však nestačí a mladí ľudia odchádzajú za prácou do mesta.

Situácia po ukončení realizácie projektu
1. Výsledkom bude vytvorenie trvalého miesta pre trávenie voľného času pre obyvateľov okolitých dedín, miest, ale aj turistov z iných regiónov. Pribudne verejne prístupná dobová vyhliadková veža, ktorá bude tvoriť súčasť Chodníka stredovekého času, ktorý buduje mesto Košice na miestach bitky pri Rozhanovciach. Chodník a jeho okolie navrhuje rovnaký  architekt ako aj rozhľadnu, p. Ing. Arch. Ladislav Kočiš. Rozhľadňa spolu s s historickým múzeom a pamätníkom v Rozhanovciach rozšíria ponuku turistických atrakcií v oblastiach bitky. Informačné tabule a symbolické kamenné bloky priblížia návštevníkom, čo sa udialo v roku 1312 na rozhanovských poliach. Okrem bežných športov – cyklistika, pešia turistika sa vytvorí cieľové miesto pre netradičný šport – lezectvo.
2. Skvalitní sa forma propagácie historickej udalosti bitky pri Rozhanovciach, a to modernizáciou stránok obce, vytvorením prepojení s turistickými webovými servermi, predovšetkým propagujúcich Gotickú cestu. Natočí a spracuje sa propagačné video s 360º pohľadom, ktoré sa umiestni na  www stránku obce a stránky typu www.youtube.com s krátkym popisom v 6 svetových jazykoch. Po kontaktovaní tvorcov GPS máp, bude vyhliadková veža figurovať aj v navigáciách GPS ako turistický cieľ (zápis je zdarma). V neposlednom rade členovia združenia Čerešenka už teraz majú premyslené, kde umiestnia „cachku“, čím prilákajú priaznivcov tohto moderného hobby – geocachingu.

Spôsob realizácie projektu
1.    Výstavba rozhľadne bitky pri Rozhanovciach a jej úvodná prezentácia (popis v nepovinnej prílohe)
1.1. Prezentácia makety rozhľadne pri otvorení múzea a odhalení pamätníka bitky pri Rozhanovciach k príležitosti 700.výročia udalosti
1.2. Osadenie základných kameňov (symbolických kamenných blokov)
1.3. Organizácia samotnej výstavby (výstavba, úprava rozhľadne pre potreby lezcov, terénne úpravy okolo rozhľadne - trávnik, ohnisko, parkovacie miesta)
1.4. Umiestnenie dopravných smerových značiek Gotickej cesty (po dohode so správcom ciest)
1.5. Umiestnenie náučných tabúľ (1 x drevená pred rozhľadňu a 2 x rytinové na horné poschodie)
1.6. Kontaktovanie regionálnych médií kvôli propagácii celého projektu
1.7. Slávnostné otvorenie rozhľadne
2.    Modernizovaná propagácia turistických atrakcií
2.1. Modernizácia www stránok obce, prepojenie na ďalšie stránky propagujúce bitku pri Rozhanovciach a na turistické webové servery (ako www.regionkosice.com, www.terraincognita.sk a pod.
2.2. Natočenie a spracovanie propagačného videa a  umiestnenie na webové stránky a sociálne siete
2.3. Kontaktovanie tvorcov GPS máp (ako Garmin), ktorí zadarmo zahrnú info. o turistickom cieli do máp
2.4. Vytvorenie miesta geocachingu

Udržateľnosť výsledkov projektu
Pre udržateľnosť projektu sú dôležité štyri body – zážitkovosť miesta, financie na fyzickú údržbu, pravidelná propagácia a hlavne ľudia, ktorí sa o to všetko budú starať.
1. Zážitkovosť miesta podporuje príbeh bitky pri Rozhanovciach popísaný na informačných tabuliach, samotná architektúra rozhľadne, ktorá sa inšpiruje obrannou stredovekou vežou a pamiatky k rovnakej udalosti v okolitých obciach (múzeum, pamätník, chodník stred. času). Podporia ju aj komerčné aktivity miestnej agrofarmy Radošov dvor – jazda na koni.
2. Na rozhľadni je plánovaná minimálna údržba – odnos odpadkov, kosenie trávy – drobné stavebné úpravy sa predpokladajú až po niekoľkých rokoch užívania. Potrebné financie sa získajú príspevkami členov združenia, kde sú aj miestni podnikatelia, ktorí budú mať prínos vo forme zvýšených tržieb. Taktiež sa predpokladá príjem zo sezónneho nájmu priestoru na predaj občerstvenia pri rozhľadni.
3. Okrem zavedených moderných foriem prezentácie (Aktivita 2) obec každoročne usporiada aspoň jednu aktivitu pre širokú verejnosť (napr. sledovanie hviezd teleskopom s výkladom, ekumenické omše a pod.)
4. Základný tým ľudí, ktorí sa budú starať o údržbu veže a propagáciu turizmu v obci, tvorí členská základňa Čerešenky.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
15 000 €

Banícke múzeum Gelnica
Múzeum mapuje najmä históriu baníctva, ktorého korene na Spiši siahajú do 13. storočia. Viaže sa na osídlenie územia Nemcami na základe pozvania kráľa Bela IV. Nechýba ani expozícia histórie samotnej Gelnice a exponáty prezentujúce životný štýl niekdajšieho obyvateľstva. Drevené modely ťažných banských zariadení vám ozrejmia význam takých termínov ako gápeľ, vrátok i ďalších. Svoje zastúpenie tu majú aj historické cechy.
kontakt:
Banícke múzeum
Banícke námestie č. 8, 056 01 Gelnica
telefón: 053/4821 468
Aktuálne v Baníckom múzeu v Gelnici

Gelnický hrad Gelnica
V západnej časti mesta, na vyvýšenine s pekným výhľadom, zvanej Zamčisko, sa nachádzajú nie veľmi rozľahlé zvyšky niekdajšieho hradu. Jeho počiatky sú v roku 1234 a história siaha až do druhej polovice 17. storočia, keď bol zničený počas kuruckých bojov. Na Zamčisko vedie náučný chodník z centra mesta.

Kaštieľ rodu Csákyovcov Kluknava
Barokový kaštieľ rodu Csákyovcov bol postavený z kameňa zaniknutého hradu Richnava a prezentuje niekdajší honor tejto dolnospišskej šľachtickej vetvy. V súčasnosti sa tu nachádza ubytovacie zariadenie štýlovo spájajúce históriu i súčasnosť regiónu. V kaštieli sídli tiež informačná kancelária Via Mirabilis.
kontakt:
Penzión Biela dáma a Čierny rytier
Kluknava 178, 053 51 Kluknava
telefón: 053/44 737 20
Penzión Biela dáma a Čierny rytier

Drevený krytý most Štefanská Huta
Jeden z posledných historických krytých drevených mostov na Slovensku sa nachádza v Kluknave na ceste medzi obcou a Štefanskou Hutou. Pochádza z roku 1832 a dodnes tvorí majestátnu ukážku majstrovskej práce dolnospišských stavbárov. Keď prejdete po moste, dostanete sa z Kluknavy do Štefanskej Huty. V niekdajšom Uhorsku vstúpila Štefanská Huta do dejín ako prvé miesto, kde sa vyrábala meď elektrolýzou. V súčasnosti sa tu nachádzajú postupne rekonštruované zvyšky huty, železiarne a administratívnej budovy, ktoré v časoch existencie vlastnili také rody ako Čákiovci a Habsburgovci.

Plejsy Krompachy
Športové a rekreačné stredisko Plejsy v prírodnom prostredí v blízkosti mesta Krompachy ponúka dokonalý relax počas celého roka. V zime sú to predovšetkým lyžiarske vleky moderného strediska a v lete možnosti turistických vychádzok kombinovaných s wellnessom.
Relax center Plejsy

Gotický kostol sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy
Rozmermi i estetickým stvárnením monumentálny gotický kostol sv. Jána Krstiteľa stojí na základoch ešte staršieho románskeho chrámu, ktorý pravdepodobne vypálili počas tatárskych vpádov v roku 1241. Návštevníka dokáže zaujať nielen prvkami obdivovanej gotickej architektúry, ale tiež vznešenosťou barokových sôch a oltárov vysokej historickej i estetickej hodnoty.
Obhliadku kostola je potrebné dohodnúť telefonicky.
kontakt:
Rímsko-katolícky farský úrad
Jarná 1, 053 61 Spišské Vlachy
telefón: 053/44 951 03
mesto Spišské Vlachy

Príbeh na záver:

Posledný pohár 

Miesto: Gelnica,okres Gelnica
Čas: 1527
Autor: Jiří Zaťovič

„Tak ešte za jeden dúšok, pani moja. Posledný pred posledným bojom!“
„Nevrav tak, kapitán,“ zdvihla hradná pani Hedviga svoj sklenený pohár, dar od muža, teraz naplnený zlatým mokom z tokajských pivníc. „Toto je síce posledný pohár pred bojom, ale sľubujem ti, že s tebou vypijem prvý prípitok po našom víťazstve!“
„Rád by som ti veril, pani moja. Vieš, že vládneš nielen môjmu meču, ale aj môjmu srdcu. Keď sa však pozriem pod hradby, vidí sa mi, že tento náš boj bude naozaj posledný. Želám si, aby sme hrdý hrad Gelnicu ubránili. Je nás ale iba šesťdesiat. A vonku? Vonku je tisíchlavý drak, s ktorým sa spriahli diabli. A posily nechodia...“
„Nebuď maloverný, kapitán! Ver tomu, že môj syn dodrží kráľovské slovo a príde nám na pomoc.“
„Tvoj syn, pani moja, má teraz iné starosti. A aká pomoc by pre nás bola dostatočná, keď tam dole, pod hradom sa k obliehateľom pridali aj Gelničania? Ani svojho kráľa si nevážia, s cudzími sa spojili.“ „Ja verím, že náš hrad a náš rod ostanú zachované,“ hradná pani Hedviga položila pohár a podišla k oknu. Pozerala na vežu kostola a na okolité kopce. Aký nádherný pohľad. Len sadnúť na koňa a preháňať sa hlbokými lesmi. Snívala nahlas.
„A za každým stromom dávať pozor na zbojníkov,“ prerušil jej sny kapitán. „Ľudia nás nenávidia. Silou ich možno zastrašíme, ale nepokoríme.“
Zaznela poľnica. Kapitán zložil poklonu, až perom ozdobený klobúk zvíril prach na dlažbe a odišiel.

Tento príbeh vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita, ktorý podporil Košický samosprávny kraj. Celý príbeh si prečítajte na stránkach L.S. Pravé orechové

Háj: „Filmový anjel“ 

Obec Háj a Hájska dolina patria k pomerne navštevovaným častiam Slovenského krasu. Turistov lákajú Hájske vodopády, Hačava na konci Hájskej doliny, prípadne možnosti turistických značiek vedúcich cez Jasovskú planinu, tiež cez Turniansku planinu na Turniansky hrad alebo do Zádielskej doliny. Obec má však ešte jednu atypickú atrakciu navyše. Je to 7,5 metrov vysoká socha anjela s ulomeným krídlom, ktorú vidieť už z diaľky. Táto plastika nemá dlhú históriu, ale o to zaujímavejšiu. Bola vyrobená ako rekvizita pre potreby americkej vojnovej drámy Za nepriateľskou líniou (Behind Enemy Lines), v ktorej hlavné úlohy stvárnili Gene Hackman a Owen Wilson.

Filmový príbeh uvádza diváka do prostredia vojny v Juhoslávii a časť sa nakrúcala v Slovenskom krase, včítane Zádielskej doliny. Socha anjela s odtrhnutým krídlom sa v jednotlivých scénach opakuje viackrát so symbolickým obrazovým významom, ktorý možno pretlmočiť slovami - vojne nie je nič sväté. Nakrúcanie sa uskutočnilo v roku 2000 a film svetovú premiéru v roku 2001. Keďže počas nakrúcania mal americký filmový štáb na futbalovom štadióne obce Háj svoje dielne a zariadenie na výrobu umelého snehu, po ukončení práce sochu anjela obci venovali.

Kto očakáva veľkú kamennú sochu, bude možno trochu sklamaný. Je to filmová rekvizita, takže anjel je vyrobený z polystyrénu („morskej peny“) a zvonku stvrdený cementáciou, aby na prvý pohľad vyzeral ako vytesaný zo skaly. V súlade s témou akčného filmu vyzerá, že mu niekto časť jeho tváre i polovicu tela rozostrieľal guľometom. Na zemi vedľa neho leží jedno „ulomené“ krídlo.

Pri plastike sa nachádza tabuľa, na ktorej sú umiestnené novinové články o práci amerických filmárov v Slovenskom krase i trvalej inštalácii anjela v Háji.

Socha je viditeľná už z diaľky, keď prichádzate jedinou príjazdovou cestou z Turne nad Bodvou. Stojí na okraji obce Háj na pozemku cintorína pri katolíckom kostole.

Ako vchádzate do Hája, hneď na začiatku sa nachádza tabuľa so šípkou ukazujúcou vpravo a nápisom „Filmový anjel“. Dá sa ísť aj v smere tejto šípky, ale len o pár domov ďalej sa nachádza rovnaká smerovka s rovnakým odkazom. Od tejto druhej šípky je to výrazne bližšie, nebudete časť dediny obchádzať. Prejdete len krátkou uličkou k bránke do areálu pri kostole, v jeho hornej časti sa nachádza cintorín a na jeho konci už uvidíte „filmového anjela“.

GPS „Filmový anjel“: N 48°37,722' / E 020°51,446'

text a foto: Slavomír Szabó

Odoberať RSS - Príbehy