Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Infraštruktúra

Vinohradnícka oblasť Tokaj zažíva svoje znovuzrodenie. Občianske združenie Tokajská vínna cesta zakúpila niekoľko bicyklov, ktoré ponúka na prenájom pre návštevníkov celej oblasti. Avšak žiaden z týchto prenajímateľných bicyklov sa nenachádza vo Veľkej Tŕni. Predovšetkým v letných mesiacoch sem prichádzajú hostia na pobyty dlhšie ako 2 noci. Najjednoduchšou a zdraviu prospešnou možnosťou ako spoznať vinohradnícku oblasť sú bicykle. Návštevníci majú k dispozícii viac ako 80 km značených cyklotrás, pričom cyklovýlety je možné realizovať všetkými smermi. Práve pre nich je vhodné vytvoriť itinerár, aby spoznali bližšie celú vinohradnícku oblasť Tokaj.

Pomôcť tomu má nová požičovňa bicyklov priamo vo Veľkej Tŕni, ktorá vzniká vďaka dotácii z programu Terra Incognita. Návštevníci si budú môcť vybrať spomedzi 13 kvalitných bicyklov (5 pánskych, 5 dámskych a 3 detských),avšak k dispozícii budú aj 2 terénne kolobežky a tiež cyklovozík pre malé deti a 2 detské sedačky na bicykel. Cyklisti s obľubou navštevujú aj tufové pivnice gazdovských vinárov vo Veľkej Tŕni, avšak nemajú si kde bezpečne nechať svoje bicykle. Osadením bicyklového státia zabezpečíme, aby bicykle boli uzamknuté a návštevníci mohli poznávať aj krásy tohto regiónu pod zemou. Cez víkendy počas poslednej letnej sezóny areál historických tufových pivníc navštívilo aj viac ako 40 cykloturistov.

Výška dotácie: 8 700 eur
Vlastné zdroje žiadateľa: 1 075 eur

Žiadateľ: Tomáš Kapraľ
Kontaktná osoba: Mgr. Naďa Kapraľová, nada.kapralova@gmail.com, 0905 837 829

Projekty z dotačnej výzvy programu Terra Incognita na rok 2017 „Top výlety“

schválené na finančnú podporu

schvalene_projekty_top_vylety_2017.png

Ciele projektu
Cieľom projektu je zvýšiť návštevnosť juhu Slovenského raja v katastri Stratená a Dedinky  ako aj sprístupnenie pamiatok a motivovanie k ich návštevnosti na Gotickej a Železnej ceste.
Vytvorenie trvaloudržateľnej ponuky atraktívnych doplnkových služieb cestovného ruchu na Gotickej a Železnej ceste v oblasti Dedinky - Stratená so zámerom zviditeľnenia cieľového bodu kostola sv. Augustína s dielom Majstra Pavla z Levoče.
Doplniť voľnočasovú infraštruktúru pre sprístupnenie gotických pamiatok a atrakcií.
Zlepšiť informovanosť, propagáciu cieľových bodov a atrakcií na juhu Slovenského raja.

Východisková situácia
Lokalita Stratená a Dedinky má veľký nepomer medzi veľkým množstvom ubytovacích zariadení a malým, nedostatočným množstvom doplnkových služieb a kultúrnych atraktivít pre návštevníkov juhu Slovenského raja najme v letnej sezóne. Cieľový bod - kostol sv. Augustína v Stratenej, v ktorom sa nachádza aj dielo majstra Pavla z Levoče je v súčasnosti verejnosti neznámy a neprístupný. Súčasnou realitou je veľký útlm cestovného ruchu v regióne a to najmä z dôvodu zbrzdenia rozvoja doplnkových služieb oproti ostatným regiónom a tak neschopnosťou konkurovať. Ubytovacie a stravovacie zariadenia bojujú s nedostatočným obsadením svojích kapacít a celá oblasť upadá. Najväčšie ubytovacie zariadenia ako Hotel Mlynky, Hotel Priehrada, Hotel Raj, Penzión Saslamander sú v súčasnosti v ponuke realít. Turisti hľadajú oblasti v ktorých sa nachádzajú doplnkové služby, či už športové, poznávacie alebo kultúrne. Dostupné spádove územie má veľký prírodný potenciál, leží v národnom parku, nachádza sa tu vodna nádrž Palcmanská Maša a ďalší kultúrny bod záujmu, ktorým je barokovoklasistický kostol Nanebovzatie panny Márie v Dedinkách, v súčasnosti verejnosti neprístupný. Možnosť hromadnej prepravy osôb medzi jednotlivými bodmi záujmu, cieľovým miestom v spádovom území absentuje. Propagácia regiónu iba na web stránkach. Absentuje živý prenos obrazu.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Vytvorenie lákavej doplnkovej služby NÁUČNO POZNÁVACEJ TRASY so sprievodcom s kombináciou ekologických dopravných prostriedkov po vodnej ploche (člny s elektromotorom) a po súši (EKO TAXI cyklo-rikše) so SPRÍSTUPNENÍM CIEĽOVÉHO BODU - kostola sv. Augustína v Stratenej, kde sa nachádza dielo Majstra Pavla z Levoče a BODU ZÁUJMU - kostola v Dedinkách. Vytvorenie sprievodných brožúrok, štyroch informačných tabúľ a expozície historických fotografií banickej a kovospracujúcej minulosti v Stratenej.
Doplnková propagácia cieľového bodu a spádovej oblasti prostredníctvom prenosu živého obrazu do webového prostredia.  Umiestnenie troch WEB KAMIER  pre prenos na obecnú web stránku zameranú aj na cestovný ruch a iné stránky cestovného ruchu (slovakiatravel.sk, infotravel.sk...). 1 kamera -  kostol sv. Augustína v Stratenej. 2 kamery - priehrada Dedinky.
Vytvorenie služby  EKO TAXI rikše na prepravu osôb - 2 cyklistické trojkolky s elektromoto-rom, ktoré budú premávať po oblasti a na požiadanie prevážať turistov medzi cieľovým bodom a  bodmi záujmu v spádovej oblasti (Stratená, Stratenský kaňón, Dedinky, Dob. Maša)
Vytvorenie služby POŽIČOVŇA BICYKLOV - horské bicykle z aktivity 1 budú k dispozícii. V spolupráci s Hrabušickou firmou vytvorenie služby "požičanie v bode A, vrátenie v bode B".

Spôsob realizácie projektu
1.) Vytvorenie poznávacej obojsmernej trasy so sprievodcom so zameraním na cieľový bod v obci Stratená na trase v spádovej oblasti Dedinky - Stratenská Píla - Stratená s využitím vodnej plochy a rozšírením technickej infraštruktúry CR (člny, rikše, horské bicykle)  /  zvýšenie informovanosti návštevníkov o poznávacej trase informačným systémom
1.1. Získanie povolení - Správa národného parku,  Slovenský vodohospodársky podnik, Úrad životného prostredia, povolenie Biskupského úradu na sprístupnenie kostolov sv. Augustína v Stratenej a kostola Nanebovz. P. Márie v Dedinkách - zrealizované
1.2. Zakúpenie člnov s elektrom., prívesného vozíka, EKO TAXI rikší, horských bicyklov, výbavy
1.3. Výroba informačných brožúrok, výroba a umiestnenie informačných tabúľ k tématickej trase a umiestnenie expozície historických fotografií o kovospracujúcom priemysle v Stratenej
2.) Zriadenie troch IP web kamier s prenosom na web stránky so zameraním na cestovný ruch
2.1.) Nákup a montáž troch web  kamier internetovým poskytovateľom (kostolík a príroda)
3.) Sprevádzkovanie služby EKO TAXI - preprava osôb cyklo-rikšami v spádovej oblasti
3.1.) Zabezpečenie obsluhy rikší - hľadanie sezónnych brigádníkov medzi študentmi
4.) Sprevádzkovanie POŽIČOVNE BICYKLOV horské bicykle z aktivity 1 budú k dispozícii

Udržateľnosť výsledkov projektu
Cieľom projektu je udržanie a zvýšenie návšetvnosti mikroregiónu Slovenský raj - juh prostredníctvom sprístupnenia a propagácie pamiatky na Gotickej ceste v Stratenej. Ďalej prostredníctvom zatraktívnenia a zvýšenia počtu samozárobkových doplnkových služieb CR v spádovej oblasti, ktoré nadväzujú na túto pamiatku. Súčasťou je aj zavedenie informačného systému v jazykových mutáciách a taktiež montáž web kamier. Zakúpením technickej infraštruktúry zvýšime atraktívnosť oblasti a jej plánovaným použitím na atraktívnej náučnej trase so sprievodcom (po vode, súši, s prehliadkou pamiatok), požičovňou bicyklov a prevádzkovaním EKO TAXI sa zabezbečí udržateľnosť a návratnosť projektu. Okrem bežnej ceny za prenájom bicyklov alebo použitie EKO TAXI rikší je tu možnosť vedľajšieho príjmu z reklamy na rikšách. Tento postup sa osvedčil v Žiline, kde rikše pravádzkuje TIC. Najväčšou výhodou projektu je variabilnosť využitia zakúpeného dlhodobého hmotného majetku. Nemusí sa fixovať na jednú činnosť - napr. bicykle sa použijú na náučnú trasu, ale aj na samostatné zapožičiavanie alebo v partnerskom programe s firmou Labuda-ASI, Hrabušice (požičanie v bode A, vrátenie v bode B). Prevádzkovateľom bude Obec Dedinky.

Termín realizácie projektu
05/2012 - 08/2012

Výška poskytnutej dotácie
15 000,00 €

Ciele projektu
Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v cestovnom ruchu prostredníctvom projektu zameraného na rozvoj drobnej infraštruktúry v cieľovom mieste programu Terra Incognita.
Sprístupniť verejnosti sedenie s prístreškom pri tokajských gazdovských pivniciach.
Zvýšiť informovanosť verejnosti o tokajských gazdovských pivniciach vo Veľkej Tŕni.

Východisková situácia
V lokalite tokajských gazdovských pivníc vo Veľkej Tŕni, z ktorých je 33 zaradených do zoznamu nehnuteľných kultúrnych pamiatok, absentujú kvalitné oddychové plochy. Nachádza sa tu obecný amfiteáter bez akéhokoľvek sedenia. Pre tradičné kultúrne podujatia sa používa mobilné sedenie. Prichádzajúci návštevníci do tokajských pivníc nemajú možnosť posedenia a oddychu v areáli, z ktorého je pekný výhľad na okolie a časť tokajských vinohradov. Obec je členom Združenia Tokajská vínna cesta, ktoré v súčasnej dobe realizuje projekt Tokaj je len jeden, financovaný zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Projekt však v obci rieši len umiestnenie Informačnej tabule pri hlavne ceste, po ktorej vedie Tokajská cyklotrasa. Nerieši areál tokajských vínnych pivníc.  Obec patrí medzi cieľové miesta na Vínnej ceste definované programom Terra Incognita. Dobrým východiskovým bodom pre zvyšovanie aktivít v lokalite je existencia občianskeho združenia Tokajské pivnice vo Veľkej Tŕni, ktoré v súčasnej dobe združuje 26 majiteľov tokajských pivníc a vinohradov ako aj ďalších občanov podporujúcich aktivity a činnosť združenia.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Výstavba sedenia so zastrešením v areáli tokajských pivníc výrazne skvalitní predmetnú lokalitu z hľadiska vybavenosti. Týmto riešením sa vylepší oddychová časť obce určená pre návštevníkov - turistov, ako aj domácich obyvateľov. Zvýši sa atraktívnosť lokality z hľadiska cestovného ruchu po stránke estetickej a funkčnej. Očakávame, že dôslednejšia publicita zvýši záujem turistov o tokajské pivnice drobných vinohradníkov a prispeje k plnému využitiu realizovaného projektu.

Spôsob realizácie projektu
V rámci publicity projektu obec zabezpečí osadenie propagačnej trvalo vysvetľujúcej tabule v súlade spodmienkami publicity programu Terra Incognita. Na obecnej webovej stránke obec umiestni informáciu o realizácii projektu a o poskytnutej dotácií. Stavebné práce budú vykonané dodávateľsky. Výber dodávateľa obec zabezpečí v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Stavebné práce v členení na Práce a dodávky HSV a Práce a dodávky PSV budú realizované v jednej ucelenej etape s predpokladanou dobou výstavby 2 mesiace. Aktivity - stavebné práce riešia výstavbu vonkajšieho sedenia pri tokajských gazdovských pivniciach. Spevnená plocha bude realizovaná z prírodného kameňa. Vonkajšie drevené sedenie bude pozostávať zo stolov a lavíc vyrobené z dubového a smrekového dreva. Sedenie bude zastrešené s použitím krytiny Tondach.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť výsledkov projektu zaručuje obec Veľká Tŕňa svojou existenciou zo zákona a tým, že sa projekt realizuje na obecných verejne prístupných pozemkoch. Udržateľnosť a starostlivosť o výsledky projektu zaručujú aj majitelia pivníc, ktorí uvedené sedenie budú využívať v najväčšej miere pre svojich návštevníkov. Výsledky projektu prispejú k vytvoreniu predpokladov trvalo udržateľnej ponuky produktov a služieb na Tokajskej vínnej ceste.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 08/2012

Výška poskytnutej dotácie
12 400,00 €

Ciele projektu
Cieľom predkladaného projektu je zlepšenie úrovne služieb cestovného ruchu v Kráľovsko-chlmeckom vinohradníckom rajóne, ako súčasti vinárskej tematickej cesty, zvýšením  infraštruktúlnej vybavenosti pre usporadúvanie kultúrnospoločenských podujatí návštevníkom obce Veľké Trakany.
1. Zvýšiť kvalitu kultúrnej infraštruktúry v obci výstavbou tradičného humna pre účely CR;        
2. Zvýšenie informovanosti o obci;
3. Zvýšenie informovanosti a stála propagácia tematickej cesty Via Vinaria a Via Gothica na kultúrnospúoločenských podujatiach v obci;

Východisková situácia
Obec Veľké Trakany sa nachádza v cípe SK-HU-UA trojhraničia. Miestnu ZŠ navštevuje 200 žiakov. Žiaci sa pravidelne zapájajú do kultúrneho diania v obci. V obci funguje lekárska ambulancia s lekárňou. Obec má 30 nájomných bytov a za posledných 10 rokov počet obyvateľstva vzrástol o 10%. Železničná stanica sa nachádza na 4 km v Čiernej nad Tisou. Obec je hraničnou obcou - cez obec vedie asfaltová cestná komunikácia do obcí Zemplénagard a Tiszabezdéd v Maďarsku. Obec žije čulým kultúrnym životom. Avšak v obci neexistuje sezónne kryté priestranstvo pre usporiadanie kultúrno-spoločenských podujatí (v prípade náhlej zmeny počasia sa ľudia rozutekajú; kapacita kultúrneho domu je len 200 osôb - v lete sú tam horúčavy; vystúpenia činoherných, hodobných, speváckych skupín, tvorivé dielne a ochutnávky doteraz prebiehali pod holým nebom alebo v stanoch). Vedenie obce každoročne usporadúva viacero kultúrnospoločenských podujatí a festivalov pre prilákanie turistov do obce. Najväčšou atrakciou obce je bývalý Soľný dom na brehu Tisy, v ktorej je zriadené múzeum soľnej cesty po Tise. Z prírodných atrakcií je najvýznamnejšou mŕtve rameno Tisy, ktorá je 13. chránenou Ramsarskou lokalitou, podľa medzinárodnej dohody o mokraďných  biotopoch – CHÚ svetového významu. Rímskokatolícky kostol je národnou pamiatkou. V obci sa nachádza jediný evanjelický kostol v trebišovskom okrese. Obec má turistickú ubytovňu s kapacitou 25 lôžok, aj so zimnou prevádzkou.  Jedinou možnosťou rozvoja marginalizovanej prihraničnej obce je rozvíjanie kultúry, oživovanie a udržiavanie ľudových tradícií a zvykov a zvyšovanie informovanosti o kultúrnom diani vo Veľkých Trakanoch.

Situácia po ukončení realizácie projektu
1. Implementáciou projektu vznikne tradičné humno - prístrešok pre kultúrno-spoločenské podujatia. Obec má schválený projekt na revitalizáciu centra obce, do ktorého organicky zapadne aj plánovaný prístrešok – „humno”, ktoré bude v bezprostrednej blízkosti centra obce s prístupom z hlavnej cesty a bude tvoriť jej aktívnu súčasť. Na pozemku, kde sa plánuje postaviť „humno” , už aj počas doterajších podujatí bola umiestnená výstavka domácich zvierat, kde si ich deti mohli hladkať. V tejto tradícii bude pokračovať vedenie samosprávy pri každom budúcom podujatí. Vďaka novopostavenému humnu, obec bude môcť naštartovať ďalšie tradičné podujatie s názvom „Udupávanie humna”, v rámci ktorého sa oživí miestna ľudová tradícia.   
2. Zezpečíme zvýšenie informovanosti o obci, v spolupráci s Kultúrnym centrom Medzibodrožia a Použia a združením Bodrogtour o.z., ktorého členom je aj naša obec. V humne umiestnime informačnú tabuľu na prezentáciu programu Terra Incognita, respektíve Vínnej a Gotickej tematickej cesty. Naše podujatia budeme propagovať medzi organizátormi a aktérmi vínnej cesty, aby informovali svojioch návštevníkov o zážitkových programoch v našej obci.

Spôsob realizácie projektu
1. Výstavba tradičného humna - prístrešku v centre obce.
2. Zvýšenie informovanosti o novej službe
2.1. Výstupy projektu a informácie o novom prístrešku umiestnime na stránke obce, občianskeho združenia Bodrogtour o.z. a organizácií CR v KSK.
2.2. slávnostny "krst" humna bude v rámci Svätomartinských husacích hodov 11. novembra 2012 - publicitu zariadenia a programu TI zabezpečíme v rámci tohto podujatia cez tlač a televíziu.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Využitie nového humna zabezpečí obec v spolupráci s KCMaP, pričom bude využité na každom kultúrno-spoločenskom podujatí – okrem zimného obdobia. Do údržby a organizovania podujatí zapojíme aj žiakov miestnej školy a miestnu organizáciu CSEMADOKU, ako aj prevádzkovateľa Soľného domu a múzea soľnej cesty. Vďaka výstavbe prístrešku v centre obce, samospráva bude odbremenená od neustáleho prenajímania festivalového stanu na naše pravidelné podujatia, ktorého prenájom z dlhodobého hľadiska je nerentabilná. Navyše udomácnime vo Veľkých Trakanoch ďalšiu  dynamickú turistickúatrakciu, s názvom kultúrny festival tradičného udupávania humna.   

Termín realizácie projektu
07/2012 - 09/2012

Výška poskytnutej dotácie
12 372,00 €

Ciele projektu
Zvýšiť kvalitu voľnočasovej infraštruktúry s cieľom zatraktívnenia cestovného ruchu v obci Slanec do konca roka 2012.
Revitalizácia zelene verejne prístupného historického parku
Zvýšenie informovanosti turistov a návštevníkov o atraktivitách cestovného ruchu
Zviditeľnenie obce Slanec na Gotickej ceste

Východisková situácia
Historický park tvorí dokonalé prepojenie s Hradom Slanec a má dobré funkčné a prevádzkové väzby na obec. Je miestom určeným pre oddych obyvateľov a návštevníkov obce Slanec. Starý grófsky park sa pôvodne rozprestieral pri kaštieli Forgáchovcov z 19. storočia. V tomto období predstavoval park s vodotryskami a vzácnymi stromami dovezenými z cudziny vrchol krásy a ideálne miesto na oddych. Po zničení kaštieľa začal však aj tento park postupne chátrať,  jeho súčasný stav je nevyhovujúci a už nepredstavuje obľúbené miesto oddychu. Obec Slanec v roku 2007 vypracovala komplexný projekt obnovy parku. Na jeho podklade uspela s projektom Rekonštrukcie centrálnej časti obce Slanec v rámci ktorého sa v roku 2012 uchová, zvýrazní a zobytní park a diferencovane sa sprístupnia verejné funkcie v ňom. Tento projekt rieši iba stavebno-technickú obnovu a rekonštrukciu parku. K dokonalej obnove a obohateniu priestorového a funkčného účinku do čias, kedy bol park vrcholom krásy je potrebné revitalizovať aj verejnú zeleň v parku a doplniť mu nové funkcie na jeho sprítomnenie a pripomenutie si historického významu obce. Podkladom k tomu je zmapovaný, zanalyzovaný a vyhodnotený stav zelene v parku vrátane návrhov na riešenie, z ktorého vyčlenená prvá etapa novej výsadby parkovej zelene obohatí a zvýrazní dodnes zachované vzácne stromy.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Revitalizovaná verejná zeleň v historickom parku založenom posledným majiteľom Hradu Slanec, grófom Štefanom Forgáchom predstavuje dôstojnu, oku lahodiacu a krajinársky atraktívnu vstupnú bránu na hrad. Dosadbou parku stromami, kríkmi a trvalkami si táto verejná plocha zelene pod hradom udržiava a zachováva svoj nadregionálny význam čo do rozsahu, skladby drevín,  súčasného stavu a histórie. Zároveň slúži ako oddychovo-relaxačné a kultúrno-poznávacie miesto nielen pre obyvateľov obce a žiakov susediacej základnej a materskej školy, ale aj pre domácich a zahraničných návštevníkov. Obojstranné informačné tabule sú zasadené do jedinečnej prírodnej scenérie tohto parku, lemujúc cestu na hrad. Sprístupňujú dvojjazyčne (SK a EN) poznatky o tunajších prírodných, historických a kultúrnych pamiatkach, o zaujímavostiach. Tématicky sú rozdelené do 4 oblastí: gotický Hrad Slanec, prírodné bohatstvo parku, kultúrne a technické bohatstvo v parku, informácie o turistických atraktivitách. Publikácia o historickom parku je dostupná v Infocentre a múzeu v Slanci, ktoré svojimi službami zastrešuje a systematicky zlepšuje ponuku služieb a atrakcií cestovného ruchu. Virtuálna prehliadka výstupov projektu bude interaktívne zverejnená a pravidelne aktualizovaná na webovej stránke obce v samostatnej sekcii.

Spôsob realizácie projektu
1. Revitalizácia zelene verejne prístupného historického parku
    1.1 výsadba stromov
    1.2 výsadba kríkov a kvetín
2. Zvýšenie informovanosti turistov a návštevníkov o atraktivitách cestovného ruchu
    2.1 výroba a osadenie stojana na info tabuľu
    2.2 spracovanie obsahu info tabule v SK a EN
    2.3 výroba, montáž a grafika info tabule
3. Zviditeľnenie obce Slanec na Gotickej ceste
    3.1 spracovanie obsahu brožúry v SK a EN (o historickom parku pod Hradom Slanec)
    3.2 tlač a grafika info brožúry
    3.3 webstránka obce (zverejnenie atraktivít cestovného ruchu)
    3.4 cezhraničný turistický portál infocentra obce (zverejnenie atraktivít cestovného ruchu)
    3.5 zverejnenie výstupov projektu pri slávnostnom otvorení
    3.6 recepcia k slávnostnému odovzdaniu projektu

Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu zabezpečí obec v rámci výkonu samosprávnych funkcií. Chceme udržať a zvyšovať návštevnosť obce a hradu aj cestou zveľaďovania historického parku, ktorým vedie hlavná vstupná brána na hrad, medzinárodný náučný chodník medzi hradmi Slanec a Füzér, diaľková cyklotrasa Alžbeta a medzinárodná cyklotrasa Po stopách Rákócziho. V jeho tesnej blízkosti sa nachádza prírodná rezervácia Slanský hradný vrch a vedie medzinárodná horská cesta priateľstva. Využívanie projektom obnovenej verejnej zelene a rozšírenej drobnej infraštruktúry bude podporované pravidelnými kultúrnymi podujatiami akými sú "Dni obce Slanec", prehliadka ľudového spevu "Špivanečky mojo", alebo jednorázovými kultúrnymi podujatiami. Hradu Slanec ako národnej kultúrnej pamiatke situovanej na Gotickej ceste a evidovanej ako cieľový bod bude aj naďalej z úrovne obce venovaná náležitá pozornosť. Po usporiadaní vlastníckych vzťahov k hradu v prospech obce koncom roka 2010 a prvom odstraňovaní náletových drevín v 3/2012 pripravujeme realizáciu architektonickohistorického výskumu. Medializovanie turistických atraktivít Slanca zabezbečíme cez naše Infocentrum a múzeum a jeho cezhraničný turistický portál ako aj prostredníctvom webstránky obce.

Termín realizácie projektu
8/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
14 913,52 €

Ciele projektu
Do roku 2013 skvalitniť oddychovú zónu v areáli ZM ako cieľového bodu na Gotickej a Vínnej ceste.
Zlepšiť informovanosť návštevníkov ZM.
Zatraktívniť pobyt návštevníkov ZM.
Zvýšiť bezpečnosť návštevníkov v areáli ZM.

Východisková situácia
Zemplínske múzeum v Michalovciach je v rámci programu Terra Incognita cieľovým bodom na Gotickej a Vínnej ceste. Sídli v barokovo - klasicistickom kaštieli postavenom na stredovekých základoch. V areáli sa nachádzajú ruiny najvýchodnejšie položenej románskej rotundy na Slovensku. Informácie o tejto najstaršej sakrálnej stavbe však pri rotunde chýbajú. Zbernou oblasťou múzea je región horného Zemplína. ZM svoje zbierky vystavuje v piatich expozíciách, v troch budovách, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Inštitúciu navštívi každoročne okolo 12 tisíc návštevníkov. Areál múzea sa každoročne využíva na kultúrne podujatia masového charakteru a rôzne fotenie - svadby, maturitné tablá a pod. Areál  v súčasnosti nespĺňa požiadavky atraktívnej oddychovej zóny, ktorá by navonok prilákala neinformavaného záujemcu. Pri vstupe do areálu chýbajú informačné tabule, smerovacie šípky, lavičky, smetné koše, oddychová zóna pre deti. Nebezpečným sa stáva  aj voľný pohyb pred samotným kaštieľom. Z dôvodu prepadania sa terénnej časti pred ZM v dôsledku archeologických výskumov v 80 - tych rokoch je vážne narušená statika balustrády, z ktorej vypadávajú stavebné časti. Existuje tu priame ohrozenie najmä najmenších návštevníkov. Zároveň to vážne obmedzuje akcie ZM, ako je Medzinárodný deň múzeí, detský letný tábor ai.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Návštevníci po ukončení projektu nájdu v areáli ZM prehľadné informácie o umiestnení jednotlivých budov patriacich k michalovskému kaštieľu. Vďaka umiestneniu informačnej tabule pri vstupe bude  návštevník okamžite informovaný o poskytovaných službách ZM. Zrekonštruovaný balustrádový múrik už nebude ohrozovať zdravie návštevníkov ZM. Z ľavej strany sa obnoví zaniknutá cesta, pri ktorej je navrhnuté osadenie štyroch nových lavičiek. Zamestnanci ZM budú môcť naďalej v areáli každoročne pripravovať svoje tradičné a nové akcie. Výsledkom projektu bude skvalitnenie oddychovej zóny pre návštevníka ZM. Turisti budú môcť po dlhých rokoch tráviť v areáli ZM svoj voľný čas. Počas pracovnej doby budú návštevníkovi ponúknuta okrem našich služieb aj možnosť relaxu v najstaršom historickom centre Michaloviec. Nezabudli sme ani na tých najmenších, ktorí si v našich priestoroch môžu užiť detský hrad so šmýkačkou a maketu rotundy, ktorá bude pre nich výchovno - vzdelávacím prínosom. V areáli oddychovej zóny budú umiestnené lavičky, smetné koše a mobilná zeleň. V rámci projektu bude vytvorené atraktívne posedenie v prírodnej scenérií. Úprava terénu prinesie so sebou výsadbu okrasných kvetín a nového trávnika. Tieto úpravy budú mať v konečnom dôsledku kladný vplyv na životné prostredie, priestor bude atraktívnejší, scenéria bude pôsobivejšia, plochy zelene budú súčasťou ekologickej stability.

Spôsob realizácie projektu
1) Zlepšiť informovanosť návštevníkov ZM 
1.1.  Zabezpečiť a osadiť informačnú tabuľu
1.2.  Zabezpečiť a umiestniť informačné značenie v areáli ZM
2) Zvýšiť bezpečnosť návštevníkov v areáli ZM
2.1.  Vykonať búracie a konštrukčné práce
2.2.  Upraviť povrchy a podlahy balustrádového múrika
2.3.  Vykonať zemné práce
2.4    Obnoviť zaniknutú cestičku pri západnom krídle ZM
3) Zatraktívniť pobyt návštevníkov ZM
3.1.  Vysadiť okrasné dreviny
3.2.  Vysadiť okrasné kvetiny
3.3.  Vysiať parkový trávnik
3.4.  Vysadiť mobilnú zeleň
3.5.  Umiestniť lavičky
3.6.  Umiestniť smetné koše
3.7.  Osadiť mobilný detský hrad so šmýkačkou
3.8.  Vyrezať lavičku do starého spadnutého kmeňa

Udržateľnosť výsledkov projektu
Projekt chce v prvom rade udržať a postupne zvyšovať návštevnosť ZM, aby sa stal ešte lákavejším cieľovým bodom na Gotickej a Vínnej ceste. Zamestnanci ZM budú naďalej udržiavať a zveľaďovať prostriedky a daný stav nadobudnutý po ukončení projektu,  ktorý rozšíri a skvalitní ponúkané služby v ZM. Po otvorení vínnej pivničky a ukážkach stredovekej kuchyne bude príťažlivejšie prostredie v areáli ZM prispievať k ešte väčšej atraktívnosti rôznych aktivít. Tradičné podujatia organizované ZM dostanú novú tvár a s určitosťou si nájdu svojich ďalších nadšencov. Údržba drevín bude v ďalších rokoch spočívať v reze korún stromov, v odstraňovaní poškodených a zahusťujúcich častí korún, v zálievke, v hnojení a v chemickej ochrane. Všetky tieto úkony, udržiavanie čistoty na plochách zelene, dodržiavanie agrotechnických termínov na jednotlivé zásahy budú vykonávať technickí zamestanci ZM a dočasní zamestnanci na absolventskej a dobrovoľníckej praxi. Nový vzhľad ZM bude uverejnený v krajšom prevedení na webovej stránke a na sociálnej sieti, ako je doposiaľ.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
14 850,00 €

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom drobnej stavebnej investície do Zádielskej chaty zlepšiť podmienky  pre poskytovanie kvalitnejších služieb v cestovnom ruchu, v záujme zvýšenia vyváženej, celoročnej návštevnosti Zádielskej tiesňavy.
Špecifickým cieľom projektu je vynovenie schátralej letnej terasy - ako už existujúcej otvorenej prístavby k reštauračnej časti ztv.Zádielskej chaty, za účelom vytvorenia príjemného posedenia pre turistov a návštevníkov Zádielskej tiesňavy a tiež vytvorenie priestorov pre usporiadanie rôznych spoločenských podujatí propagujúcich prírodné a kultúrne hodnoty regiónu.

Východisková situácia
Zádielska dolina je jednou z najnavštevovanejšou lokalitou Národného parku Slovenský kras. Svojimi prírodnými krásami priťahuje turistov už niekoľko storočí. Počas letnej turistickej sezóny ju cez víkendy navštívi denne niekoľko sto turistov. V poslednej dobe vzrastá návštevnosť aj v zimnom období, objavujú sa bežkári, individuálni turisti ale aj organizované skupiny. V hornej časti doliny sa nachádza Zádielska chata  ktorá patrí medzi najstaršie horské chaty v Košickom kraji. Ako turistická útuľňa sa spomína už začiatkom 20. storočia. V súčasnej podobe bola postavená v druhej polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia, a odvtedy neprešla takmer žiadnou rekonštrukciou. Príčinou bolo jednak aj časté striedanie nájomcov a majiteľov. Podnikať na horskej chate nie je nikdy o veľkých zárobkoch. Žiť a tu prežiť, potrebuje veľkú dávku entuziazizmu, pohostinnosti a lásky k cestovnému ruchu. Čo sa v lete zarobí, to sa vloží v zimných mesiacoch do najnutnejších režijných nákladov. Investície  do podnikania sú tu preto bez cudzej pomoci takmer nemožné. Zádielska chata  v súčasnosti disponuje len základným reštauračným vybavením pre prípravu jednoduchých klasických jedál a nápojov. Vnútorná reštauračná časť je vybavená pôvodným cca 50 ročným nábytkom. Letná terasa, ktorú využívajú turisti až do neskorej jesene, má niekoľko stoličiek a stolov, ktoré už dávno prežili svoju dobu. Podlaha terasy sa rozpadáva, kovová konštrukcia strechy je pokrytá sklovláknitou strešnou krytinou, ktorá už na mnohých miestach je poškodená, či chýba. Tento žalostný pohľad na chátrajúcu budovu evokuje v každom myšlienku, že tu je naozaj potrebná veľká pomoc. Preto našim cieľom je predovšetkým komplexná rekonštrukcia vonkajšej terasy a obnovenie zariadenia vnútornej reštaurácie,aby hostia a návštevníci Zádielskej tiesňavy si užívali aspoň základný komfort, ktorý im môže poskytnúť horská chata -  ako oddychové miesto pri ich menej či viac náročných túrach.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Uskutočnením projektu sa vytvorí príjemné oddychové miesto pre návštevníkov Zádielskej tiesňavy. Skvalitnia sa poskytované reštauračné služby. Opravou strešnej konštrukcie terasy sa zvýši bezpečnosť hostí. Vytvorí sa priestor na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí ako sú napr. country koncerty, prednášky, besedy, stretnutia a pod. Samotné príjemné prostredie chaty zvýši jej návštevnosť, čo priaznivo ovplyvní aj príjmy z podnikateľskej činnosti a tým sa vytvoria nové finančné zdroje pre ďaľší rozvoj a skvalitnenie služieb v cestovnom ruchu. Lepšie podnikateľské prostredie bude mať sekundárny pozitívny vplyv aj na ďaľšie podnikateľské subjekty v mikroregióne, priamo či nepriamo prepojené na cestovný ruch. V konečnom dôsledku sa zvýši aj návštevnosť Zádielskej tiesňavy a vytvoria sa podmienky pre komplexný, vyvážený  rozvoj cestovného ruchu v danom  regióne.

Spôsob realizácie projektu
Obnova letnej terasy je stavebná investícia, ktoré pozostáva z demolácie starej schátralej konštrukcie a postavenie novej. Tvar a rozmery terasy sa nemenia. Staré konštrukcie sa nahradia novými z drevených hranolov. Strechu terasy bude tvoriť drevená konštrukcia pokrytá poplastovanou plechovou strešnou krytinou. Práce sa uskutočnia dodávateľsky a tiež svojpomocne. Poškodená dlážka terasy(obyčajný betón) sa tiež odstráni a pokryje sa zámkovou dlažbou. Terasa sa vynoví aj novými vonkajšími stolmi- 8 ks a  32 stoličkami. Súčasťou týchto stavebných prác sú aj nové vonkajšie omietky a maľby, ktoré sú veľmi schátralé.Mnohé pomocné práce sa vykonajú svojpomocne za pomoci priateľov a nadšencov chaty. Odborné práce- tesárske a špeciálne murárske sa zveria do rúk odborníkov. Počas realizácie projektu nehrozia nejaké väčšie riziká. Možným rizikom môže byť napr. extrémne zlé počasie, alebo z druhej strany pokles záujmu turistov o služby chaty počas rekonštrukcie, ale toto riziko vieme už z vlastnej skúsenosti, že je minimálne.
Vynovenie vnútorného  vybavenia reštaurácie predstavuje náhradu časti starého nábytku slúžiaceho pre posedenie hostí novými stôlmi, stoličkami a rohovými lavicami, ktoré spríjemnia pobyt turistov na chate .Nakúpia sa dve rohové lavice- súpravy so stôlmi a  stoličkami.Toto zariadenie sa zaobstará u bežných predajcov nábytku.Na prezentáciu miestnych vín z Turnianskej vínnej cesty sa nakúpi menší vínny humidor- chladnička na víno, kde budú tieto vína hosťom stále ponúkané. Ich pôvod a výrobca sa bude propagovať priloženými letáčikmi a popisom jednotlivých vín a ich producentov.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť projektu je zabezpečená najmä dlhoročnou existenciou Zádielskej chaty. Aj keď niekedy s problémami, ale chata stále existovala a určite bude existovať. Návštevnosť chaty aj napriek jej schátralého stavu zo dňa na deň rastie, čomu vďačí najmä prírodným krásam ktoré ju obklopujú. Finančná udržateľnosť je zabezpečená dennou prevádzkou chaty a prínosom budúcich vyšších tŕžieb pri poskytovaní kvalitnejších služieb v príjemnom podnikateľskom prostredí.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 09/2012

Výška poskytnutej dotácie
12 465,00 €

Ciele projektu
Rozšíriť ponuku v oblasti kultúry, cestovného ruchu a voľno časového vyžitia.
Zvýšiť kvalitu kultúrnej a voľno časovej infraštruktúry s cieľom rozvíjať, vytvárať a zatraktívňovať turistické destinácie v Košickom kraji a podporiť tak domáci a zahraničný cestovný ruch.

Východisková situácia
Ruská Bystrá leží v horskom prostredí juhovýchodnej časti Vihorlatu, v nadmorskej výške 450m. Okolitá krajina má estetické a prírodné hodnoty – Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy, Chránená krajinná oblasť Vihorlat. Najzaujímavejšie z týchto prírodných daností je územie európskeho významu ÚEV Morské oko a územia zapísané do svetového dedičstva Karpatský bukový prales (Karpatské bukové pralesy predstavujú spoločné svetové prírodné dedičstvo Slovenskej republiky a Ukrajiny). Najvzácnejšou zaujímavosťou daného územia je objekt zapísaný v roku 2007 do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v Christchurche na Novom Zélande v roku 2007 – Drevený kostolík, gréckokatolícky drevený kostol sv. Mikuláša Biskupa v Ruskej Bystrej, bol postavený na začiatku 18. storočia. Drevená trojdielna zrubová stavba pozostáva z oltárnej miestnosti, lode a podvežia. Oltárna miestnosť má polygonálny (6-uholníkový) tvar. Strecha je šindľová.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Katastrálne územie obce Ruská Bystrá je vhodným územím pre horskú turistiku. Turisti môžu vykonávať pešiu turistiku v CHKO Vihorlat,  ako aj v ostatných prírodných rezerváciách a zároveň môžu obdivovať svetové dedičstvo UNESCO Drevený kostolík. Po celodennej túre bude plocha bývalej školskej záhrady ideálnym priestorom pre oddych a relaxáciu v novopostavenom altánku a upravených plochách okolo studne a pri obnovenom kultúrnom dome.

Snahou je posilnenie regionálneho rozvoja, zlepšenie kvality života obyvateľov v regióne a skvalitnenie služieb kultúrneho a cestovného ruchu.

Spôsob realizácie projektu
Realizácia požiadavky bude zahŕňať nasledovné kroky a aktivity: 1) obnova obecnej studne ako dominantného prvku priestranstva pred kultúrnym domom – zhotovenie kamenného múrika z lomového kameňa a dubového masívu, inštalácia lavičiek, zrealizovanie spevnenej plochy okolo studne; 2) inštalácia informačnej tabuli pri autobusovej zastávke a pri kultúrnom dome (náučné tabule o histórii, kultúrnych a prírodných hodnotách daného územia a okolia), 3) výstavba altánku so sedením a realizácia spevnenej plochy; 4) výstavba autobusovej zastávky; 5) revitalizácia parkovej výsadby – odstránením nevhodných drevín a výsadba novej zelene.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Účelom projektu je vytvoriť podmienky realizácie environmentálnych zámerov obce. Rieši environmentálne problémy v urbanizovanom a krajinnom prostredí obce a sú orientované na zlepšenie podmienok – v úprave a údržbe verejných priestranstiev a verejnej zelene, vytvorenie environmentálnych prijateľných podmienok pre oddych a voľno časové aktivity všetkých vekových kategórií obyvateľov. Realizáciou požiadavky revitalizácie a rekonštrukcie úpravy verejného priestoru v obci sa zvýši kvalita života obyvateľov. Zachová sa ráz vidieckeho prostredia. Z realizácie požiadavky budú mať preto priamy úžitok obyvatelia obce, ktorí efektívnejšie využijú verejné priestory pre svoj spoločenský život. Konkrétne budú profitovať skupiny občanov: mládež (stretávanie sa),  rodiny s deťmi (plochy na hranie a stretávanie), starší občania (oddychové plochy). Okrem toho bude mať realizácia požiadavky aj nepriamy úžitok (propagácia, rozvoj služieb CR, ekonomická prosperita). Inovovaná a rozšírená ponuka v oblasti kultúry, cestovného ruchu a voľno časového vyžitia.

Termín realizácie projektu
06/2012 – 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
13 498,98 €

Odoberať RSS - Infraštruktúra