Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Spišský Jeruzalem

Na Gotickej ceste, na Pažici pri Spišskej Kapitule bol v roku 2002 objavený symbolický rámec kalvárie typu Jeruzalem. Zaslúžil sa o to Doc. Ing. Peter Jančura, PhD., z Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý spracoval štúdiu „Identifikácia krajinného rázu – lokalita Spišský Hrad a okolie“ (Jančura a kol. 2002). Tým bola objavená pravdepodobne najstaršia kalvária na Slovensku. O jej výstavbu sa zaslúžili jezuiti, ktorí svoj zámer vybudovať kópiu jeruzalemskej kalvárie „Calvario Jerusalem“ realizovali pravdepodobne v rokoch 1666 – 1675. Boli vybudované hradby, kaplnky, Getsemanská záhrada, Golgota, vysadené čierne borovice (ako cédre), aby celý komplex vytváral symbolický Jeruzalem v mierke 1:1. Tak mohli veriaci prežívať posledné dni Ježišovho života (Posledná večera, súd, krížová cesta, ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie) v „Spišskom Jeruzaleme“. Na týchto miestach sa konali púte, nočné mystéria...

KSK tento objav predstavil v roku 2013 svetovej verejnosti, v rámci svojho programu Terra Incognita, v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom. Na zabezpečenie projektu „Spišský Jeruzalem“ predsedovia samosprávnych krajov podpísali dňa 20. 12. 2010 „Memorandum o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a Prešovským samosprávnym krajom“ (ďalej len Memorandum). Memorandum podpísal JUDr. Zdenko Trebuľa za Košický samosprávny kraj a MUDr. Peter Chudík za Prešovský samosprávny kraj.
KSK v zmysle uvedeného Memoranda mal zabezpečiť projekt revitalizácie krajiny. Na základe procesu verejného obstarávania urbanisticko-architektonickú štúdiu religióznej krajiny Spišský Jeruzalem vypracoval ateliér ARLAND s. r.o., Spišská Nová Ves, v zastúpení Ing. arch. Ján Pastiran a Ing. arch. Lukáš Mihalko. Spracovaný návrh revitalizácie krajiny Spišský Jeruzalem, predmetnú štúdiu, odovzdal ateliér ARLAND na KSK dňa 31. 5. 2011 (viac na stránke arland.sk). Zástupcovia oboch samosprávnych krajov v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvom Spišské Podhradie, v súčasnosti spoločne riešia zabezpečenie revitalizácie krajiny.
V máji 2013 sme predstavili tento región svetovej verejnosti v duchovno-kultúrnom programe. Na Spišskej Kapitule sa predstavili umelci rôznych žánrov. Počas štyroch dní od 16. mája do 19. mája 2013 sa uskutočnilo v „Spišskom Jeruzaleme“ kultúrne podujatie s náboženskou tematikou Veľkonočného Trojdnia. V dielach umelcov rezonovali všeľudské problémy – zrada, bolesť, radosť, oslávenie. Ďalší odborníci – historici, krajinári, priblížili návštevníkom génius loci tohto nádherného miesta.

Mgr. Ľubica Dojčárová

Príloha:
Región navštívilo 1 ľudí