Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Sakrálne pamiatky

Obec Ruská Bystrá sa nachádza v najvýchodnejšej časti dolnozemplínskeho regiónu v okrese Sobrance v Košickom kraji. Dominantou obce jedrevený gréckokatolícky Chrám prenesenia ostatkov sv. Mikuláša, ktorý patrí do skupiny drevených chrámov slovenskejčasti Karpatského oblúka. Tieboli 7. júla 2008 zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Obec sa tento rok rozhodla s pomocou finančného príspevku z programu Terra Incognita zabezpečiť garantované sprístupnenie chrámu v hlavnej turistickej sezóne 2018. Pozitívny zážitok najmä u zahraničných turistov majú umocniť zvukový výklad preložený do niekoľkých jazykov. Vďaka audio sprievodcovi sa návštevníci budú môcť plnohodnotne oboznámiť s touto pamiatkou. Okrem toho pribudnú v areáli chrámu aj navigačné a informačné tabule a oddychová návštevnícka zónav priestoroch zázemia kostolíka (areál neďalekého kultúrneho domu). Krbová pec s posedenímposkytne návštevníkom možnosť urobiť si po prehliadke chrámu prestávku a odpočinúť si pred ďalšou cestou.

Výška: 6 000 EUR

 

Žiadateľ: Obec Ruská Bystrá

Kontaktná osoba: Ján Sakulič, ruskabystra@lekosonline.sk, 0918 476 274

 

 

 

Gombasecké údolie sa rozprestiera uprostred Národného parkuSlovenský kras na západnom úpätí Silickej planiny, v doline rieky Slaná. Práve tu sa nachádzaznáma Gombasecká jaskyňa, ktorá bola zaradená do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO apatrí medzi najvýznamnejšie v Slovenskom krase.Veľmi významnýje všakaj areál zaniknutého gotického kláštora Paulínov zo 14. storočia.Ide o sakrálnu pamiatku, ktorá savďaka podpore programu Terra Incognita stala súčasťou náučného chodníka Gombasek už v roku 2017. Chodník, ani ruiny paulínskeho kláštora si nevyžadujú sprievodcu, a turisti si ich môžu prezrieť samostatne. Tento rok tu má pribudnúť nový vstupný objekt a informačné prvky v areáli kláštora, pričom financovanie bude zabezpečené formou dotácie z programu Terra Incognita. Dlhodobým zámerom je postupná celková rekonštrukcia chrámovej lode kláštora s použitím pôvodného stavebného materiálu, ktorý bol využitý na stavbu ostatných neskorších objektov, a teraz sa nachádza v areáli určenom na sanáciu. Tentojedinečný sakrálny priestor je vhodnou lokalitou na usporadúvanie sobášov, koncertov a rôznych kultúrnych podujatí. Na opačnom konci náučného chodníka, v samotnom areáli prírodnej pamiatky UNESCO, sa nachádza jeden z posledných dobových architektonických artefaktov, ktorý symbolizuje novodobú históriu Gombaseckej jaskyne ako prírodnej atraktivity. Je to objekt odpočinkovej terasy, ktorá bola súčasťou letnej reštaurácie situovanej pri vstupe do jaskyne. Tento rok ju čaká revitalizácia so zachovaním pôvodného konštrukčného riešenia.

Výška dotácie: 19 000 EUR

 

Žiadateľ: Kikelet o.z. Košice 

Kontaktná osoba: Örs Orosz, info@gombaszog.sk, 0917 746 851

 

Románskogotický jednoloďový kostolík Nepoškvrneného počatia Panny Márie (pôvodne asi sv. Martina). Kostolík vznikol v 13. storočí a nachádza sa na juho východnej časti obce Hrušov pri hlavnej ceste. Tento románskogotický jednoloďový kostolík je typický svojim  polygonálnym presbytériom.

História

Kostolík bol postavený už možno niekedy koncom 13. storočia v neskororománskom slohu. Mohlo sa tak stať po zániku románskeho kostolíka na mieste dnešnej gotickej kaplnky vo vinohradoch. Mal podobu jednoloďovej stavby so svätyňou neznámej podoby, ktorú v 14. storočí nahradilo súčasné polygonálne presbytérium zaklenuté rebrovou krížovou klenbou. Statiku stavby spevnili nárožné oporné piliere. Počas reformácie kostolík istý čas (17. storočie) využívali kalvíni, v prvej tretine 18. storočia však už opäť patril katolíkom.

Podľa nápisu na drevenej tribúne bol podľa všetkého v roku 1763 objekt barokizovaný, čo sa dotklo okrem iného aj okien, ktoré stratili gotickú podobu. Obnovené bolo aj vnútorné vybavenie chrámu. V roku 1936 bol kostolík po dlhej dobe renovovaný. Opravené boli fasády a vymaľovaný interiér. Zrejme vtedy dostala stavba plechovú strechu. Ďalšia obnova sa realizovala v 70. rokoch minulého storočia, kedy boli opäť riešené vonkajšie fasády a odkrytý

južný portál románskeho tvaru. Je možné, že omietky boli obité aj v interiéri. Sondážny prieskum v roku 2005 neobjavil žiadne staršie vrstvy. 

 

Zaujímavosti

- Kostolík predstavuje tak trocha tajomnú stavbu starobylého vzhľadu, ktorej vznik je stále nejasný.

- Zachoval sa vo vzácne pôvodnej stredovekej podobe bez neskorších prístavieb sakristie, veže či ďalších priestorov. Nemá dokonca ani murovanú klenbu v lodi, iba drevený rovný strop.

- Oficiálne je kostolík datovaný do 14. storočia, jeho dispozícia stavby však naznačuje, že mohol mať zložitejší stavebný vývoj. Gotické presbytérium sa totiž na loď pripája asymetricky. Na južnej strane nie je medzi nimi žiadne odsadenie, na severnej strane iba minimálne. To naznačuje možnosť, že existovala staršia svätyňa, ktorú dnešné presbytérium len nahradilo.

- Staršie datovanie celej stavby dokladá aj polkruhovo zakončený južný portál, tvarovo podobný vstupu v južnej stene kostolíka v neďalekej Silici. 

- Z gotického obdobia sa zachovala pôvodná rebrová krížová klenba v presbytériu so svorníkom, ktorý zdobí netradičný reliéf asi vavrínového venca. V severnej stene presbytéria sa nachádza nika v tvare lomeného oblúka a vo východnej stene gotické okno.

- Víťazný oblúk je mierne zahrotený so skosenými bočnými hranami.

- Západné dvere sú pôvodné barokové z 18. storočia.

- Kostolík má takmer ideálnu orientáciu v smere východ - západ.

- Nad obcou vo vinohradoch stojí gotická kaplnka, pri ktorej boli objavené základy zrejme románskeho kostolíka. Ďalšie stredoveké stavby sa zachovali aj v Jablonove nad Turňou, Silici, Lipovníku či Lúčke.

Súčasný stav

Kostolík patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Jablonove nad Turňou ako filiálny chrám. Zaslúžil by si obnovu, problémovou bola najmä strecha.

Praktické informácie

Obec Hrušov (maď. Körtvélyes) sa nachádza cca 22 km východne od Rožňavy.Kostolík stojí na začiatku obce (JV okraji) hneď na ľavej strane hlavnej cesty vedúcej do obce od Jablonova nad Turňou. Nachádza sa v oplotenom ale prístupnom areáli so zvonicou. Areál je voľne prístupný, Návštevu je potrebné dohodnúť vopred na obecnom úrade (pani Zsebíková), kde môžete dostať aj kľúč. Kontakt na OÚ: 058/ 796 15 22.
GPS: 48.581457759, 20.637333907

 

Zdroj: www.apsida.sk

Ciele projektu
Pokračovanie obnovy jednej z najvýznamnejších pamiatok gotiky v regióne.
Reštaurátorské práce na kompletizácii časti z celku.

Východisková situácia
Žiadateľ je správcom kultúrnej pamiatky zapísanej v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok, Rímskokatolícky kostol Nanebovzatie Panny Márie.
Kultúrne pamiatky v regióne napriek ich historickému významu sú v zlom stave. Záchrana predmetnej sakrálnej stavby sa uskutočňuje vďaka mecenášom a verejným zbierkam zo zahraničia, prostredníctvom príspevkov obce i samotných veriacich a aj vďaka doterajším štátnym dotáciam sa postupne zámery vlastníka i užívateľov tejto sakrálnej budovy blížia k dielčim cieľom. Prekvapujúce zistenia pri odbornom výskume opäť potvrdili, že  sa jedná o významnú pamiatku a jej záchrana a revitalizácia má viac ako miestny a regionálny význam.
Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie v Turni nad Bodvou bol postavený v gotickom štýle začiatko 14. st. a rozšírený bol v 15. st., zaklenutý v lodi začiatkom 16. stor., bol upravovaný v 18.st., obnovený v r. 1889 a 1930. Výnimočný je zachovano maliarskou výzdobou z 18. st. v severnej lodi a stredovekými nástennými maľbami objavenými v presbytériu kostola, ktoré sú jedinečnej kvality.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Pre ukončenie prác na predmetnom kostole bude potrebné značné množstvo finančných prostriedkov, preto bude obnova kostola veľmi zdĺhavá a náročná.
Zmeny sú však už teraz viditeľné a kostol je navštevovaný a obdivovaný domácimi turistami i cudzincami.

Spôsob realizácie projektu
Práce na obnove kultúrnych pamiatok sú zdĺhavé a finančne náročné, pomaly sa však dostavujú prvé viditelné výsledky.
Výsledkom tohto projektu bude doplnenie zaniknutých častí omietkovej vrstvy, ktorá tvorí podložku bohatej maliarskej výzdoby, do požadovaného tvaru a štruktúry. Ďalej bude retušovaná maliarska výzdoba na južnej stene, južnom a juhovýchodnom polygóne svätyne a osteniach okien svätyne.
Tieto práce budú zrealizované na ploche cca 34 m².

Udržateľnosť výsledkov projektu
Kostol bude slúžiť doterajšiemu účelu - na bohoslužby, aj keď v obmedzenom režime. Postupne sa však stane aj múzeom s odkrytým kultúrnym dedičstvom nesmiernej hodnoty na historickej Gotickej ceste.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
13 293,00 €

V 14. storočí začali stavať v Štítniku veľkolepo poňatý chrám, ktorý bol zasvätený Blahoslavenej Panne Márii. Na prvý pohľad zaujme svojou mohutnosťou a vežou, postaveniu na západnej strane.
Omnoho zaujímavejšie je však vnútro kostola, v ktorom sa okrem zaujímavých architektonických detailov nachádza jedna z najkrajších gotických obrazární na našom území. Prakticky až na niekoľko prázdnych miest sú všetky steny kostola pokryté freskami. Zakrytá plocha má veľkosť približne 180 - 200 m2. Najstaršie maľby pochádzajúce z poslednej tretiny 14. storočia sú vytvorené podľa talianskych predlôh. Mladšie vznikali v 15. a 16. storočí pod vplyvom nemecko - českej orientácie a predstavujú rôzne v stredoveku obľúbené náboženské cykly, postavy apoštolov, svätcov, ale aj postavy súčasníkov, ktoré tvorcovia nástenných malieb videli okolo seba; tak medzi nimi nájdeme aj maľby znázorňujúce pracovné úkony a vtedajšie pracovné nástroje. Maľby boli odkryté v rokoch 1908 - 1909.
Okrem nádherných fresiek si v kostole určite prezrite krstiteľnicu, vyrobenú v roku 1454 a kamenný chór s organom. Nedávny výskum potvrdil, že sa jedná pravdepodobne o najstarší funkčný organ na Slovensku, jeho vznik sa datuje ku koncu 15. storočia.
V kostole sú umiestnené aj náhrobné dosky, medzi nimi napríklad aj náhrobná kamenná doska Štefana Bebeka z roku 1594.

Pre návštevu kostola kontaktujte Farský úrad evanjelický a. v., Teplická 208, Štítnik, tel.: 058/793 13 42, 0907 249 688, 0918 696 618.

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť verejnosti dostupnosť informácií o unikátnej národnej  kultúrnej pamiatke Kláštora premonštrátov v Jasove aj mimo sezóny a bez plateného sprievodu.
Zvýšiť kvalitu kultúrnej infraštruktúry použitím nových technológií zameranej na prezentáciu kultúrnej pamiatky, zvýšiť úroveň poznania a prebudiť záujem o históriu v cieľovom mieste.

Východisková situácia
Kláštor premonštrátov v Jasove sa nachádza v cieľovom mieste Železnej cesty. Ide o unikátnu národnú kultúrnu pamiatku s bohatou históriou siahajúcou do konca 12. storočia pred rok 1171. Jeho vývoj je spojený s históriu Rádu premonštrátov v tomto regióne. Neskorobarokový komplex budov kláštora bol postavený v rokoch 1750-1766 podľa plánov viedenského staviteľa Antona Pilgrama.Na umeleckej výzdobe sa podieľali sochár Anton Kraus a rakúsky maliar Ján Lukáš Kracker a štukatér Ján Hennevogel. Nevšednú súhru architektúry, maliarstva a sochárstva doplňuje aj jediná zachovaná francúzska baroková záhrada na Slovensku.
V súčasnosti návštevník Jasova nemá prístup k informáciám o kláštore a jeho histórii priamo na mieste bez plateného sprievodu. Prehliadku kláštora je možné si vopred objednať so sprievodom telefonicky alebo mailom. Informácie sú bežne dostupné na portáli: www.opatstvojasov.sk. Kláštorný komlex je bežne prístupný po južnú fasádu konventu a v sezóne je prístupný vestibul kostola. Prehliadka časti kláštora s knižnicou je možná s vopred dohodnutým plateným sprievodom.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Po ukončení projektu bude na  bežne prístupnom mieste pri juhovýchodnej fasáde kláštora umiestnený exteriérový informačný kiosk a takto bude zabezpečený prístup k informáciám o histórii Rádu premonštrátov, jeho vplyve na región po stránke duchovnej, politickej aj ekonomickej. Z pohľadu architektúry a umenia tu budú prístupné informácie o histórii  a priebehu výstavby kláštora náhodným návštevníkom aj mimo sezóny a bezplatne.
Ak na základe získaných inforácií prostredníctvom informačného kiosku budú mať návštevníci záujem aj o prehliadku kláštora, túto si potom dohodnú na dostupnom kontakte vo voľnom termíne.
Informácie v kiosku budú aktualizované po zistení nových historických údajov a zmenách v procese rekonštrukcie kláštora.

Spôsob realizácie projektu
Spôsob realizácie projektu bude zabezpečený dodávateľsky na základe zmluvy o dielo.
Pred samotnou inštaláciou bude prizvaný zamestnanec Krajského pamiatkového úradu Košice, keďže zariadenie bude umiestnené na pamiatkovo chránenom území.  Informácie, ktoré bude zariadenie prezentovať dodá žiadateľ o dotáciu - Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov.
Súčasťou projektu bude zabezpečenie informačných letákov a reklamných predmetov s logom TERRA INCOGNITA, ktoré budú prístupné v kláštore a na informačných centrách v regióne.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Technické zariadenie bude osadené na chánenom mieste v nočných hodinách uzavreté plotom. Samotné zariadenie bude opatrené zabudovaným kamerovým systémom so záznamom na disk. Servis technického zariadenia a aktualizáciu prípadné rozšírenie ponuky informácií bude zabezpečovať jeho dodávateľ prípadne  špecializovaný servis.

Termín realizácie projektu
08/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
12 686,00 €

 

Ciele projektu
Využitie ponuky náučného chodníka histórie baníctva v obci Čučma pre rozšírenie ponuky Železnej cesty.
Oprava historickej zvonice na náučnom chodníku Železnej cesty a vytvorenie v jej interiéri a exteriéri malú expozíciu baníctva v obci Čučma.

Východisková situácia
Zvonica sa nachádza v intraviláne obce Čučma v jej najstaršej časti, ktorá zahrňuje ešte zachovalé objekty ľudovej architektúry vo svahovom teréne. Predstavuje dominantu uličnej zástavby  nad stredom obce. Svojim historickým postavením je to budova pravdepodobne barokového slohu, ale neobsahuje už svoju charakteristickú výzdobu. Bolo to spôsobené necitlivým prístupom pri jej opravách. Zvonica reprezentuje produkt Železnej cesty svojim postavením a pravidelným zvonením nástupov na „šichtu“. Zvonica bola ako pamätihodnosť zapísaná medzi kultúrne pamiatky. Po oprave môže byť využitá pre expozíciu a obnova zvonenia ako turistická atraktivita. Obec chce využiť pamiatky minulosti pre vybudovanie infraštruktúry cestovného ruchu a dobudovanie služieb pre návštevníkov. Obec buduje náučný chodník s tabuľami. Využíva svoju banskú minulosť pre rozšírenie ponuky a predstavuje pre turistov dávnu minulosť ťažby zlata, medi, antimonu. V priestore predstavuje slávny obraz Meterciu, ktorá bola pravdepodobne maľovaná pred štôlnou „Zvonivá“. Snahou obce je  zahusťovať ho atraktivitami a sprístupňovaním jednotlivých banských diel.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Po ukončení realizácie projektu sa opraví objekt historického významu – budovy zvoničky. Krytina strechy bude z medeného plechu na drevenom debnení a budova bude opatrená bleskozvodom.
Rozšíri sa vstup do budovy so segmentovým oblúkom. Vstupné schody budú z  opracovaných kamenných blokov. Barokový sloh  bude tvoriť štylizovaná plastická výzdoba spolu s aplikáciou novej vápennej hladkej omietky. Okenné otvory budú drevené a vstupné dvere kovové. Podlaha bude z plných tehál ukladaných do piesku. Vyrovná sa prístupový terén, spevnia sa bočné časti budovy v svahovom teréne kamenným oporným múrom. Okolitý terén bude zatrávnení so živým plotom. Vnútornými opravami sa vybuduje malá expozícia, ktorá svojimi dobovými fotografiami na stenách a exponátmi v rohoch  interiéru zvoničky priblížia návštevníkovi bohatú banskú minulosť v okolí. Pre turistov bude produkt náučného chodníka o novú atraktivitu. Opraví sa aj pôvodné zvonenie a osvetlenie priestoru so vstupom. Prístup bude riešení aj bezbariérovo otvorenými dverami a bude pracovníkom obecného úradu zabezpečený otvorený vstup. Pri budove bude umiestnená propagačná trvalo vysvetľujúca tabuľa.

Spôsob realizácie projektu
Základy pre oporný múr sú potrebné na posilnenie statiky budovy a jeho stabilitu v svahovitom teréne a pre odvádzanie prudkých dažďových vôd. Zvislé a kompletné konštrukcie pre oporný múr prinášajú celkový vzhľad vonkajšieho priestoru a jeho bezpečnostné opatrenia. Vodorovné konštrukcie pre vonkajšiu terénnu úpravu a vzhľad okolia budovy.
Úpravy povrchov, podláh, výplne pre hlavné stavebné úpravy budovy a konečné stavebné úpravy.
Ostatné konštrukcie a práce sú potrebné na doplnenie hlavnej stavebnej výroby. Konštrukcie tesárske pomocnej stavebnej výroby pre debnenie strechy, podláh a okenných otvorov.
Konštrukcie klampiarske na zastrešenie medeným plechom. Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, kovové dvere a bezpečnostné oplotenie na opornom múre. Podlahy z kameňa na vstupe a kamenný obklad. Nátery omietok betonárske, nátery stolárskych a tesárskych výrobkov.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Po realizácii opravy budovy zvonice bude realizovaná malá expozícia banskej histórie obce, obnoví sa zvonenie a formou poverenia pracovníka obecného úradu sa sprístupní vstup pre  turistov a návštevníkov náučného chodníka. Potom sa inštaluje priestorová informačná tabuľa pri objekte.
Pre ďalšie aktivity sa budú realizovať atraktivity aj na ďalších zastaveniach ako napr. oprava portálov banských diel a spevnenie ešte existujúcich základových múrov, vstup do skanzena, zelená oáza, prístrešky a posedenia, cyklotrasové oddychové miesta, expozície ľudových tradícií obce a malé remeselné prevádzky. Zvonica svojim postavením nad stredom obce v pôvodnej ľudovej zástavbe bude stálou zástavkou na náučnom chodníku Železnej cesty. Obec zabezpečí jeho návštevu otvoreným vstupom a údržbu budovy a okolitej zelene.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
14 985,47 €

Ciele projektu
Zvýšiť atraktívnosť národnej kultúrnej pamiatky na Gotickej ceste a prispieť k zvýšeniu návštevnosti a rozvoju cestovného ruchu v regióne Dobšiná.
Skrášlenie prístupu ku kostolu – cieľovému bodu Gotickej cesty. Zvýšenie bezpečnosti, estetiky okolia, dostupnosti a informovanosti turistov na Gotickej ceste. Zvýšenie návštevnosti pamiatky.

Východisková situácia
Evanjelický kostol v Dobšinej z roku 1480 je jedinou zachovanou stavbou postavenou v gotickom štýle na území mesta Dobšiná. Nachádzajú sa v ňom vzácne stredoveké fresky, napr. Hildegarda z Bingenu. V súčasnosti je  prístup ku kostolu sťažený. Murivo na schodoch do areálu kostola sa rozpadáva. Je nestabilné. Hrozí pád. V minulosti už došlo k úrazu. Je nutná jeho celková prestavba, ktorá zabezpečí estetický a bezpečný vstup. Spevňujúci kamenný múrik okolo schodov je zarastený burinou. Začínajú z neho odpadávať kamene. Odpadávajúce kamene ohrozujú turistov.  Múrik nepôsobí esteticky. Znižuje celkový estetický dojem z národnej kultrúrnej pamiatky. Je nevyhnutné jeho očistenie, spevnenie a vyšpárovanie. Vchod do kostola zo strany svätyne z betónových schodíkov a kameňov sa tiežrozpadáva. Pôsobí neesteticky a nie je bezpečný. Je nutná jeho úplna prestavba, ktorá by zatraktívnila a zabezpečila pohodlný a bezpečný vstup do chrámu. Nakoniec sa jedná o opravu a prestavbu chodníka okolo zborového domu, ktorý je tiež jednou z možných prístupových trás ku kostolu. Chodník v zimnom období namŕza. Nie je bezpečný. Je nutné odstrániť kamene, ktoré presahujú do chodníka, ohrozujú bezpečnosť a nahradiť ich estetickými obrubníkmi, ktoré by vodu z chodníka odvádzali preč. Týmto by sa jedna z možných prístupových komunikácií ku kostolu zbezpečnila a zatraktívnila.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Realizáciou projektu dôjde k skrášleniu estetického vzhľadu a celkového dojmu z národnej kultúrnej pamiatky - jedného z cieľových bodov na Gotickej ceste, k zatraktívneniu hodnoty evanjelického gotického kostola. Po ukončení projektu sa predpokladá trvalé zlepšenie pôvodného stavu – t.j. estetický, kvalitný a atraktívny prístup k evanjelickému a.v. kostolu – národnej kultúrnej pamiatke, po dvoch hlavných komunikáciách – po schodoch a po chodníku popri zborovom dome. Okrem toho sa nedá opomenúť ani bezpečnosť návštevníkov, ktorá sa po  realizácii projektu značne zvýši a ich informovanosť prostredníctvom informačnej tabule, ktorá bude umiestnená pri múriku vedľa schodov. V neposlednom rade bude tento projekt znamenať zachovanie vzácneho kultúrneho dedičstva po našich predkoch a jeho pohodlnú dostupnosť. Národná kultúrna pamiatka bude sprístupnená širokej verejnosti po predchádzajúcej dohode s vlastníkom a Turistickým informačným centrom, tak ako tomu bolo doteraz, tiež prostredníctvom webovej stránky vlastníka : www.ecavdobsina.sk.

Spôsob realizácie projektu
Je potrebné vybúrať celé rameno schodiska v plnom profile. Nové rameno - je navrhnuté monolitické betónové s vloženou Kari sieťovinou. Betónové stupne sa obložia kamennými doskami. Stykové špáry sa vyplnia mrazuvzdornými tmelmi.
Kamenné oporné múry sa očistia od buriny a vyšpárujú sa vápennou cementovou maltou.
Plocha predpolia pred kostolom sa spevní kamennou dlažbou kladenou do betónu. Zrealizujú sa odkopy do predpísanej hĺbky.
Prístupový chodník je narušený vplyvom zatekania vody po daždi a topení snehu. Ochranný obrubník je nutné vybúrať. Na jeho mieste sa osadia nové kamenné obrubníky z prírodného kameňa do betónového lôžka. Jestvujúce chodníkové platne sa upravia podsýpaním a priestor sa vyloží prírodným kameňom kladeným do štrkopieskového lôžka.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť projektu je garantovaná použitím kvalitných materiálov pri realizácii, starostlivosťou vlastníka objektu ako aj vlastnými finančnými vkladmi, ktoré boli  doteraz použité vo forme kofinancovania. Snahu o udržateľnosť výsledkov projektu deklarujeme aj aktuálnym projektom, ktorý sme podali na Ministerstvo kultúry SR, “Obnovme si svoj dom”. V prípade jeho schválenia by sme pokračovali v odhaľovaní ďalších stredovekých nálezov v našom kostole. Mesto Dobšiná má zámer vytvorenia náučného chodníka, ktorého súčasťou by bol aj Evanjelický kostol na Gotickej ceste. Cirkevný zbor je otvorený pre sprístupnenie kostola širokej verejnosti, tak ako tomu bolo aj doteraz.

Termín realizácie projektu
07/2012 - 09/2012

Výška poskytnutej dotácie
8 000,00 €

Ciele projektu
Zvýšiť návštevnosť kultúrnych a duchovných podujatí v historickom objekte - románsko-gotickom kostole vo Svinici. Skvalitniť služby pri podujatiach, konaných v tomto objekte, otvoriť priestory verejnosti.

Špecifické ciele projektu
Zamedziť chátraniu historického objektu, upraviť prístup k objektu,zlepšiť informovanosť  o jednotlivých kultúrnych podujatiach i o objekte samotnom. Zvýšiť úroveň a komplexnosť ponúkaných služieb.

Východisková situácia
Od poslednej rekonštrukcie ranogotického kostola vo Svinici ubehlo viac ako 40 rokov. V súčasnoti hrozí devastácia objektu od zatekajúcej šindľovej strechy, poškodeného symbolu a bleskozvodu na streche, nezasklených okien objektu, nedostatočného zabezpečenia objektu voči vandalom a zlého technického stavu vstupných dverí a prístupovej brány.
Pre komplexné poskytnutie služieb návštevníkom chýba sociálne zariadenie (vzhľadom k vyvýšenému postaveniu objektu nad dedinou). Preto je projekt  zameraný na opravu najurgentnejších miest objektu: strechu, vstupné dvere, bleskozvod, prístupovú bránu, vybudovania ekologického sociálneho zariadenia  a inštalácie informačnej tabule (pri prístupovej ceste).
Od 90-tych rokov sa tu pravidelne konajú hudobné koncerty, výstavy fotografov a výtvarníkov, tvorivé umelecké dielne pre deti a mládež. Objekt s vynikajúcim potenciálom - najmä výnimočnými akustickými vlastnosťami už nevyhovuje bežným štandardom (vlhkosť, chýbajúce sociálne zariadenia...) pre návštevníkov kultúrnych podujatí. Reformovaná kresťanská cirkev by chcela zmierniť tento havarijný stav a vzbudiť  záujem o stredoveký skvost na Above, ktorý potrebuje celkovú obnovu - možno aj odkrytie vzácnych fresiek. Reformovaná kresťanská cirkev nikdy nedostala príežitosť participovať na jeho rekonštrukcii.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Rekonštrukciou strechy, vchodových dverí a brány, opravou bleskozvodu sa zatraktívni estetický vzhľad a funkčnosť objektu. Už na ceste a smerom k objektu budú umiestnené informačné tabule. Projektom sa zamedzí devastácii objektu a naštartuje sa ním zvýšená návštevnosť  kultúrnych podujatí. Zavŕšením tohto projektu bude  podujatie Festival starého umenia a histórie Abova (20., 21. a 23. 9. 2012), ktoré má v septembri stúpajúcu návštevnosť a úroveň. Celkové prostredie, s nádhernými a vzácnymi freskami je ideálnym prostredím pre organizáciu a produkciu starej hudby, zborových, duchovných ale  aj podujatí s jazzovým programom. Pomerne rozsiahly areál okolo kostola umožňuje aj dobové rekonštrukcie a prezentácie historického života. Ranogotický kostol je pre región Abova výnimočný nielen svojou starobylosťou (pochádza z 12. storočia), ale aj polohou a nádhernou freskovou výzdobou, ktorá by si zaslúžila komplexnú rekonštrukciu.

Spôsob realizácie projektu
1. Rozvrhnutie časového harmonogramu rekonštrukčných prác.
2. Porada s odborníkmi ohľadom materiálov a postupov.
3. Rekonštrukčné práce na streche kostola - výmena  poškodených dielov  (šindľov), oprava bleskozvodu.
4. Náter strechy.
5. Inštalácia  sociálneho zariadenia.
6. Rekonštrukcia a sanácia  vstupných dverí a brány (kováčske a stolárske práce).
7. inštalácia zabezpečovacieho zariadenia.
8. Zhotovenie info tabúľ  a ich  osadenie.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Zárukou udržateľnosti sú tradičné podujatia cyklicky realizované Kultúrnym centrom Abova,
Reformovaným kresťanským zborom a Obecným úradom.
Zároveň je tu rozvojový potenciál vyplývajúci z odkrytia ďalších fresiek v interiéri a organizovania nových formátov podujatí.

Termín realizácie projektu
07/2012 - 09/2012

Výška poskytnutej dotácie
14 850,00 €

Ciele projektu
Zvýšenie návštevnosti a skvalitnenie služieb pre turistov v Dóme svätej Alžbety v Košiciach do roku 2013.
Skvalitniť  služby pre turistov rozšírením priestoru turistickej informačnej kancelárie v Dóme sv. Alžbety.
Zatraktívniť turistickú destináciu Dóm sv. Alžbety, zefektívniť využitie kultúrneho dedičstva a jeho propagáciu.
Prispieť k podpore domáceho a zahraničného cestovného ruchu.

Východisková situácia
Dóm sv. Alžbety v Košiciach ako najznámejšia gotická pamiatka mesta Košice ale aj Košického kraja, stále viac priťahuje veľké množstvo návštevníkov – tuzemských i zahraničných turistov. Perly gotickej cesty, n.o. zabezpečuje poskytnutie informácií o košickej dominante a sprevádzanie turistov – v interiéry dómu je zriadené miesto pre sprievodcov. Táto miestnosť nespĺňa kritériá pre poskytnutie služieb – je maličká, nezmestia sa v nej ani dvaja ľudia, nie je tam miesto na skladovanie propagačných a informačných materiálov o pamiatke a v porovnaní so štandardom v zahraničí pôsobí biedne. Za účelom zlepšenia súčasnej situácie je plánovaná aktivita projektu, ktorej výsledkom bude vytvorenie lepších priestorov pre sprievodcov, ktorí  budú môcť poskytovať kvalitnejšie služby pre turistov. V súčasnosti stagnuje dostatok prezentačných a propagačných materiálov, ktoré prispejú nielenže k publicite a  propagácii dómu, ale  na základe neustáleho dopytu po tomto produkte, naplníme potreby turistov. Informovanosť o kultúrnom dedičstve – dómu ešte stále nie je na veľmi dobrej úrovni, tak ako by si to táto pamiatka a dominanta zaslúžila. Perly gotickej cesty, n.o. a jej členovia, prívrženci vyvíjajú  úsilie k postupnej rekonštrukcii, ale zameriavajú sa aj na aktivity, ktoré prispejú k zvýšeniu záujmu o miestnu kultúru a históriu.

Situácia po ukončení realizácie projektu
V rámci projektu sledujeme zámer rozšírenia turistickej informačnej kancelárie v Dóme sv. Alžbety. Kancelária bude rozmerovo väčšia, čím poskytne komfortnejšie prostredie pri vykonávaní práce sprievodcov. Vytvorí sa miesto pre skladovanie informačných materiálov a bude zriadená vitrína s ponúkaným sortimentom propagačného materiálu pre turistov. Takto sprievodcovia môžu vyhovieť požiadavkám návštevníkov, ktorí majú záujem o nákup pohľadníc, bulletinov, resp. kníh, čím sa zabezpečí lepšia propagácia národnej pamiatky. Zrealizovaním ďalšej aktivity – virtuálna prehliadka Dómu sv. Alžbety, inovatívnym spôsobom ponúkneme ďalšiu formu propagácie. LCD monitor, kde bude verejnosti dostupná virtuálna prehliadka vrátane doplnkových informácií o dóme a Gotickej ceste bude umiestnený v informačnej kancelárii dómu. Zvýšime dostupnosť prostredníctvom web stránok – www.terraincognita.sk, www.dom.rimkat.sk,www.virtualTravel.sk, www.perlygotickejcesty.sk, www.kosice.sk, www.szenterzsebetut.hu a ďalšie, kde výstup bude umiestnený. Po ukončení realizácie, výstup bude prístupný širokej verejnosti. Tlačeným propagačným materiálom rozšírime ponuku
sortimentu propagačného materiálu pre obyvateľov, domácich a zahraničných turistov.

Spôsob realizácie projektu
Rozšírenie turistickej informačnej kancelárie v interiéri dómu sv. Alžbety pomocou drevených deliacich prvkov.
Virtuálna prehliadka Dómu svätej Alžbety.
Dóm sv. Alžbety – Perla Gotickej cesty – tlačená publikácia propagujúca históriu dómu a dóm samotný.
Zriadenie informačného pultu v turistickej informačnej kancelárii a vitríny pre ponúkaný sortiment propagačného materiálu pre turistov

Udržateľnosť výsledkov projektu
Garantom udržteľnosti projektu je nezisková organizácia, ktorá disponuje ľudskými zdrojmi s bohatými skúsenosťami s riadením a realizáciou projektov. V orgánoch n.o. sú zastúpení predstavitelia zakladajúcich organizácií – Rímskokatolíckej cirkvi a Mesta Košice – ktoré majú evidentný záujem o zvyšovanie propagovania a návštevnosti národnej kultúrnej pamiatky, o zviditeľnenie a zvýšenie záujmu o miestnu kultúru, históriu a tradície. Po finančnej stránke žiadateľ disponuje finančnými zdrojmi, ktoré využije na zabezpečenie multiplikačného efektu projektu a naďalej bude prekladať ďalšie projekty za účelom realizovania aktivít, ktoré budú pokračovaním v plánovaných aktivitách. Udržateľnosť zabezpečíme aj aktualizáciou prípadným doplnením virtuálnej prehliadky, rozširovaním informácií na LCD monitore a prípravou ďalších propagačných materiálov.

Termín realizácie projektu
07/2012 - 09/2012

Výška poskytnutej dotácie
8 000,00 €

Stránky

Odoberať RSS - Sakrálne pamiatky