Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Informačné centrá

Ciele projektu
Zvýšiť návštevnosť regiónu zavedením inovatívnych trendov propagácie turistického produktu zameraného na rodiny s deťmi,
Rozšíriť informačný systém CR o nový, inovatívny produkt - mobilnú rozprávkovú informačnú kanceláriu,
Zvýšiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov o nových možnostiach cestovného ruchu
Vytvoriť jedinečný propagačný mix zameraný na deti, ako hlavnú cieľovú skupinu
Humornou a zábavnou formou prilákať domácich a zahraničných turistov
Uľahčiť rozširovanie sociálnych kontaktov vidieckych oblastí
Zvýšiť pocit lokálpatriotizmu obyvateľov kraja
Vytvoriť regiónu nový imidž, ako rozprávkovej destinácie prostredníctvom nápaditej propagácie
Ukázať mestkým obyvateľom možnosti trávenia voľného času a dovoleniek na vidieku

Východisková situácia
KSK v súčasnosti zahájil implementáciu projektu Kráľovstvo rozprávok - GROŠ (Ďalej len projekt) spolufinancovaného z Regionálneho oeračného programu (ďalej ROP). Tento Projekt je lokalizovaný na križovateke troch tematických ciest - Vínnej, Železnej a Gotickej v rámci historických regiónov Gemer a Abov. Projekt je postavený na využití potenciálu miestnych legiend a ich následnému spracovaniu do rozprávkovej podoby. Práve rozprávka sa má stať hlavným motivačným prvkom k vycestovaniu a návšteve krásnych a menej  navštevovaných miest kraja. Projekt je pilotným projektom k trvalo udržateľnému rozvoju služieb poskytovaných kult. inštitúciami kraja zameraný na cieľovú skupinu deti a  rodiny, ako aj aktérmi v cestovom ruchu. Projekt má byť motiváciou pre obce, mestá ale aj podnikteľské subjekty a tretí sektor, zmobilizovať svoj potenciál na vytvorenie zaujímavej ponuky pre deti. Má ambíciu stať sa do roku 2013 nosným produktom pre spomínanú cieľovú skupinu v Košickom kraji. Žiaľ, projekt z dôvodu finančného obmedzenia a neoprávnenosti niektorých aktivít ponúkanej v rámci spolufinancovania v ROP neriši komplexnú marketingovú politiku. Gemerské osvetové stredisko, ako hlavný koordinátor zabezpečujúci aj kreatívny manažment projektu Rozprávkové kráľovstvo nedisponuje prostriedkami na zabežpečenie moderného marketingu a reklamnej kampane, čo v súčasnosti je základným atribútom úspešnosti. Naša špeciálna cieľová skupina - deti vo veku do 12 rokov vyžaduje špeciálne nástroje propagácie a reklamy, ktoré spĺňajú moderné požiadavky IT sveta (informačných technológií) a sveta "fantasy". Deti potrebujú vidieť, že postavička, ktorá ich láka do regiónu je živá, interaktívna, môžu sa jej dotknúť a rozprávať sa s ňou, odfotiť sa s ňou, hoc je to len maskot. Projekt bude založený na putovaní ústrednej postavičky jazvečíka "Tašiho" ktorý bude deti po rozprávkach sprevádzať, ktorý bude prítomný na podujatiach a iných výstupoch projektu. Tento rozprávkový psík Taši bude milou, vernou a zvedavou postavičkou, ktorú deti chcú nasledovať a robiť jej spoločnosť, bude "sprievodcom" detí po Kráľovstve rozprávok.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Výsledkom projektu bude 6uholný skladací stánok TASCHERL-íčko na kolesách - mobilná rozprávková informačná kancelária (Tascherl = ústredná postavička Rozprávkového Kráľovstva, íčk o= slangový názov informačných kancelárií), a MASKOT TAŠI. TASCHERL-íčko evokujúci stredoveký hrad bude spĺňať nielen moderné a bezpečné technické parametre, ale bude to dych zastavujúci, nevšedný vizuálny a estetický jav. Stánok bude potlačený sublimačnou technikou (vhodné do exteriéru). Ilustrácia potlače bude  špeciálne pripravená v súlade s ilustráciou pripravovanej rozprávkovej knihy "Tašiho rozprávková krajina". Po vstupe do stánku deti uvidia množstvo farebných vankúšov na sedenie, množstvo košíkov s interaktívnymi hrami, omaľovánkami, komixami. Rozprávkový "Tašiho IT&TI kútik" (skratky: IT = infotmačné technológie, TI = Terra Incognita) bude slúžiť tak detským, ako aj dospelým návštevníkom. Dospelých pozveme na virtuálnu prechádzku Gotickou, Železnou a Vínnou cestou, ďeťom predstavíme elektronické produkty Rozprávkového kráľovstva (webstránka, Taši na Facebooku a pod.).  Maskot jazvečíka TAŠI humornou a zábavnou formou bude lákať návštevníkov do infostánku TASCHERL-íčko, najmä deti, ktorých v stánku čaká okrem tajomného rozprávkového sveta aj skúsený animátorský tým, ktorý interaktívnou zábavno-súťažnou formou poskytne informácie nielen o rozprávkovom kráľovstve, ale aj o iných destináciách CR v rámci kraja.  TASCHERL-íčko na kolesách  bude prevádzkovateľné celoročne, predovšetkým na podujatiach KSK s cieľom osloviť dieťa a jeho rodičov, a tak humornou a zábavnou formou prilákať domácich a zahraničných turistov do regiónu.

Spôsob realizácie projektu
Každá značka potrebuje svoju identitu - svoju jedinečnú tvár. Vďaka nej sa odlišuje od konkurencie. Jednou z foriem ako preniesť identitu rozprávkovej destinácie, ako novej formy propagácie CR na území KSK pútavou formou medzi ľudí je zosobniť ju v maskotovi. Na rozdiel od iných foriem jednostrannej komunikácie umožňuje maskot priamy a živý dialóg so spotrebiteľom. K naplneniu nášho projektového cieľa je potrebné na zakázku si nechať vyrobiť promo-stánok so zariadením (roll-up, reklamný stôl, projektor, prenosný PC, display, stojany na prop. materiály a pod.) a podľa predlohy loga (jazvečík Taši) nechať si vyrobiť reklamný maskot. Úloha a význam maskota v tomto projekte je mimoriadne významná. Maskot Taši bude základným stavebným kameňom celej animácie a okolo neho sa potom buduje a organizuje celý animačný program. Maskot Taši - to je originálny spôsob ako zaujať, odlíšiť sa od konkurencie a zostať zapamätaný. Stretnúť Maskota Tašiho bude jednoducho zážitok! Keďže úsešnosť projektu závisí aj od ľudských zdrojov, mienime zriadiť z radov vlastných zamestnancov a čiastočne aj prostr. brigádnikov a dobrovoľníkov (študenti a nezamestnaní) technicko-organizačný a animačný tým. Sme o tom presvedčení, že TASCHERL-íčko na kolesách bude veľmi vyhľadávanou atrakciou v celom regióne, požiadavka zo strany organizátorov kult.podujatí na prezentáciu nášho info-stánku bude vysoká.Preto musíme prevažnú časť materiálu zaobstarať na špeciálnu zákazku u renomovaných firiem, ktorí poskytnú aj potrebný certifikát. Nemôžme si dovoliť podceniť  bezpečenostnú stránku najmä promo-stanu, keďže v prevažnej miere návštevníkom stánku bude dieťa.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Projekt je postavený na nadobudnutí a vytvorení zariadenia určeného hlavne k propagácii detského kultúrneho a turistického produktu. Jeho udržateľnosť je garantovaná existenciou kultúrnej inštitúcie - Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja - ktorá garantuje kreatívnu časť a implementáciu projektu Kráľovstvo rozprávok – Groš po jej kreatívnej stránke. Udržateľnosť projektu je garantovaná aj z dôvodu spolufinancovania projektu Kráľovstvo rozprávok-Groš, ktoré zaručuje priebeh v projekte definovaných základných aktivít, ako tvorba malých propagačných materiálov, príprava rozprávok, web portálu a kultúrnych podujatí. Gemerské osvetové stredisko jednak vlastným finančným vkladom (pracovný čas, ľudské a interné zdroje, skúsenosti s dobrovoľníkmi) prispeje k úspešnej organizácii aktivít a súčasne bude šíriteľom ale aj  rozvojárom produktu aj po ukončení projektu. Tieto pridružené zdroje a záväzky žiadateľa sú zárukou udržateľnosti projektu a jeho výsledku aj po jeho ukončení.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
13 065,00 €

Ciele projektu
Vybudovanie informačnej kancelácie a sprievodcovského centra Gotickej cesty na Štítnickej doline.
Oprava vnútorných a vonkajších priestorov budovy pre zriadenie informačnej kancelárie.

Východisková situácia
Mikroregión Štítnická dolina je občianske združenie, ktoré aktivizuje obce,občanov, podnikateľov a združenia na rozvoj regiónu Štítnickej doliny. Katastrálne tu patrí 18 obcí. V Štítnickej doline sú významné skvosty gotickej architektúry, ktoré svojou jedinečnosťou prekračujú európske rozmery. Pôvodné nástenné gotické frezky v kostoloch Štítniku, Koceľovciach a Ochtinej udávajú gotike významný ráz. Tieto zachovalé frezky sú predmetom zápisu do Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Potom sú tu kostoly , v ktorých pôvodné maľby ešte čakajú na odkrytie a tiež kostoly s niektorými prvkami gotiky pre ktoré sú predmetomzaradenia do Gotickej cesty. Obce mikroregiónu pochopili nutnosť spoločného postupu pri záchrane týchto pamiatok a ich spoločnej prezentácie pre cielený rozvoj cestovného ruchu. Preto plánujeme vytvoriť v chátrajúcej budove pri Vodnom hrade v Štítniku centrum pre rozvoj Gotickej cesty ako informačnú kanceláriu, prezentáciu gotiky, predaj suvenírov a sprievodcovkú službu. Zároveň pracovníci Informačnej kancelárie sa budú starať o naplňanie databáz gotickej minulosti pre súčasné generácie.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Ukončením realizácie projektu bude opravená budova vidieckého domu, ktorá nebola obývaná a bola vo vlastníctve KSK. Vnútornou a vonkajšou opravou budovy získame dve miestnosti pre obsluhu informačnej kancelárie a priestory sociálnych zariadení. Otvoreným vstupu získame aj prechod do dvora a cez tento prechod je skrátený prístup na návštevu objektov Vodného hradu. Budova je pri gotickom kostole a zároveň prepojí aktivity k Vodnému hradu. Obsluha Informačnej kancelárie bude ponúkať návštevy všetkých kostolov v Štítnickej doline, bude informovať návštevníkov o ich atrakciách a potom budú vykonávať aj sprievodcovské služby. Obsluhu informačnej kancelárie po stránke mzdovej a naplnenia rozpočtových položiek bude zabezpečovať Mikroregión Štítnická dolina a konkrétnejšie aj jednotlivé obce, ktoré budú vstupovať do pravidelnej prezentácie. V rámci spoločného postupu sprístupnenia týchto stálych expozícií - kostolov budeme spolupracovať s majiteľmi a správcami. Významné kostoly sú vlastníctvom evanjelickej c.a.v. zastúpenými príslušnými farármi. Okrem týchto činností pracovníci IK budú realizovať projektovú činnosť pre podporu opráv a rekonštrukcie objektov.

Spôsob realizácie projektu
1. Zvislé a kompletné konštrukcie sú realizované pre stavbu prekladov a priečky
2. Úpravy povrchov, podlahy, výplne zahŕňajú opravu vonkajších a vnútorných omietok, farbenie omietok, oprava parapiet a osadenie dverných zárubní.
3. Ostatné konštrukcie a práce zahrňajú vybúranie otvorov, otlčenie omietok a prípravu stien pred omietaním.
4. Zariaďovacie predmety zahrňajú inštaláciu sociálnych zariadení a zdravotechiky.
5. Konštrukcie klampiarske realizujú odkvapové žlaby, odpadové rúry.
6. Krytiny tvrdé sú použité na nutnú opravu strešnej krytiny.
7. Konštrukcie stolárske zahrňajú montáž 4 ks vnútorných dvier.
8. Konštrukcie dopln. kovové stavebné realizujú výmenu okien za plastové 4 ks.
9. Podlahy z keramických dlaždíc  je na 73 m2, ktoré treba vymeniť a zaškárovať.
10. Obklady z obkladačiek a dosiek sú pre sociálne zariadenia na 16 m2.
11. Nátery a maľby pre kovové doplnkové konštrukcie.
12. Elektromontáže pre komplexbnú výmenu zásuvkových a svetelných obvodov.
Ostatné práce sú určené pre presun hmôt.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Vytvorenie Informačnej kancelárie v Štítniku bude vyhľadávané nakoľko takéto sekundárne zariadenie cestovného ruchu je stále hľadané návštevníkmi. Svoje opodstatnenie bude mať aj preto, že bude v tesnej blízkosti významnej gotickej pamiatky a svoje služby bude viazať na požiadavky návštevníkov. Predajom suvenírov a sprievodcovskou činnosťou si potom bude napĺňať aj príjmovú časť rozpočtu a možnosť zvýšenia mzdových položiek. Tým sa stane aktívnejšia, výkonejšia ale aj kvalitnejšia práca zamestnancov Informačnej kancelárie. Pre nové ponuky a doplnenie nových atraktivít pracovníci budú motivovaní tvorbou kvalitnejších projektov. Z pohľadu trvalej udržateľnosti je nutné budovať na silnej spolupráci miestnych aktérov cestovného ruchu s podporou mimoregionálnych organizácií a domácich a zahraničných odborníkov. Priestor opravenej budovy bude možné rozširovať a skvalitňovať podľa finančných možností. Do týchto priestorov je možné potom inštalovať nové expozície s digitálnymi prezentáciami pre vyššiu návštevu mladých ľudí. Možnosti rozvoja IK je nutné realizovať v presvedčení, že táto aktivita podporí rozvoj cestovného ruchu v Štítnickej doline.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 08/2012

Výška poskytnutej dotácie
14 389,32 €

Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína otvorilo v nedeľu 13. apríla 2014 nové informačné centrum. Vybudovali ho ako súčasť projektu Tokaj je len jeden, ktorý rrealizuje Združenie Tokajská vínna cesta.
Infocentrum bude turistom poskytovať komplexné informácie o slovenskej vinohradníckej oblasti Tokaj, ale aj o meste Trebišov a celom Košickom samosprávnom kraji a jeho atrakciách. Návštevník tu nájde kvalifikované poradenstvo, ponuku zaujímavostí v kraji, prehľad o ubytovacích a stravovacích zariadeniach, ale napríklad aj námety na aktívne trávenie voľného času a samozrejme aj atraktívne suveníry.

Sídlo informačného centra - M. R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov

Odoberať RSS - Informačné centrá