Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Po stopách osobností Košického kraja - výzva programu Terra Incognita

Program Terra Incognita podporí cestovný ruch

Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita vyhlásil dotačnú výzvu na projekty realizované v roku 2016 nazvanú Po stopách osobností Košického kraja. Aj v tejto výzve je poskytnutie pomoci zamerané na posilnenie duchovných a kultúrnych hodnôt, tentoraz prostredníctvom rozvoja zážitkovej turistiky a vytvorením udržateľnej ponuky produktov kultúrneho cestovného ruchu. Výzva sa sústreďuje na históriu kraja a jeho osobnosti, a podporuje tvorbu produktov, ktoré približujú osobnosti kraja s vplyvom na dejiny Slovenska a Európy.
Cieľom tejto výzvy je predstaviť známe osobnosti, ktoré sa narodili, žili, pôsobili alebo v súčasnosti žijú a pôsobia v Košickom kraji a pritiahnuť pozornosť návštevníkov na miesta s nimi späté. Špecifickou prioritou výzvy  je dokumentovať, propagovať a popularizovať významné osobnosti a ich prostredníctvom Košický kraj.

„Projekt môže byť tiež zacielený na fiktívnu, či literárnu osobnosť, ktorá má súvis s Košickým krajom,“ prezrádza JUDr. Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj, sprostredkovateľského orgánu výzvy, „Výstupom projektu má byť produkt kultúrneho cestovného ruchu zameraný na život a dielo osobnosti, viazaný a  využívajúci nehnuteľný objekt, ktorý osobnosť pripomína.“
Výber osobností žiadateľmi musí zohľadniť ich význam a celkový prínos, tak, aby osobnosti reprezentovali celý kraj a nemali len lokálny význam. Rozhodovať bude originalita produktu, ako aj význam a atraktívnosť osobnosti.
Predkladanie projektov má uzávierku 12. februára 2016. Celková alokácia na výzvu predstavuje 60 000 EUR a na jeden projekt je možné získať dotáciu minimálne vo výške 2 000 EUR a maximálne 6 000 EUR.
Výzva podporí projekty realizované na území Košického samosprávneho kraja s termínom ukončenia do 30. novembra 2016. Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom na území Košického samosprávneho kraja ako aj organizácie, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj.

Pred spracovaním a podaním projektu sa žiadateľom odporúča preštudovať Príručku pre žiadateľa o poskytnutie dotácie a účelovo určených finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v programe Terra Incognita.

Tabuľky na rozpočet a priebežné finančné hodnotenie nájdete v zbalenom súbore zip

Výzva: