Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Múzeum tradičnej ľudovej kultúry Rejdová

Ciele projektu
Prispieť k rozvoju CR vytvorením múzea tradičnej ľudovej kultúry v obci, s cieľom jej zachovania a propagácie kultúrneho dedičstva našich predkov. Využitie miestneho potenciálu, bohatej histórie a geografickej polohy k skvalitneniu života obyvateľov a návštevníkov celého regiónu.
Rekonštrukcia tradičnej drevenice z 19. st. a jej využitie na zachovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva v nadväznosti na regionálnu históriu.
Využitie objektu na kultúrne akcie realizované obcou (GFF, Malí remeselníci, MDD a iné) v spolupráci  s miestnymi spolkami.
Vytvorenie expozície  dokumentujúcej život našich predkov v minulosti a jej sprístupnenie pre občanov i návštevníkov celoročne.
Zvýšenie voľnočasových aktivít dospelých, detí a mládeže - realizácia tvorivých dielní, ukážky remesiel, priama výučba v autent.prostredí.

Východisková situácia
Obec Rejdová je národopisnou lokalitou celoslovenského významu a jednou  z centier ľudovej kultúry Horného Gemera.  Obec bola založená v 15.storočí na valaskom práve a v minulosti bola známa aj ako stredisko ťažby železnej rudy. Železná ruda a meď sa ťažila na viacerých miestach v rejdovskom chotári. Svedčia o tom dosiaľ zachované zbytky hlušiny, háld a starobylé názvy strání a grúňov: Hamriská, Huta, Maša, Strieborné, atď. Z uvedeného dôvodu je zahrnutá ako cieľové miesto v Železnej ceste – VIA FERRARIA . Je známa hlavne uchovávaním ľudových zvykov,  tradícií a folklórom . V obci je zachovaných niekoľko kult. pamiatok - drevených i murovaných domov z 19.storočia a národná kultúrna pamiatka, ktorou je evanj.kostol Sv.Michala Archanjela zo 17.storočia. Obec má zaujímavú geografickú polohu. Leží pod najvyšším vrchom Slovenského Rudohoria – Stolicou (1477 m n .m.). V obci sú dodnes v odievaní využívané prvky ľudovej kultúry. V jazykovom prejave je používané „rejdovské“ nárečie s jeho typickými znakmi. Vidiecky ráz obce, nenarušená príroda a existencia prvkov ľudovej kultúry láka do obce stovky turistov ročne. Obec je v povedomí návštevníkov i organizovaním GFF, ktorý je zaradený medzi najvýznamnejšie festivaly KSK. Obec je  vyhlásená za stredisko sústredeného cestovného ruchu. K rozvoju cestovného ruchu prispieva taktiež existencia lyžiarskeho strediska, množstvo kultúrno-športových podujatí , vytvorenie partnerstva s maďarským mestom Sajobábony a mestom Kovačica v Srbsku. V obci výrazne absentuje možnosť oboznámenia sa návštevníkov  s jej históriou, zvykmi, ľudovými tradíciami , baníckou históriou  na jednom mieste, ktoré by priamo dokumentovalo život našich predkov. Preto zriadenie múzea ľudovej kultúry – v tradičnej drevenici v centre obce považujeme za jednu z priorít rozvoja CR.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Hlavným cieľom projektu je zriadenie múzea ľud.kultúry v tradičnej ľudovej drevenici z 19. storočia, ktorá je zachovaná priamo v centre obce Rejdová.
Objekt je v stave, ktorý nezodpovedá zámerom obce a to zriadeniu stálej expozície dokumentujúcej históriu, zvyky a tradície s dôrazom na prezentáciu baníckej a hutníckej histórie. Cieľom rekonštrukcie je výmena strešnej krytiny (v súčasnosti plechovej) za drevené šindle, úprava exteriéru a interiéru. Objekt sa skladá z 3 samostatných izbieb. Našim zámerom je vo dvoch izbách zriadiť stálu expozíciu, ktorá by obsahovala ukážky tradičného náradia používaného v domácnosti a ukážky krojov. Ďalším zámerom je osadenie informačných tabúľ v interiéri, ktoré by umožnili návštevníkom obce hlbšie spoznanie histórie s dôrazom na baníctvo a hutníctvo. Keďže objekt je priamo napojený na malé pódium, ktoré slúži pri kult.akciách obce, ďalšiu miestnosť v objekte chceme využiť ako priestor práve pri realizácii kultúrno - spoločenských aktivít - tvorivé dielne, ukážky remesiel a pod. Zrealizovaním nášho zámeru zatraktívnime ponuku CR v regióne. Dosiahneme skvalitnenie celkových služieb ponuky CR, nakoľko plánujeme, aby bol objekt celoročne využívaný a dostupný. Vyzdvihneme miestne špecifiká, jedinečnosť a autentickosť prostredia s použitím tradičných materiálov (drevo, drevený šindel) so zachovaním celkového rázu prostredia. Objekt bude spravovať poverená osoba, ktorá bude schopná návštevníkom poskytnúť potrebné
informácie o obci a taktiež bude plniť úlohu sprievodcu. Projekt považujeme za trvaloudržateľný vzhľadom k jeho hlavnému poslaniu - skvalitneniu kultúrnych a voľnočasových aktivít CR a zatraktívňovaniu turistických destinácií KSK.

Spôsob realizácie projektu
1. zhromažďovanie materiálov (fotografie), historické údaje z archívu a obecnej kroniky na info-tabule
2. zhromažďovanie tradičných náradí, odevov a iných artefaktov do priestorov múzea od občanov obce
3. nákup drobného spotr.materiálu (spojovací materiál, farby na náter drevených častí strechy, gánku a exteriéru drevenice)
4. demontáž a montáž strešnej krytiny na objekte vrátane krovu, napojenie na susednú strechu - dodávateľsky
5. drobná prístavba-gánok po celej dĺžke drevenice z čelného pohľadu vľavo
6. pokládka drevených podlách v interiéri - výkopy, osadenie, nátery
7. výroba drevených dverí - do novovzniknutého dverného otvoru v zadnej časti drevenice - východ na gánok
8. príprava informačných tabúľ-návrhy,texty, fotografie, korektúry-zapojenie miestnych aktivistov, kronikára, občanov
9. výber dodávateľa na výrobu-tlač info-tabúľ ,ich výroba a osadzovanie do klip-rámov, výroba trvalovysvetľ.tabule
10. inštalovanie stálej expozície múzea za pomoci prac.aktivačnej činnosti, zamestnancov a  poslancov OZ, úpravy okolia
11. osadenie propagačnej trvalo vysvetľujúcej tabule na objekt, zverejnenie realizácie projektu na webovej stránke obce
12. slávnostné otvorenie múzea 24. 8. 2012 pri otvorení 39. ročníka GFF Rejdová 2012
Hlavným organizačným gestorom projektu bude starosta obce a pracovníčka obce, ktorá bude vykonávať  úlohy stanovené starostom. Do realizácie projektu budú zapojení pracovníci aktivačnej činnosti (pomocné práce, drobné úpravy) členovia komisií, aktívni občania a taktiež združenia a spolky pôsobiace na území obce: MO MS, Klub dôchodcov, OZ a iné.
Technicky budú projekt koordinovať poverení poslanci a starosta obce.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Zriadením múzea ľudovej kultúry prispejeme k skvalitneniu služieb cestovného ruchu pre domáceho i zahraničného návštevníka. Vytvoríme trvaloudržateľnú ponuku produktu a služieb na Železnej ceste, v cieľovom mieste a konkrétnom cieľovom bode. Udržateľnosť projektu je zabezpečená tiež organizovaním pravidelných kultúrnych podujatí , ktorých časti budú situované priamo do rekonštruovaného objektu. Múzeum bude celoročne prístupné pre širokú verejnosť, obyvateľov,
návštevníkov obce, organizované detské a mládežnícke letné tábory, chalupárov. Priamo na objekte budú zverejnené kontakty na poverené osoby (príp. obecný úrad), ktoré v prípade požiadania sprístupnia objekt pre návštevníka.
V prípade požiadavky bude možné zabezpečiť praktickú ukážku tradičných ľudových remesiel, výklad k histórii obce, jej pamätihodnostiam a miestnym špecifikám. Keďže je objekt v bezprostrednej blízkosti národnej kultúrnej pamiatky (kostola Sv. Michala Archanjela zo 17.stor.), ktorá je najnavštevovanejšou pamiatkou v okolí, aj táto skutočnosť dokáže zabezpečiť udržateľnosť z pohľadu návštevnosti. Múzeum bude tvoriť súčasť programu GFF, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia v kraji a má 38 ročnú tradíciu. V jeho priestoroch budú každoročne inštalované výstavy v rámci sprievodných
podujatí festivalu. Festival navštívi každoročne takmer 2000 návštevníkov zo Slovenska i zahraničia. Objekt bude slúžiť tiež pre študentov vysokých a stredných škôl, ktorí navštevujú obec pravidelne v rámci praktickej výučby predmetov napr. geografie, dejepisu, etnickej výchovy a pod.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 08/2012

Výška poskytnutej dotácie
10 870,00 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 1 ľudí